งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60:กลางภาค 20:ปลายภาค 20

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60:กลางภาค 20:ปลายภาค 20"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60:กลางภาค 20:ปลายภาค 20
เกณฑ์การให้คะแนน อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60:กลางภาค 20:ปลายภาค 20 เกณฑ์การให้คะแนน 1. ส่งงานตรงเวลา (ในชั่วโมงเรียน) ถ้าไม่เสร็จให้ส่งก่อน 24 น. ของวัน 2. งานถูกต้อง เรียบร้อย 3. ทำโดยใช้ความคิดของตัวเอง 4. ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์คะแนนจะถูกลดลงโดยอัตโนมัติ

2 เกณฑ์การให้คะแนนงาน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง คือ งานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งไม่ตรงเวลา ช่วงคะแนน 1-6 ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอใช้ คือ งานถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 7-8 ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดี คือ งานถูกต้องสมบูรณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ส่งตรงเวลา ช่วงคะแนน 9-10

3 การปฏิบัติตัวในชั่วโมงเรียน
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมพร้อมที่จะเรียน 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ห้ามเล่นเกมทุกชนิด และเล่น facebook เมื่อครูสอน จะถูกล็อกเครื่อง 4. บันทึกงานไว้ใน USB Drive 5. การส่งงานในชั่วโมงหรือตามที่นัดหมาย 6. ไม่มีการติดตามงานย้อนหลัง ยกเว้นกรณีไม่มาเรียนให้ส่งภายในสัปดาห์

4 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สมุด 1 เล่ม 2. E-mail Address / Face book
3. หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับม. ปลาย สสวท. 4. ชิ้นงาน/ผลงาน 1. รายงานการเก็บข้อมูลสารสนเทศ 2 คนต่อ 1 เรื่อง (10 คะแนน) 2. การนำเสนอรายงานข้อมูล เรื่อง คอมพิวเตอร์ (กลุ่ม 10 คะแนน) 3. งานสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมสำนักงาน 1 ชิ้นงาน (10 คะแนน)


ดาวน์โหลด ppt อัตราส่วนคะแนน : ระหว่างเรียน 60:กลางภาค 20:ปลายภาค 20

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google