งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม จัดทำฐานข้อมูลชุมชน อย่างมีส่วนร่วม (Village Profile)

2 กิจกรรม Village Profile
ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรม Village Profile

3 1. เตรียมความพร้อมของชุมชน
1.1 คัดเลือกชุมชนเข้าดำเนินงาน คัดเลือกจากหมู่บ้านเป้าหมาย/หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของหน่วยฯ

4 1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชุมชนทราบ

5 2. จัดทำข้อมูลชุมชน 2.1 กำหนดรายละเอียดของข้อมูล ให้ครอบคลุม ใน ทุกๆด้าน เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - ข้อมูลด้านสังคม - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ - ข้อมูลด้านการศึกษา - ข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ - ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย - ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6 2.2 จัดทำข้อมูลโดยประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนชุมชน และจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านต่อไป

7 2.3 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน แต่ละครัวเรือนในชุมชน
โดยใช้แบบสำรวจ 2.4 ประเมินความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประเมินความต้องการของชุมชนจากแบบสำรวจที่ได้สำรวจและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป

8 2.5 สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน
สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ของหมู่บ้าน ในเรื่องพื้นที่ต่างๆของหมู่บ้าน เช่น - ขอบเขตหมู่บ้าน - ขอบเขตพื้นที่ป่า - ขอบเขตพื้นที่ทำกิน - แหล่งน้ำ

9 3. จัดเวทีชาวบ้านเพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลต่างๆที่ได้ทำการสำรวจ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แล้วนำข้อมูลด้านพื้นที่ไปจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

10 4. สำรวจและจัดทำแผนที่สังเขปของหมู่บ้าน โดยใช้ระบบ GIS
ทำการสำรวจ โดยใช้เครื่องมือ GPS จับพิกัดของบ้านแต่ละหลังคาเรือน และนำพิกัดที่ได้มาทำแผนที่ในระบบ GIS

11

12 5. นำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำรวจ จัดทำให้เป็นระบบ GIS
และภาพจำลอง ภูมิประเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ร่วมกัน

13

14 6. จัดเวทีชาวบ้านเพื่อระดมความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาของชุมชน ในทุกๆด้าน เพื่อนำไปกำหนดกรอบแนวทางแก้ไขปัญหา (เน้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิต

15 7. จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือก/จัดตั้งคณะกรรมการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16 8. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนด กฎ กติกา ระเบียบ ของชุมชน
กฎด้านสิ่งแวดล้อม กฎด้านปกครอง

17 9. จัดทำแผนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชน
1. แผน/กิจกรรม ชุมชนดำเนินการเองได้ เช่น การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , การจัดการขยะในครัวเรือนฯลฯ 2. แผน/กิจกรรม สนับสนุนจาก อบต. เช่น การพัฒนาด้านอาชีพ , โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 3. แผน/กิจกรรม สนับสนุนจากรัฐ เช่น แผนด้านการศึกษา , สุขภาพอนามัยฯลฯ

18 จัดทำแผนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชน

19

20 10. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่กับนอกพื้นที่ชุมชน (โดยใช้เวทีชาวบ้านสัญจร)
เพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ปัญหาต่างๆในแต่ละชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง

21 11. ประสานงานกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ (ศึกษาดูงานนอกพื้นที่)

22 12. ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ ของชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google