งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินค้า เครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่กรม สรรพสามิตบริหารจัดเก็บภาษี โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 ประเภทที่ 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินค้า เครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่กรม สรรพสามิตบริหารจัดเก็บภาษี โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 ประเภทที่ 02."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สินค้า เครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่กรม สรรพสามิตบริหารจัดเก็บภาษี โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 ประเภทที่ 02

3 นิยามของสินค้า 1. นิยามของสินค้า 1. น้ำหรือน้ำแร่โดยธรรมชาติ 2. น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดย ไม่ปรุงแต่ง 3. เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อ ขายปลีกเองโดยเฉพาะอัน มิได้มี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยทั้งมิได้ สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี 4. น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าจะปรุง แต่งหรือไม่ / ทั้งนี้ตามารฐานที่กำหนด 5. เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4 2. ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่เสียภาษี 3 ชนิด คือ 1. โซดา อัตราภาษี 25% ( มูลค่า ) 0.77 บาท /440 CC. ( ภาชนะ ) ปริมาณ 2. เครื่องดื่มโดยทั่วไป 20% ( มูลค่า ) 0.37 บาท /440 CC. ( ภาชนะ ) ปริมาณ 3. น้ำผลไม้

5 น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ แบ่งออกเป็น 1. น้ำผลไม้ทั่วไป อัตรา ภาษี 20% ( มูลค่า ) 0.37/440 CC. ภาชนะ ) ปริมาณ 2. น้ำผลไม้ที่มีส่วนผสม ตามที่กรมฯกำหนด ยกเว้น ภาษี

6 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 2.1 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม 2.2 ผู้นำเข้า 2.3 ผู้อื่น เช่น ผู้กระทำผิดตาม มาตรา 161,162 ตามพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527

7 หน้าที่ของผู้เสียภาษีของตัว สินค้า 1. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า มีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่า หรือปริมาณของสินค้า ม.7 ( ภษ.27) 2. ผู้กระทำผิดตามมาตรา 161,162 มีหน้าที่เสียภาษีให้ ครบถ้วนตามมาตรา 163 ( ภษ.27)

8 4. วิธีการควบคุมการจัดการ จัดเก็บภาษี 1. แสตมป์เครื่องดื่ม 2. ฝาจุก จีบ เช่นโซดา, น้ำอัดลม สิ่งผนึกภาชนะจด ทะเบียน, เครื่องหมายแสดงการ เสียภาษี 3. เครื่องขาย เครื่องดื่ม ยื่น ชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดที่มีชำระภาษี

9 5. วิธีการตรวจสอบสินค้าเครื่องดื่ม ที่ต้องจดทะเบียน / กระทำผิด 1. สินค้าเครื่องดื่มที่ต้องจดทะเบียน 2. สินค้าเครื่องดื่มที่ได้รับยกเว้นภาษี หรือไม่ต้องจดทะเบียน 3. การดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ มิได้เสียภาษี

10 สินค้า แบตเตอรี่ สินค้าตามพิกัดฯ ประเภท 08.90(4) นิยาม 1. นิยาม แบตเตอรี่ คือ อุปกรณ์ที่ บรรจุพลังงานเคมีแล้วจ่ายเป็น พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงออกไปใช้ งานประเภทของแบตเตอรี่ แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.1 แบตเตอรี่แห้ง (Dry Cell) 1.2 แบตเตอรี่น้ำ (Storage Bettery)

11 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 - ผู้ประกอบอุตสาหกรรม แบตเตอรี่ ต้องจดทะเบียน - ผู้นำเข้าแบตเตอรี่ ( หม้อสะสม ไฟฟ้า ) กรมศุลกากรเก็บแทน กรมสรรพสามิต ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมในประเทศไม่มี

12 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ผู้ประกอบอุตสาหกรรม แบตเตอรี่ - ผู้นำเข้า เสียภาษีด่าน ศุลกากร - ผู้อื่น เช่น ผู้กระทำผิดตาม มาตรา 161,162 ( ภษ.27)

13 4. ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ - ผู้ประกอบอุตสาหกรรม แบตเตอรี่ ผู้นำเข้า มีหน้าที่เสีย ภาษีตามมูลค่า - ผู้กระทำผิดตามมาตรา 161,162 มีหน้าที่เสียภาษีเอา สินค้าคืนไป

14 5. อัตราภาษีที่ต้องเสีย ร้อยละ 10 6. วิธีการควบคุมการเสียภาษี - ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ให้ยื่นชำระภาษีในเวลาที่นำสินค้าออก จากโรงอุตสาหกรรมตามมาตรา 10 ( ภษ.27) - สินค้านำเข้า ให้ถือว่าความรับผิด ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลา เดียวกับความรับผิดในอันจะต้องเสีย ภาษีศุลกากรสำหรับของที่นำเข้าตาม กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 10(3) ( ภษ.27)

15 7. วิธีการตรวจสอบสินค้าแบตเตอรี่ว่า เสียภาษีหรือยัง - ตรวจดูว่าเป็นสินค้าแบตเตอรี่เข้า ข่ายตามพิกัดฯหรือไม่ - ตรา / ยี่ห้อใครเป็นผู้ผลิต สถานที่ ผลิตตรงตามที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ - มีเอกสารใดมาแสดงการได้มา ซื้อมา จากใคร เมื่อใด จำนวนเท่าใด ราคาเท่าไร มาแสดงหรือไม่ - ถ้าเป็น Power Bank ให้ตรวจดูใบขน สินค้าของกรมศุลกากร มีการนำเข้าโดย ถูกต้อง ตรงตามตรา / ยี่ห้อ จำนวน ตรง ตามเอกสารนำเข้าหรือไม่

16 8. มูลค่า ( ราคา ) 8. มูลค่า ( ราคา ) คิดคำนวณ จากแบตเตอรี่มิใช่ตัว Power Bank ทั้งหมด โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 132 ( ภษ.27)


ดาวน์โหลด ppt สินค้า เครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่กรม สรรพสามิตบริหารจัดเก็บภาษี โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 ประเภทที่ 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google