งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.รัชฏาพร ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.รัชฏาพร ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.รัชฏาพร ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี้

2 - ข่าวการฆ่าตัวตายในครอบครัว - ข่าวการใช้ความรุนแรงใน ครอบครัว - มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน

3 - ประชาชนขาดความตระหนัก - ขาดการมีจิตสำนึกร่วมกัน - การมีค่านิยม เช่น การดื่มเหล้า การมีกิ๊ก การเสียหน้า การเล่าขวัญ

4 - A : Appreciate (ความพอใจในงาน) - B : Background (ที่มาปัญหา) - C : Community (ชุมชนร่วมคิด) - D : DO (ลงมือทำ)

5 1. CD 4 ภาษา 2. จิตอาสา ตาสับปะรด 3. พวงกุญแจต้านเศร้า 4. หัวใจหลากสีบ่งชี้สุขภาพใจ 5. แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ 6. ศิราณีชุมชน 7. ธรรมะยาใจ

6 1. นโยบายและเป็นปัญหาของจังหวัด 2. มีทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่เข้มแข็ง ทำงานด้วย 9 ใจ 3. มีเครือข่ายทุก ๆ ระดับให้ความร่วมมือ 4. มีความสุขทุกวัน มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

7 นวัตกรรม : สื่อ CD 4 ภาษา ลดปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอ ลี้

8 เครือข่ายพระสงฆ์ : นวัตกรรมผ้าป่า ความทุกข์

9 นวัตกรรมระบบเฝ้าระวัง “ หัวใจหลากสีบ่งชี้ สุขภาพใจ ”

10

11

12

13

14

15 1. นโยบายและเป็นปัญหาของจังหวัด 2. มีทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่เข้มแข็ง ทำงานด้วย 9 ใจ 3. มีเครือข่ายทุก ๆ ระดับให้ความร่วมมือ 4. มีความสุขทุกวัน มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

16 1. มีนโยบายและเป็นปัญหาของจังหวัดมีนโยบายและเป็นปัญหาของจังหวัด 2. มีทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบลที่เข้มแข็งมีทีมงานระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบลที่เข้มแข็ง 3. มีเครือข่ายทุก ๆ ระดับให้ความร่วมมือมีเครือข่ายทุก ๆ ระดับให้ความร่วมมือ นำพา...สู่ความสำเร็จ

17 4. เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด จากผลงานวิจัยของจ.ลำพูน จากผลงานวิจัยของจ.ลำพูน เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด จากผลงานวิจัยของจ.ลำพูน จากผลงานวิจัยของจ.ลำพูน 5. ทีมงานทำงานด้วย 9 ใจ 6. นำพา...สู่ความสำเร็จ คิดบวก...มีความสุขทุกวัน... มีคุณค่า ทุกวัน... เต็มร้อยทุกเรื่อง

18


ดาวน์โหลด ppt โดย.รัชฏาพร ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google