งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางเดินอาหาร (The gut) ในมนุษย์ผู้ชายที่โตเต็มที่จะมีระบบทางเดินอาหาร ยาวประมาณ 7-9 เมตรครึ่ง หรือ 25-30 ฟุต ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้มนุษย์ ปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางเดินอาหาร (The gut) ในมนุษย์ผู้ชายที่โตเต็มที่จะมีระบบทางเดินอาหาร ยาวประมาณ 7-9 เมตรครึ่ง หรือ 25-30 ฟุต ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้มนุษย์ ปาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางเดินอาหาร (The gut) ในมนุษย์ผู้ชายที่โตเต็มที่จะมีระบบทางเดินอาหาร ยาวประมาณ 7-9 เมตรครึ่ง หรือ 25-30 ฟุต ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้มนุษย์ ปาก ปาก (Mouth) ในช่องปากมีอวัยวะดังนี้ ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำลาย (salivary glands) เยื้อเมือกช่องปาก เยื้อเมือกช่องปาก (mucosa) ฟัน ฟัน (teeth) ลิ้น ลิ้น (tongue) คอหอย คอหอย (Pharynx)

2

3

4

5

6 หลอดอาหาร หลอดอาหาร (Esophagus) กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหาร (Stomach) ประกอบด้วย ปากกระเพาะ (cardiac) ปากกระเพาะ กระพุ้งกระเพาะอาหาร (fundus) กระพุ้งกระเพาะอาหาร กระเพาะส่วนปลาย (antrum, pylorus) กระเพาะส่วนปลาย หูรูดกระเพาะส่วนปลาย (pyloric sphincter) หูรูดกระเพาะส่วนปลาย

7

8

9 ลำไส้ ลำไส้ (intestine หรือ Bowel) ลำไส้เล็ก ลำไส้เล็ก (small intestine) มีสามส่วนดังนี้ : ลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) ลำไส้เล็กส่วนกลาง ลำไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ลำไส้เล็กส่วนปลาย

10

11

12

13 ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ (large intestine) มีสามส่วนดังนี้ กระพุ้งไส้ใหญ่ กระพุ้งไส้ใหญ่ หรือ ซีกัม (cecum) ( เป็นที่ อยู่ของ ไส้ติ่ง (vermiform appendix)) ไส้ติ่ง ไส้ใหญ่ ไส้ใหญ่ (colon) ประกอบด้วย ไส้ใหญ่ส่วนขึ้น ไส้ใหญ่ส่วนขึ้น (ascending colon) ไส้ใหญ่ส่วนขวาง ไส้ใหญ่ส่วนขวาง (transverse colon) ไส้ใหญ่ส่วนลง ไส้ใหญ่ส่วนลง (descending colon) ไส้ใหญ่ส่วนคด ไส้ใหญ่ส่วนคด (sigmoid flexure) ไส้ตรง ไส้ตรง (rectum) ทวารหนัก ทวารหนัก (anus)

14

15

16 อวัยวะที่เกี่ยวข้อง (Related organs) ตับ ตับ (liver) ปล่อย น้ำดี (bile) เข้าไปในลำไส้ เล็กโดยระบบน้ำดี (biliary system) และไป เก็บที่ถุงน้ำดี (gallbladder) ตับอ่อน (pancreas) จะปล่อยของเหลวไอซอสโมติก (isosmotic fluid) ซึ่งประกอบด้วยไบ คาร์บอเนต (bicarbonate) และเอ็นไซม์ หลายชนิด เช่น น้ำดีระบบน้ำดีถุงน้ำดี ตับอ่อนไบ คาร์บอเนต ทริปซิน ทริปซิน (trypsin) ไคโมทริปซิน ไคโมทริปซิน (chymotrypsin) ไลเปส ไลเปส (lipase) คาร์บอกซี่เปปซิเดส คาร์บอกซี่เปปซิเดส (carboxypeptidase) แพนคลิเอติก อะไมเลส (amylase) อะไมเลส นิวเคลส นิวเคลส (nuclase enzymes)

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ทางเดินอาหาร (The gut) ในมนุษย์ผู้ชายที่โตเต็มที่จะมีระบบทางเดินอาหาร ยาวประมาณ 7-9 เมตรครึ่ง หรือ 25-30 ฟุต ซึ่ง ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้มนุษย์ ปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google