งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินยืม หมายถึง เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ กอง คลังหรือเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของเงินยืม. - เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนำไปจ่ายเพื่อดำเนิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินยืม หมายถึง เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ กอง คลังหรือเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของเงินยืม. - เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนำไปจ่ายเพื่อดำเนิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เงินยืม หมายถึง เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ กอง คลังหรือเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของเงินยืม. - เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนำไปจ่ายเพื่อดำเนิน กิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเงินยืม - อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย เช่น คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

3 1. เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่ หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย 2. เงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 3. ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยหรือบริการวิชาการ 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7. เงินสาธารณูปโภค 8. ค่าพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้เครดิตแก่ส่วน ราชการ 9. ค่าสอนของอาจารย์พิเศษจากภายนอก หน่วยงาน 10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด

4 1. หัวหน้าหน่วยงาน 2. ข้าราชการ 3. ลูกจ้างประจำ 4. พนักงานมหาวิทยาลัย 5. พนักงานราชการ 6. พนักงานหน่วยงานองค์กรใน กำกับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่รายการใดสามารถเบิกจ่ายได้ก่อนหรือ สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อเริ่มดำเนินการก็ให้เสนอเบิกจ่าย โดยไม่มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย.-

5 กรณีที่ไม่อาจยืมได้ด้วยตนเอง ให้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้มีสิทธิยืมแทนได้ วิธีการยืมเงินทดรองจ่าย 1. ให้ยื่นสัญญายืมเงินตามแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 2 ฉบับ 2. หลักฐานประกอบการยืม เช่น โครงการ / เรื่องที่ได้รับอนุมัติแล้ว 3. ให้ยื่นเอกสารการยืมก่อนวันเริ่มกิจกรรม อย่างน้อย 3 วันทำการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน 1. เงินยืมสำหรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ยืมได้ไม่ เกินร้อยละ 80 ของอัตราเงินเดือน 2. เงินยืมสำหรับทุนการศึกษา, ค่าใช้จ่ายใน การวิจัย, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่ไม่ มีแผนงวดงานหรือแผนการเบิกจ่ายให้ยืมได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกิจกรรม 3. เงินยืมเพื่อการอื่นๆให้ยืมได้ตามวงเงินที่ จ่ายจริงหรือประมาณการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม

6 วิธีการจ่ายเงินยืม 1. ให้จ่ายเช็คหรือโอนเงินให้ผู้ยืมภายใน 3 วันทำการ 2. ให้จ่ายแก่ผู้ยืมก่อนวันเริ่มกิจกรรมไม่เกิน 10 วันทำการ การชำระคืนเงินยืม 1. การชำระคืนเงินยืมเงินเดือน, ค่าจ้าง ให้กองคลังตั้ง ฎีกาเบิกหักผลักส่งเพื่อคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2. การชำระคืนค่าเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ให้ผู้ยืมส่งคืนเงินสดที่เหลือพร้อมใบสำคัญ จ่ายภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดการเดินทาง 3. การชำระคืนเงินยืมนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 ให้ ผู้ยืมส่งคืนเงินสดที่เหลือจ่ายพร้อมใบสำคัญจ่ายภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม

7 4. กรณีที่ผู้ยืมได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น ให้ผู้ยืมชำระคืนเงินยืมแก่กองคลัง หรือหน่วยงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ เงินจากหน่วยงานนั้นๆ 5. กรณีผู้ยืมได้ชำระหนี้หรือภาระผูกพันและ ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วให้ผู้ยืมส่งหลักฐาน เบิกจ่ายพร้อมชำระคืนเงินภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับใบเสร็จรับเงิน 6. ให้หน่วยงานออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืมเงิน 1 ฉบับและเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงาน 1 ฉบับ 7. กรณีที่ผู้ยืมไม่อาจส่งคืนเงินยืมได้ตามกำหนด ให้งานคลังของหน่วยงานทวงถามเป็นลาย ลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันครบกำหนด 8. เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับชำระคืนเงินยืม ให้แจ้งกองคลังหักเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ยร้อย ละ 7.5 ต่อปีของเงินยืมที่ค้างชำระ

8 กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 1. กรณีที่ผู้ยืมไม่ชำระคืนเงินยืมเมื่อครบ กำหนดห้ามมิให้บุคคลผู้นั้นยืมเงินทด รองจ่ายอีกจนกว่าจะ ชำระคืนเงินยืม ครบ 2. หากผู้ยืมมีพฤติการณ์หน่วงเหนี่ยว การคืนเงินยืมหรือไม่รีบดำเนินการ คืนเงินยืมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือ ค้างคืนเงินยืมเกินกว่า 6 เดือน ให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาไม่ขึ้น เงินเดือนหรือไม่ให้ได้รับเงินเพิ่ม พิเศษใดๆในปีนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt เงินยืม หมายถึง เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ กอง คลังหรือเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของเงินยืม. - เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนำไปจ่ายเพื่อดำเนิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google