งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าอาหารบุคลากรในการ เดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขต ที่ตั้งที่ทำการ ( จากเงินรายได้ ของหน่วยงาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าอาหารบุคลากรในการ เดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขต ที่ตั้งที่ทำการ ( จากเงินรายได้ ของหน่วยงาน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าอาหารบุคลากรในการ เดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขต ที่ตั้งที่ทำการ ( จากเงินรายได้ ของหน่วยงาน )

2 กรณีเดินทางไปราชการ ( ปกติ ) ตัวอย่าง เดินทางไปราชการวันอาทิตย์ 17 เมษายน 2554 เวลา 6.00-23.00 น ( มีอาหาร กลางวัน 1 มื้อ / เทียบ c 3) การคำนวณ 1. เบี้ยเลี้ยง 1 วัน (240 x 1-80) = 160 บาท 2. เงินช่วยเหลือฯ (420 x 1) = 420 บาท การเบิกจ่าย 1. เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ( ตามระเบียบเดินทาง ) = 160 บาท 2. เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ (420-160) = 260 บาท รวมเบิกได้ = 420 บาท

3 กรณีเดินทางไปราชการ ( จัดอบรม ) ตัวอย่าง เดินทางไปราชการวันอาทิตย์ 17 เมษายน 2554 เวลา 6.00-23.00 น ( มีอาหาร กลางวัน 1 มื้อ / เทียบ c 3) การคำนวณ 1. เบี้ยเลี้ยง 1 วัน (240 x 1-80) = 160 บาท 2. เงินช่วยเหลือฯ (420 x 1-140) = 280 บาท การเบิกจ่าย 1. เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ( ตามระเบียบเดินทาง ) = 160 บาท 2. เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ (280-160) = 120 บาท รวมเบิกได้ = 280 บาท


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าอาหารบุคลากรในการ เดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขต ที่ตั้งที่ทำการ ( จากเงินรายได้ ของหน่วยงาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google