งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข ( โภชนาการ ระดับเชี่ยวชาญ ) - ผู้จัดการแผนอาหารโภชนาการเชิงรุก - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข ( โภชนาการ ระดับเชี่ยวชาญ ) - ผู้จัดการแผนอาหารโภชนาการเชิงรุก - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข ( โภชนาการ ระดับเชี่ยวชาญ ) - ผู้จัดการแผนอาหารโภชนาการเชิงรุก - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศ ไทยฯ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

2 ประเด็น ความจำเป็นที่ต้องเป็นองค์กร ไร้พุง ลักษณะขององค์กรไร้พุง ผลประโยชน์จากการเป็น องค์กรไร้พุง จากองค์กรต้นแบบสู่องค์กรไร้ พุงที่ยั่งยืน

3 คำถามที่ต้องการ คำตอบ คนในองค์กรคุณ... 1. มีคนอ้วนรอบเอวเกินกี่คน ? 2. มีคนที่ไม่อ้วนแต่ไขมันใน เลือดเกินกี่คน ? 3. มีคนเป็นเบาหวานกี่คน ? 4. ลาป่วยบ่อยไหม ? 5. เบิกค่ารักษาพยาบาลมาก แค่ไหน ?

4 คำถามที่ต้องการ คำตอบ ผู้บริหารขององค์กรคุณ... 1. แสดงความห่วงหาอาทรสุขภาพ คุณบ้างไหม ? 2. มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหรือ เปล่า ? 3. สนับสนุนการออกกำลังกายบ้าง ไหม ? 4. ผู้บริหารของคุณอ้วนลงพุงไหม ?

5 หากได้คำตอบ ออกมาในเชิงลบ องค์กรคุณคือ องค์กร อมโรค

6 องค์กร อมโรค นำไปสู่... สมรรถภาพการทำงาน ของคนในองค์กรด้อย ผลิตผลของงานต่ำ นำไปสู่ความหายนะ ขององค์กรในที่สุด

7 อ้วนลงพุงเป็น ปัญหาเงียบของ องค์กร ที่ผู้บริหารคาดไม่ถึงและมองไม่เห็น

8 แต่มีหลายองค์กรเริ่มขยับ ลุกขึ้นมาจับคนใน องค์กร ลดอ้วน ลดพุง จนได้เป็นองค์กรไร้พุงต้นแบบ

9 ขอแสดงความชื่นชมกับความพยายามจนสำเร็จในก้าวแรก

10 ความสำเร็จก้าว แรก ไม่ควรวัดกันแค่คนในองค์กร พุงยุบ น้ำหนักลด

11 แต่ ต้องถามตัวเอง ต่อไปว่า... ผู้นำองค์กรลงมาเล่นด้วยไหม ? คนในองค์กรร้อยละเท่าไหร่เข้า ร่วมโครงการ ? องค์กรได้สร้างแรงจูงใจ อะไรบ้าง ? องค์กรได้สร้างปัจจัยเอื้อเพื่อลด พุงบ้างไหม ? องค์กรได้มีนโยบายสาธารณะ บ้างไหม ?

12 ถ้าคำตอบเป็นลบ องค์กรคุณจะเป็น องค์กรไร้พุง ต้นแบบ แบบไฟไหม้ฟาง

13 ความล้มเหลวเกิดเพราะ... ขาดจิตสำนึกถึงแก่นแท้การ ขับเคลื่อน ทำตามกระแส เอาใจใครบาง คน ขาดมองการไกล ความยั่งยืนจึง ไม่บังเกิด

14 ก้าวสู่ องค์กรไร้พุง ที่ยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนและ พัฒนา อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3-5 ปี

15 กระบวนการพัฒ นา เริ่มจาก ถอดบทเรียน ตามด้วย สังเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ กำหนดทิศทางก้าวต่อไป

16 ปัจจัยสู่ความ ยั่งยืน (1) ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญ บรรจุเข้าไว้ในวาระ / แผนงานองค์กร มีผู้นำ / แกนนำ ขับ เคลื่อนที่เอาจริง กำหนดแผนปฏิบัติงานราย ปี

17 ปัจจัยสู่ความ ยั่งยืน (2) ปลุกให้เกิดกระแสลดพุงใน องค์กร กระตุ้นให้คนในองค์กรเข้าร่วม ให้มากที่สุด สร้างค่านิยมใหม่ในองค์กร สร้างแรงจูงใจตลอดเวลา

18 ปัจจัยสู่ความ ยั่งยืน (3) สร้างปัจจัยเอื้อต่อการลดพุง ทั้ง 3 อ. - อาหาร - ออกกำลังกาย - อารมณ์

19 ปัจจัยสู่ความยั่งยืน (4) กำหนดนโยบายระดับองค์กร เช่น - กำหนดให้ทุกวันอังคารและ พฤหัสปิดลิฟท์ - กำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันกิน ผักผลไม้ - กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันกิน ปลา - ไม่มีน้ำอัดลม ขนมหวาน จำหน่ายในองค์กร

20 ปัจจัยภายนอก ต้องหนุนเสริม การรณรงค์ทาง Air War สนับสนุนทางวิชาการ สนับสนุนสื่อ เกิดการแข่งขันระหว่าง องค์กร

21 องค์กรไร้พุง ต้อง ใช้เวลาในการ ขับเคลื่อน จึงจะ เห็นผลกระทบที่เป็น รูปธรรม

22 จาก 1 องค์กรไร้พุง กระจายเป็น 100, 1,000, 100,000, 1,000,000 องค์กร เข้าสู่ คนไทยไร้พุง ประเทศไทยไร้พุง ต้นแบบของโลก

23 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาองค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุข ( โภชนาการ ระดับเชี่ยวชาญ ) - ผู้จัดการแผนอาหารโภชนาการเชิงรุก - อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google