งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
39 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร / โทรสาร :

2 สังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
เดิมสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันได้โอนมาสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

3 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พนักงานกองทุน จำนวน 5 อัตรา ลูกจ้างกองทุน จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา รวม 16 อัตรา

4 พื้นที่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
อำเภอเมือง พื้นที่ก่อสร้าง 33,135 ไร่ อำเภอปากท่อ พื้นที่ก่อสร้าง 25,378 ไร่ อำเภอบ้านโป่ง พื้นที่ก่อสร้าง 44,500 ไร่ อำเภอโพธาราม พื้นที่ก่อสร้าง 64,259 ไร่ อำเภอวัดเพลง พื้นที่ก่อสร้าง 1,350 ไร่ อำเภอจอมบึง พื้นที่ก่อสร้าง 450 ไร่ รวมทั้งสิ้น 169,072 ไร่ ในเขตพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

5 งานจัดรูปที่ดินคืออะไร
คือ งานพัฒนาระบบส่งน้ำชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การแพร่กระจายน้ำในระดับไร่นา ให้ทั่วถึงแปลงเพาะปลูกทุกแปลง เพื่อมุ่งเน้นการใช้พื้นที่เพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานและระบบชลประทาน ที่จำเป็นต่อการทำเกษตรกรรม เช่น ก่อสร้าง คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ อาคารประกอบในคูส่งน้ำ-คูระบายน้ำ และทางลำเลียง จัดรูปแปลงใหม่ และการปรับพื้นดินในแปลงเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการทำเกษตรแผนใหม่

6 วัตถุประสงค์ของงานจัดรูปที่ดิน
เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและดิน อนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอย่างยั่งยืน

7 ประเภทของการจัดรูปที่ดิน
ประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ (Intensive) เป็นการพัฒนาโดยมีการจัดรูปแปลงใหม่ มีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียงที่มีลักษณะเป็นแนวตรง และผ่านทุกแปลง ตลอดจนมีการปรับระดับพื้นดินภายในแปลงด้วย ประเภทพัฒนาบางส่วน (Extensive Model) เป็นการพัฒนาโดยไม่มีการจัดรูปแปลงใหม่ มีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียง วางตามขอบเขตของแปลงเดิม และมีการปรับระดับพื้นดินในแปลงบ้าง ตามความจำเป็น

8 ขั้นตอนการดำเนินการจัดรูปที่ดิน
วางโครงการและจัดทำแผนงาน ประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทำบันทึกยินยอม สำรวจข้อมูลต่างๆ เช่นแปลงกรรมสิทธิ์ ระดับภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดำเนินการออกแบบวางระบบชลประทานในไร่นา ประชุมชี้แจงแบบก่อสร้างจัดรูปที่ดิน บันทึกยินยอมรับที่ดินแปลงใหม่ ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และปิดประกาศพระราชกฤษฎีกา ประเมินราคาที่ดิน

9 ขั้นตอนการดำเนินการจัดรูปที่ดิน
ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิต (ถนน / คูส่งน้ำ / คูระบายน้ำ / ปรับระดับพื้นที่ดิน) ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ใหม่ให้เกษตรกร จ่ายหรือได้รับมูลค่าที่แตกต่าง จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การสหกรณ์และสินเชื่อ ฯลฯ ตรวจสอบ / ติดตามผล / ประเมินผล เก็บเงินคืนทุนค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google