งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 1 กุมภาพันธ์ 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร 4,513,30 0.00 -- งบ ดำเนินงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 1 กุมภาพันธ์ 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร 4,513,30 0.00 -- งบ ดำเนินงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 1 กุมภาพันธ์ 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร 4,513, งบ ดำเนินงา น 426, , , , งบลงทุน 92, อุดหนุน โครงการวิ จัย 42,716, ,445, ,271, สาธารณูป โภค 90, , , อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 4,621, , , ,593, รวม 52,458, ,191, , ,201,

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2551 ณ 1 กุมภาพันธ์ 2551 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 50, ค่าจ้าง ชั่วคราว 475, , , ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 759, , , , สาธารณูป โภค 67, , , ค่า ครุภัณฑ์ 7, โครงการ พิเศษ 414, , , , รวม 1,772, , , ,226,

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 1 กุมภาพันธ์ 2551 บัญชีออม ทรัพย์ บัญชีกระแส รายวัน บัญชีเงินรับ ฝาก

5 บัญชีเงินรับฝาก คงเหลือ ณ 3 มกราคม 2551


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 1 กุมภาพันธ์ 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร 4,513,30 0.00 -- งบ ดำเนินงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google