งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร ?  ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ  การตัดสินใจเข้าร่วม โครงการของสถาน ประกอบการ  ความต้องการของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร ?  ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ  การตัดสินใจเข้าร่วม โครงการของสถาน ประกอบการ  ความต้องการของลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร ?  ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ  การตัดสินใจเข้าร่วม โครงการของสถาน ประกอบการ  ความต้องการของลูกค้า

2  ที่ปรึกษาเข้าสถาน ประกอบการ  กำหนดเป้าหมายและ ขอบเขต  เตรียมแผนผังกระบวนการ ผลิตรวมถึงข้อมูล INPUT- OUTPUT  กำหนดรายการของหน่วย วัดที่ใช้  เทคนิคการเก็บข้อมูลและ การคำนวณ

3 การดำเนินโครงการ ยากไหม  จัดทำแบบสำรวจข้อมูล  ขั้นตอนการผลิต  วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น จากการวัด, การคำนวณ, การ ประมาณค่า  ปริมาณสารขาเข้า ( วัตถุดิบ และพลังงาน )  ขาออก ( ผลิตภัณฑ์, มวลสาร ต่างๆของเสีย )

4 ทำไมผลิตภัณฑชุมชนต้อง สนใจทำฉลาก Carbon Footprint ? ทำไมผลิตภัณฑชุมชนต้อง สนใจทำฉลาก Carbon Footprint ?  ทราบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในแต่ละขั้นตอน  มีโอกาสในการปรับปรุงขั้นตอน เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ เรือนกระจก  ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะด้าน พลังงาน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ผลิตภัณฑ์

5  สร้างความเข้มแข็งให้กับ BRAND ของสินค้า  ส่งเสริมความสามารถในการ แข่งขันให้กับผู้ส่งออก  การแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นความต้องการของลูกค้า, เป็น ข้อมูลให้ผู้บริโภค  ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีการ ปล่อยคาร์บอนต่ำ ทำไมผู้ประกอบการรายอื่นๆต้อง ต้องสนใจทำฉลาก Carbon Footprint ? Carbon Footprint ? ทำไมผู้ประกอบการรายอื่นๆต้อง ต้องสนใจทำฉลาก Carbon Footprint ? Carbon Footprint ?

6 โลกใบนี้


ดาวน์โหลด ppt เริ่มเข้าโครงการ Carbon Footprint เพราะอะไร ?  ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ  การตัดสินใจเข้าร่วม โครงการของสถาน ประกอบการ  ความต้องการของลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google