งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข (โภชนาการระดับเชี่ยวชาญ) ผู้จัดการแผนอาหารโภชนาการเชิงรุก อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

2 ประเด็น ความจำเป็นที่ต้องเป็นองค์กรไร้พุง ลักษณะขององค์กรไร้พุง
ผลประโยชน์จากการเป็นองค์กรไร้พุง จากองค์กรต้นแบบสู่องค์กรไร้พุงที่ยั่งยืน

3 คำถามที่ต้องการคำตอบ
คนในองค์กรคุณ... มีคนอ้วนรอบเอวเกินกี่คน? มีคนที่ไม่อ้วนแต่ไขมันในเลือดเกินกี่คน? มีคนเป็นเบาหวานกี่คน? ลาป่วยบ่อยไหม? เบิกค่ารักษาพยาบาลมากแค่ไหน?

4 คำถามที่ต้องการคำตอบ
ผู้บริหารขององค์กรคุณ... แสดงความห่วงหาอาทรสุขภาพคุณบ้างไหม? มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหรือเปล่า? สนับสนุนการออกกำลังกายบ้างไหม? ผู้บริหารของคุณอ้วนลงพุงไหม?

5 หากได้คำตอบ ออกมาในเชิงลบ องค์กรคุณคือ องค์กร อมโรค

6 องค์กร อมโรค นำไปสู่... สมรรถภาพการทำงาน ของคนในองค์กรด้อย ผลิตผลของงานต่ำ นำไปสู่ความหายนะ ขององค์กรในที่สุด

7 อ้วนลงพุง เป็น ปัญหาเงียบขององค์กร ที่ผู้บริหารคาดไม่ถึง และมองไม่เห็น
อ้วนลงพุง เป็น ปัญหาเงียบขององค์กร ที่ผู้บริหารคาดไม่ถึง และมองไม่เห็น

8 แต่ มีหลายองค์กรเริ่มขยับ ลุกขึ้นมาจับคนในองค์กร ลดอ้วน ลดพุง จนได้เป็น องค์กรไร้พุงต้นแบบ

9 ขอแสดงความชื่นชม กับความพยายาม จนสำเร็จในก้าวแรก
ขอแสดงความชื่นชม กับความพยายาม จนสำเร็จในก้าวแรก

10 ความสำเร็จก้าวแรก ไม่ควรวัดกันแค่ คนในองค์กร พุงยุบ น้ำหนักลด
ความสำเร็จก้าวแรก ไม่ควรวัดกันแค่ คนในองค์กร พุงยุบ น้ำหนักลด

11 แต่ ต้องถามตัวเองต่อไปว่า...
ผู้นำองค์กรลงมาเล่นด้วยไหม? คนในองค์กรร้อยละเท่าไหร่เข้าร่วมโครงการ? องค์กรได้สร้างแรงจูงใจอะไรบ้าง? องค์กรได้สร้างปัจจัยเอื้อเพื่อลดพุงบ้างไหม? องค์กรได้มีนโยบายสาธารณะบ้างไหม?

12 องค์กรคุณจะเป็น องค์กรไร้พุงต้นแบบ แบบไฟไหม้ฟาง
ถ้าคำตอบเป็นลบ องค์กรคุณจะเป็น องค์กรไร้พุงต้นแบบ แบบไฟไหม้ฟาง

13 ความล้มเหลวเกิดเพราะ...
ขาดจิตสำนึกถึงแก่นแท้การขับเคลื่อน ทำตามกระแส เอาใจใครบางคน ขาดมองการไกล ความยั่งยืนจึง ไม่บังเกิด

14 ก้าวสู่ องค์กรไร้พุงที่ยั่งยืน
มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3-5 ปี

15 กระบวนการพัฒนา เริ่มจาก ถอดบทเรียน ตามด้วย สังเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ กำหนดทิศทางก้าวต่อไป

16 ปัจจัยสู่ความยั่งยืน (1)
ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญ บรรจุเข้าไว้ในวาระ / แผนงานองค์กร มีผู้นำ / แกนนำ ขับเคลื่อนที่เอาจริง กำหนดแผนปฏิบัติงานรายปี

17 ปัจจัยสู่ความยั่งยืน (2)
ปลุกให้เกิดกระแสลดพุงในองค์กร กระตุ้นให้คนในองค์กรเข้าร่วมให้มากที่สุด สร้างค่านิยมใหม่ในองค์กร สร้างแรงจูงใจตลอดเวลา

18 ปัจจัยสู่ความยั่งยืน (3)
สร้างปัจจัยเอื้อต่อการลดพุง ทั้ง 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์

19 ปัจจัยสู่ความยั่งยืน (4)
กำหนดนโยบายระดับองค์กร เช่น กำหนดให้ทุกวันอังคารและพฤหัสปิดลิฟท์ กำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันกินผักผลไม้ กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันกินปลา ไม่มีน้ำอัดลม ขนมหวาน จำหน่ายในองค์กร

20 ปัจจัยภายนอก ต้องหนุนเสริม
การรณรงค์ทาง Air War สนับสนุนทางวิชาการ สนับสนุนสื่อ เกิดการแข่งขันระหว่างองค์กร

21 องค์กรไร้พุง ต้อง ใช้เวลาในการขับเคลื่อน จึงจะ เห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรม

22 จาก 1 องค์กรไร้พุง กระจายเป็น
100, 1,000, 100,000, 1,000,000 องค์กร เข้าสู่ คนไทยไร้พุง ประเทศไทยไร้พุง ต้นแบบของโลก

23 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google