งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 คัดเลือกชุมชนเข้า ดำเนินงาน คัดเลือกจากหมู่บ้านเป้าหมาย / หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของหน่วย ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 คัดเลือกชุมชนเข้า ดำเนินงาน คัดเลือกจากหมู่บ้านเป้าหมาย / หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของหน่วย ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1.1 คัดเลือกชุมชนเข้า ดำเนินงาน คัดเลือกจากหมู่บ้านเป้าหมาย / หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของหน่วย ฯ

4 1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ โครงการให้ชุมชนทราบ

5 2.1 กำหนดรายละเอียดของข้อมูล ให้ ครอบคลุม ใน ทุกๆด้าน เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ - ข้อมูลด้านสังคม - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ - ข้อมูลด้านการศึกษา - ข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ - ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย - ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6 2.2 จัดทำข้อมูลโดยประสาน ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ เป็นข้อมูล พื้นฐานในการจัดทำแผนชุมชน และจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของ หมู่บ้านต่อไป

7 2.3 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน แต่ละ ครัวเรือนในชุมชน โดยใช้แบบสำรวจ 2.4 ประเมินความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประเมินความต้องการของชุมชน จากแบบสำรวจที่ได้สำรวจและนำ ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชนต่อไป

8 2.5 สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินของชุมชน สอบถามข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ ของหมู่บ้าน ในเรื่องพื้นที่ต่างๆของ หมู่บ้าน เช่น - ขอบเขตหมู่บ้าน - ขอบเขตพื้นที่ป่า - ขอบเขตพื้นที่ทำกิน - แหล่งน้ำ

9 3. จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลต่างๆที่ได้ทำ การสำรวจ เพื่อให้ เกิดความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แล้วนำข้อมูลด้าน พื้นที่ไปจัดทำแผน ที่การใช้ประโยชน์ ที่ดิน

10 4. สำรวจและจัดทำแผนที่สังเขปของ หมู่บ้าน โดยใช้ระบบ GIS ทำการสำรวจ โดยใช้เครื่องมือ GPS จับพิกัดของบ้านแต่ละหลังคา เรือน และนำพิกัดที่ได้มาทำแผนที่ใน ระบบ GIS

11

12

13

14

15

16 กฎด้าน สิ่งแวดล้อม กฎด้าน ปกครอง

17 1. แผน / กิจกรรม ชุมชน ดำเนินการเองได้ เช่น การสร้าง จิตสำนึกให้ชุมชนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะใน ครัวเรือนฯลฯ 2. แผน / กิจกรรม สนับสนุนจาก อบต. เช่น การพัฒนาด้านอาชีพ, โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 3. แผน / กิจกรรม สนับสนุนจาก รัฐ เช่น แผนด้านการศึกษา, สุขภาพอนามัยฯลฯ

18

19

20 10. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงของ คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่กับนอกพื้นที่ ชุมชน ( โดยใช้เวทีชาวบ้านสัญจร ) เพื่อแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ปัญหา ต่างๆในแต่ละชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง

21 11. ประสานงาน กิจกรรมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ พัฒนาชุมชนใน ด้านต่างๆ ( ศึกษาดูงาน นอกพื้นที่ )

22 12. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรมและตรวจสอบ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ ความเป็นอยู่ ของชุมชน และ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt 1.1 คัดเลือกชุมชนเข้า ดำเนินงาน คัดเลือกจากหมู่บ้านเป้าหมาย / หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของหน่วย ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google