งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนา คุณภาพ. ปัญหาของการรับรอง HA มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง ต้องมีความเข้าใจ ร่วมมือ ประสานงาน ร่วมใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนา คุณภาพ. ปัญหาของการรับรอง HA มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง ต้องมีความเข้าใจ ร่วมมือ ประสานงาน ร่วมใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนา คุณภาพ

2 ปัญหาของการรับรอง HA มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง ต้องมีความเข้าใจ ร่วมมือ ประสานงาน ร่วมใจ ต้องมีความเข้าใจ ร่วมมือ ประสานงาน ร่วมใจ ต้องเห็นผลลัพธ์ในระดับหนึ่ง ต้องเห็นผลลัพธ์ในระดับหนึ่ง ใช้เวลามาก ใช้เวลามาก ท้อแท้ ท้อแท้

3 บันได 3 ขั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีคุณภาพโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีคุณภาพโดยเร็ว โรงพยาบาลต้องการทางลัด โรงพยาบาลต้องการทางลัด เห็นความสำเร็จเป็นลำดับขั้น เกิดกำลังใจ เห็นความสำเร็จเป็นลำดับขั้น เกิดกำลังใจ

4 บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA เน้นการมีเป้าหมายของงาน เน้นการมีเป้าหมายของงาน ทบทวนปัญหา / ความเสี่ยงการ ให้บริการและการดูแลผู้ป่วย ทบทวนปัญหา / ความเสี่ยงการ ให้บริการและการดูแลผู้ป่วย หามาตรการป้องกัน หามาตรการป้องกัน ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ต้องไม่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้าง กายภาพและกำลังคนที่ชัดเจน ต้องไม่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้าง กายภาพและกำลังคนที่ชัดเจน

5 บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยง การ ประกันคุณภาพ และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าด้วยกัน ในทุกระดับ เชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยง การ ประกันคุณภาพ และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าด้วยกัน ในทุกระดับ เน้นการนำข้อมูลวิชาการและ มาตรฐานวิชาชีพมาสู่การปฏิบัติ เน้นการนำข้อมูลวิชาการและ มาตรฐานวิชาชีพมาสู่การปฏิบัติ ติดตามเครื่องชี้วัด โดยเฉพาะทาง คลินิก ติดตามเครื่องชี้วัด โดยเฉพาะทาง คลินิก บริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง อย่างเป็นรูปธรรม บริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง อย่างเป็นรูปธรรม ทีมระหว่างวิชาชีพ ทีมระหว่างวิชาชีพ

6 บันไดขั้นที่ 3 หรือการได้รับ HA ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ครบถ้วน ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ครบถ้วน มีรูปธรรมของการ พัฒนาที่ชัดเจน มีรูปธรรมของการ พัฒนาที่ชัดเจน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ในองค์กร เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนา คุณภาพ. ปัญหาของการรับรอง HA มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง ต้องมีความเข้าใจ ร่วมมือ ประสานงาน ร่วมใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google