งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี 39 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร / โทรสาร : 032-321411.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี 39 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร / โทรสาร : 032-321411."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี 39 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร / โทรสาร : 032-321411

2 สังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม ชลประทาน สังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม ชลประทาน เดิมสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เดิมสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ปัจจุบันได้โอนมาสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันได้โอนมาสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2545

3 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ข้าราชการจำนวน 5 อัตรา ข้าราชการจำนวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจำจำนวน 2 อัตรา ลูกจ้างประจำจำนวน 2 อัตรา พนักงานกองทุนจำนวน 5 อัตรา พนักงานกองทุนจำนวน 5 อัตรา ลูกจ้างกองทุนจำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างกองทุนจำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา รวม 16 อัตรา รวม 16 อัตรา

4 พื้นที่ในเขตโครงการจัดรูป ที่ดินจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองพื้นที่ก่อสร้าง 33,135 ไร่ อำเภอเมืองพื้นที่ก่อสร้าง 33,135 ไร่ อำเภอปากท่อพื้นที่ก่อสร้าง 25,378 ไร่ อำเภอปากท่อพื้นที่ก่อสร้าง 25,378 ไร่ อำเภอบ้านโป่งพื้นที่ก่อสร้าง 44,500 ไร่ อำเภอบ้านโป่งพื้นที่ก่อสร้าง 44,500 ไร่ อำเภอโพธาราม พื้นที่ก่อสร้าง 64,259 ไร่ อำเภอโพธาราม พื้นที่ก่อสร้าง 64,259 ไร่ อำเภอวัดเพลงพื้นที่ก่อสร้าง 1,350 ไร่ อำเภอวัดเพลงพื้นที่ก่อสร้าง 1,350 ไร่ อำเภอจอมบึงพื้นที่ก่อสร้าง 450 ไร่ อำเภอจอมบึงพื้นที่ก่อสร้าง 450 ไร่ รวมทั้งสิ้น 169,072 ไร่ รวมทั้งสิ้น 169,072 ไร่ในเขตพื้นที่ - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี ฝั่งขวา

5 งานจัดรูปที่ดินคืออะไร คือ งานพัฒนาระบบส่งน้ำชลประทานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การแพร่กระจายน้ำใน ระดับไร่นา ให้ทั่วถึงแปลงเพาะปลูกทุกแปลง เพื่อมุ่งเน้นการใช้พื้นที่เพาะปลูกให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานและระบบชลประทาน ที่จำเป็น ต่อการทำเกษตรกรรม เช่น ก่อสร้าง คูส่ง น้ำ คูระบายน้ำ อาคารประกอบในคูส่งน้ำ - คู ระบายน้ำ และทางลำเลียง จัดรูปแปลงใหม่ และการปรับพื้นดินในแปลงเพาะปลูกให้ เหมาะสมกับการทำเกษตรแผนใหม่ คือ งานพัฒนาระบบส่งน้ำชลประทานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การแพร่กระจายน้ำใน ระดับไร่นา ให้ทั่วถึงแปลงเพาะปลูกทุกแปลง เพื่อมุ่งเน้นการใช้พื้นที่เพาะปลูกให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาโครงสร้าง ปัจจัยพื้นฐานและระบบชลประทาน ที่จำเป็น ต่อการทำเกษตรกรรม เช่น ก่อสร้าง คูส่ง น้ำ คูระบายน้ำ อาคารประกอบในคูส่งน้ำ - คู ระบายน้ำ และทางลำเลียง จัดรูปแปลงใหม่ และการปรับพื้นดินในแปลงเพาะปลูกให้ เหมาะสมกับการทำเกษตรแผนใหม่

6 วัตถุประสงค์ของงานจัดรูปที่ดิน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้น้ำและดิน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้น้ำและดิน อนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็น แหล่งผลิตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็น แหล่งผลิตอย่างยั่งยืน

7 ประเภทของการจัดรูปที่ดิน ประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ (Intensive) เป็น การพัฒนาโดยมีการจัดรูปแปลงใหม่ มีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียงที่มีลักษณะ เป็นแนวตรง และผ่านทุกแปลง ตลอดจนมีการ ปรับระดับพื้นดินภายในแปลงด้วย ประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ (Intensive) เป็น การพัฒนาโดยมีการจัดรูปแปลงใหม่ มีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียงที่มีลักษณะ เป็นแนวตรง และผ่านทุกแปลง ตลอดจนมีการ ปรับระดับพื้นดินภายในแปลงด้วย ประเภทพัฒนาบางส่วน (Extensive Model) เป็นการพัฒนาโดยไม่มีการจัดรูปแปลงใหม่ มีคู ส่งน้ำ คูระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียง วาง ตามขอบเขตของแปลงเดิม และมีการปรับระดับ พื้นดินในแปลงบ้าง ตามความจำเป็น ประเภทพัฒนาบางส่วน (Extensive Model) เป็นการพัฒนาโดยไม่มีการจัดรูปแปลงใหม่ มีคู ส่งน้ำ คูระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียง วาง ตามขอบเขตของแปลงเดิม และมีการปรับระดับ พื้นดินในแปลงบ้าง ตามความจำเป็น

8 ขั้นตอนการดำเนินการจัดรูปที่ดิน วางโครงการและจัดทำแผนงาน วางโครงการและจัดทำแผนงาน ประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและ จัดทำบันทึกยินยอม ประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและ จัดทำบันทึกยินยอม สำรวจข้อมูลต่างๆ เช่นแปลงกรรมสิทธิ์ ระดับ ภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผน ที่แปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำรวจข้อมูลต่างๆ เช่นแปลงกรรมสิทธิ์ ระดับ ภูมิประเทศ และจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผน ที่แปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดำเนินการออกแบบวางระบบชลประทานในไร่ นา ประชุมชี้แจงแบบก่อสร้างจัดรูปที่ดิน บันทึกยินยอมรับที่ดินแปลงใหม่ ดำเนินการออกแบบวางระบบชลประทานในไร่ นา ประชุมชี้แจงแบบก่อสร้างจัดรูปที่ดิน บันทึกยินยอมรับที่ดินแปลงใหม่ ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูป ที่ดิน และปิดประกาศพระราชกฤษฎีกา ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูป ที่ดิน และปิดประกาศพระราชกฤษฎีกา ประเมินราคาที่ดิน ประเมินราคาที่ดิน

9 ขั้นตอนการดำเนินการจัดรูปที่ดิน ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการ ผลิต ( ถนน / คูส่งน้ำ / คูระบายน้ำ / ปรับ ระดับพื้นที่ดิน ) ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการ ผลิต ( ถนน / คูส่งน้ำ / คูระบายน้ำ / ปรับ ระดับพื้นที่ดิน ) ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ( โฉนดที่ดิน ) ใหม่ให้เกษตรกร ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ( โฉนดที่ดิน ) ใหม่ให้เกษตรกร จ่ายหรือได้รับมูลค่าที่แตกต่าง จ่ายหรือได้รับมูลค่าที่แตกต่าง จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การ สหกรณ์และสินเชื่อ ฯลฯ สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การ สหกรณ์และสินเชื่อ ฯลฯ ตรวจสอบ / ติดตามผล / ประเมินผล ตรวจสอบ / ติดตามผล / ประเมินผล เก็บเงินคืนทุนค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน เก็บเงินคืนทุนค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน

10


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี 39 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร / โทรสาร : 032-321411.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google