งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลาง ภาค 20: ปลายภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) ถ้าไม่ เสร็จให้ส่งก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลาง ภาค 20: ปลายภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) ถ้าไม่ เสร็จให้ส่งก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลาง ภาค 20: ปลายภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) ถ้าไม่ เสร็จให้ส่งก่อน 24 น. ของวัน 2. งานถูกต้อง เรียบร้อย 3. ทำโดยใช้ความคิดของตัวเอง 4. ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์คะแนนจะถูกลดลง โดยอัตโนมัติ

2 เกณฑ์การให้ คะแนนงาน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง คือ งาน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย ส่งไม่ตรงเวลา ช่วง คะแนน 1-6 ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอใช้ คือ งาน ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 7-8 ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดี คือ งาน ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 9-10

3 การปฏิบัติตัวในชั่วโมงเรียน 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมพร้อมที่จะ เรียน 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ห้ามเล่นเกมทุกชนิด และเล่น facebook เมื่อครูสอน จะถูกล็อกเครื่อง 4. บันทึกงานไว้ใน USB Drive 5. การส่งงานในชั่วโมงหรือตามที่นัดหมาย 6. ไม่มีการติดตามงานย้อนหลัง ยกเว้นกรณี ไม่มาเรียนให้ส่งภายในสัปดาห์

4 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สมุด 1 เล่ม 2. E-mail Address / Face book 3. หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ระดับม. ปลาย สสวท. 4. ชิ้นงาน / ผลงาน 1. รายงานการเก็บข้อมูลสารสนเทศ 2 คน ต่อ 1 เรื่อง (10 คะแนน ) 2. การนำเสนอรายงานข้อมูล เรื่อง คอมพิวเตอร์ ( กลุ่ม 10 คะแนน ) 3. งานสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมสำนักงาน 1 ชิ้นงาน (10 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60: กลาง ภาค 20: ปลายภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา ( ในชั่วโมงเรียน ) ถ้าไม่ เสร็จให้ส่งก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google