งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2

3 ตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ

4  แนวคิดการพัฒนากับการ เรียนรู้ 3 ด้าน  ทุนมนุษย์ (Human Capital) : การพัฒนาและ การบริหารทรัพยากรบุคคล  ทุนสารสนเทศ (Information Capital) : ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครือข่าย และระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  ทุนองค์การ (Organization Capital) : วัฒนธรรม ผู้นำ การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการ ทำงาน การทำงานเป็นทีม และการจัดการความรู้ ที่มาของกรอบแนวคิดการพัฒนาองค์การ

5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

6 ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร น้ำหนัก : ร้อยละ 5 การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะ หลัก (Core competency) 5 เรื่อง คือ การมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน อาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรม และ / หรือสมรรถนะในสายวิชาชีพ (Funtional competency) คือตำแหน่งนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร การวัด / ประเมิน ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมิน สมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 ( เดือนเมษายน – กันยายน 2554) เปรียบเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยการ ประเมินสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 ( เดือนเมษายน – กันยายน 2555)

7 คะแนนเฉลี่ย 81.00 คะแนนเฉลี่ย 81.1 สมรรถนะเฉลี่ย กรมส่งเสริม การเกษตร 81.03 คะแนน

8 เกณฑ์การให้คะแนน : ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน ระดับคะแนนสูตรการคํานวณ 1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ≤ 60 1.01-2.99 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า 60 แต่น้อยกว่า 81.03 3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 = 81.03 3.01- 4.99 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า 81.03 แต่น้อยกว่า 91 5 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ≥ 91


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google