งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิควิธีการสอนและการใช้ สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่ มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ด้าน การอ่าน - การเขียน และ คณิตศาสตร์ อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิควิธีการสอนและการใช้ สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่ มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ด้าน การอ่าน - การเขียน และ คณิตศาสตร์ อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิควิธีการสอนและการใช้ สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่ มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ด้าน การอ่าน - การเขียน และ คณิตศาสตร์ อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สฎ. 3

2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ (L EARNING D ISABILITIES )

3 การป้องกันปัญหา ตั้งแต่แรกเริ่ม ปัญหา 1. ด้านการจำและการ จำแนกจากการเห็น 2. ด้านการจำและการ จำแนกจากการฟัง 3. ด้านทิศทาง 4. ด้านการจัดหมวดหมู่ 5. ด้านการเขียน 6. ด้านการเคลื่อนไหว

4 ปัญหาการอ่าน การเขียน ขั้นที่ 1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขั้นที่ 2 อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับ ใจความไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้ ขั้นที่ 4 อ่านแล้วไม่มีความซาบซึ้ง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ เขียนเพื่อสื่อสารไม่ได้

5 หลักการใช้ประสาทสัมผัส หลายด้าน การรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ เข้าสู่กระบวนการ แปลผลข้อมูล และ เก็บเป็น ความจำ วิธี VAKT เป็นการใช้ประสาท สัมผัสหลายด้าน ได้แก่ การ เห็น (Visual) การได้ยิน (Auditory) การเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinesthetic) และการสัมผัส ภายนอก (Tactile)

6 กิจกรรม การเล่าเรื่อง เพลง เกม บทกลอน

7 การเขียน การใช้สี การใช้สัญลักษณ์ การใช้ประสาท สัมผัส

8

9

10 วิธีการสอน เลือกคำที่อ่านไม่ได้ / ไม่คล่อง ออกมาฝึกอ่านก่อน Highlight ด้วยสีต่างๆบนคำที่ อ่านไม่ได้ / ไม่คล่อง อ่านด้วยกันกับครู บ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรง ดินกลางสวนมะพร้าว แม่ กระต่ายมีลูกสองตัว ตัวหนึ่งสีดำ เหมือนสีท้องฟ้ายามค่ำคืน ตัว หนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้าย แม่ กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสอง มาก และสอนให้ลูกๆ ร้องเพลง

11 ขั้นที่ 3 อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความ ไม่ได้ เขียนเพื่อตอบคำถามไม่ได้ เพิ่มพูนคำศัพท์ ( ค้นหาจากพจนานุกรม ถามครู ถามเพื่อน ) ใช้วิธีก้างปลา ใช้แผนผัง

12

13 กิจกรรมอื่นๆ 1. เขียนในอากาศ 2. เขียนในทราย 3. เขียนบนฝ่ามือ 4. เขียนบนแผ่นหลังของกันและ กัน 5. เขียนโดยใช้ pointer 6. เอานิ้วลากทับตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต์ต่างๆ

14 การเขียนเป็นคำหรือ การสะกดคำ อาจใช้วิธีดังต่อไปนี้ การตั้งกฎพื้นฐานในการ จำ ใช้วิธีดู – ปิด – เขียน – ตรวจสอบ ใช้เทคนิคการจำโดย เชื่อมโยง เช่น สมุด – สมุทร สมุด : มีไว้ให้เด็กเขียน สมุทร : ทหารเรือออกเรือไปใน มหาสมุทร

15 การสอนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรง มาตรา อาจใช้วิธี เล่าเรื่องโดยการจัดกลุ่มคำที่ มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เหมือนกัน เช่น สัปดาห์ ทวีป ซุป รูป ฮิปโป สรุป

16 ร้องเพลงสะกดคำ (Singing spelling Words) พอ พาน ประสมสระอะ ( ซ้ำ ) ดอเด็กชนดะ พอ อะ ดอ พัด พะด พัด

17 เทคนิคของ F ITZGERALD M ETHOD มี 6 ขั้น ขั้นที่ 1. ดูคำอย่างรอบคอบ ขั้นที่ 2. พูดชื่อคำ / อ่านคำ ขั้นที่ 3. หลับตาแล้วเห็นคำ ( นึก ถึงคำในใจ ) ขั้นที่ 4. ปิดคำและเขียนคำ ขั้นที่ 5. ตรวจสอบการสะกดคำ ขั้นที่ 6. ถ้ามีคำที่สะกดผิด ให้ เริ่มที่ขั้นที่ 1 อีกครั้ง

18

19 เด็กที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ปัญหา จำตัวเลขไม่ได้ เขียนตัวเลขไม่ถูกวิธี ไม่เข้าใจค่าของจำนวน ไม่เข้าใจขั้นตอนในการคำนวณ สับสนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์ ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ฯลฯ

20 วิธีการสอน การใช้สื่อนำทาง สายตา การใช้สื่ออุปกรณ์ การกำหนดขั้นตอน การอธิบาย ความหมายของ คำศัพท์

21

22 +

23 ขั้นตอนการแก้โจทย์ ปัญหา สิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ หาคำตอบด้วยวิธี... ข้อความ ที่บ่งบอกคือ.. ประโยคสัญลักษณ์ วิธีทำ

24

25

26

27 การใช้บล็อกฐาน สิบ

28 1 2 8

29 1 2 8

30 ตัวเลขและรูปทรง (Numbers and Shapes) = 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10

31 5 3

32 8 5

33 15 2 7 23 1

34 15 2 7 1 2 4

35 4 6 2 5 4242 6 56 5 0 3 2323 2 1 9 3 2 2 02323 3 2 1 9 1 1 5 0


ดาวน์โหลด ppt เทคนิควิธีการสอนและการใช้ สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่ มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ด้าน การอ่าน - การเขียน และ คณิตศาสตร์ อดุลย์ พลพิชัย ศึกษานิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google