งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eclampsia Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-GYN Dip.Thai Broad Preventive Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eclampsia Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-GYN Dip.Thai Broad Preventive Medicine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Eclampsia Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-GYN Dip.Thai Broad Preventive Medicine

2 Hypertensive disorder in pregnancy Gestational hypertension Preeclampsia Eclampsia Chronic Hypertension Superimposed preeclampsia on Chronic HT

3

4 Eclampsia ภาวะครรภ์เป็นพิษร่วมกับมีการชัก เกิดได้ทั้งใน mild และ severe preeclampsia ชักประมาณ 60-90 วินาที เกิดขึ้นใน third trimester ทั้งในระยะ antepartum 53%, intrapartum 19% และ postpartum 28% Late eclampsia ชักได้ถึง 48 ชั่วโมงหลัง คลอด

5 ความเสี่ยง รกรอกตัวก่อนกำหนด (abruptio placeta) การทำงานของระบบประสาทผิดปกติ ปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) ไตวาย Embolism Circulatory failure

6 ลักษณะทางคลินิก Generalized tonic-clonic seizure กล้ามเนื้อเกร็ง สลับกับคลายประมาณนาที แล้วกล้าเนื้อ คลายตัว ถ้าชักบ่อย ทำให้ coma, brain edema อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เขียว มีไข้ได้ ปัสสาวะออกน้อย อาการบวม ความดันโลหิตสูง proteinuria จะ เป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์

7 ลักษณะทางคลินิก หัวใจล้มเหลว ปอดบวมน้ำ ตาบอด หรือ มองไม่ชัด 10% จาก retinal detachment หรือ occipital pole infarction Psychosis ตายจาก intracranial hemorrhage หรือ trantentorial herniation ทารก อาจมี fetal bradycardia ได้ในช่วงชัก แต่ ถ้ามีตลอดให้ระวัง รกลอกตัวก่อนกำหนด

8 การรักษา Eclampsia การป้องกันชัก ลดความดันโลหิตสูง การให้สารน้ำ การยุติการตั้งครรภ์

9 การป้องกันชัก Magnesium sulfate ตามตารางการให้ยา ภาวะแทรกซ้อน ระดับในเลือด (meq/l) ระดับป้องกันชัก 4-7 Deep tendon reflex หายไป 10-12 กดการหายใจ (respiratory depression) >15 Cardiac arrest >25 Antidote ; calcium gluconate 10 cc. iv. push ช้า

10 ข้อควรระวังในการให้ MgSO4 ถ้าไตเสื่อม ไม่ต้องปรับ loading dose และ แต่ให้ maintenance dose น้อยกว่า 1 กรัมต่อ ชั่วโมง ถ้าชักซ้ำ ให้ MgSO4 เพิ่มอีก 2 กรัม ในรายที่ให้ MgSO4 ไม่ได้ เช่นเป็นโรคไต รุนแรง myasthenia gravis หรือ PPH อาจ พิจารณาให้ phenytoin diazepam5-10 mg. หรือ lorazepam 4 mg หรือ pentobarbital 125 mg. iv. 2-5 นาที

11 การให้ยาลดความดันโลหิต ในรายที่ BP> 150/100 mmHg เพื่อให้ได้ เป้าหมาย DBP 80-100 mmHg, SBP <150 mmHg. Antehypertensive drug เช่น Labeterol 20 mg iv. then 20-80 mg iv. q 30 min. ( i.v. drip 1-2 mg/min) max 300 mg/day Hydralazine(C) 5mg.iv. or im. Then 5-10 mg iv. q 20-40 min( iv. drip 0.5-10 mg/hr.) Nifedipine (c ) 10-30 mg oral prn q 45 min.

12 การควบคุมปริมาณสารน้ำ ในร่างกาย จำกัดสารน้ำ ไม่เกิน 80 cc/hr. ยกเว้น ขาด น้ำหรือ ตกเลือด ไม่ควรให้ fluid expansion invasive hemodynamic monitoring ใน ราย pulmonary edema, severe kidney disease, refractory hypertension, ปัสสาวะออกน้อย

13 การยุติการตั้งครรภ์ เป็นข้อห้ามในการดูแลแบบ ประคับประคอง (expectant management) เลือกช่องทางคลอดให้เหมาะสมในแต่ละ ราย

14

15 การดูแลระยะหลัง คลอด เฝ้าระวังอาการชักภายหลังคลอด ในรายที่ไม่ได้ความยาลดความดันโลหิต ช่วงตั้งครรภ์ ในรายที่ได้ยาลดความดันโลหิตขณะเจ็บ ครรภ์คลอด วัด BP ทุกวันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จนเป็นปกติ เริ่มให้ยาลดความดันโลหิต เมื่อ BP 150/100 mmHg ในรายที่ได้ยาลดความดันขณะตั้งครรภ์ ให้ ยาลดความดันโลหิตต่อ เป้า BP<130/90 mmHg ให้เปลี่ยน methyldopa เป็น labeterol, nifedipine, enalapril, atenolol, metropolol ได้

16 การติดตามหลังคลอด กรณีใช้ยาลดความดันโลหิตต่อเกิน 6 สัปดาห์ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ นัดติดตามหลังคลอด 6-8 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt Eclampsia Dr.Pramote Srikaew MD. Dip.Thai Broad OB-GYN Dip.Thai Broad Preventive Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google