งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย 1. การอบรมวิธีการสำรวจ ตรวจนับศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ 2. แปลงติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย 1. การอบรมวิธีการสำรวจ ตรวจนับศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ 2. แปลงติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสำรวจติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย 1. การอบรมวิธีการสำรวจ ตรวจนับศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ 2. แปลงติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช

3 กิจกรรมย่อยที่ 1 การ อบรม ฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ / อาสาสมัครที่รับผิดชอบ โครงการฯมีความรู้ความเข้าใจ การสำรวจศัตรูพืช / ศัตรู ธรรมชาติ / สภาพอากาศสามารถ นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ผลิตนำไป ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

4 เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ 5,093 ราย และอาสาสมัคร เกษตรสำรวจ ฯ 15,279 ราย วิธีการดำเนินงาน นำหลักสูตรเข้าไป จัดร่วมกับการอบรมที่ปรึกษา โครงการ FS เช่น การสำรวจตรวจ นับศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ / วินิจฉัยศัตรูพืช ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2550 งบประมาณ อบรมพร้อมกับการ อบรมวิทยากรระดับ จังหวัด

5 กิจกรรมย่อยที่ 2 แปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช วัตถุประสงค์ - - เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการ วางแผนเตือนการระบาด / ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - - เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย 881 กลุ่ม ได้เรียนรู้ / เข้าใจ ระบบนิเวศในแปลงโครงการ - - เป้าหมายจัดทำแปลงทุกอำเภอ 881 แปลง ครอบคลุม 5 กลุ่ม พืช + 9 ศูนย์บริหารศัตรูพืช )

6 หลักการจัดทำแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช 1. จังหวัดคัดเลือกชนิดพืชที่จะทำ แปลงติดตามฯ ตามกลุ่มพืชที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 1 กลุ่มพืช 2. อำเภอคัดเลือกแปลงติดตาม / แปลงสำรวจอำเภอละ 1 แปลง พร้อมอาสาสมัครสำรวจแปลง 3. ดำเนินการติดตามสถานการ์ทุก สัปดาห์รายงานผลให้อำเภอ / จังหวัด / ศบพ. 4. แปลงที่มีแนวโน้มการระบาดให้ เตือนการระบาดให้เกษตรกรใน พื้นที่ทราบ

7 ตัวอย่างตารางคัดเลือกพืชของ แต่ละอำเภอ / จังหวัด เงื่อนไข 1. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อยู่ในโครงการ FS ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม 2. ระบุชื่อพืชที่ใช้เป็นแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช ในแต่ละอำเภอ แจ้งกรมฯ ทาง e –mail : agriqua 32 @doae.go.th 3. จังหวัดที่ 3 - 76 รวม 881 แปลง - 2 มะม่ วง 2 อ้อ ย 4 1616 2 กุหล าบ 2 ถั่ ว 2 มะม่ว ง - จังหวัด ข้าวพืช ไร่ ไม้ ผล พืช ผัก ไม้ ดอ ก รว ม หมาย เหตุ 1. อยุธย า 10 2. สุพรร ณบุรี 2 คะน้ า 10101010

8 วิธีดำเนินงานราย หน่วยงาน 1. นวส.( ตำบล )/ อาสาสมัคร เกษตร ( ผ่านระบบ โรงเรียนเกษตรกร ) 2. เก็บข้อมูลทุกวันจันทร์ บันทึกในแบบฟอร์ม 3. เตือนการระบาดผ่าน - หอ กระจายข่าว / วิทยุ 4. รายงานผลให้อำเภอ ( ส่ง แบบสำรวจ ) ตำ บล

9 อำเภ อ   มอบหมาย นวส. รับผิดชอบงาน ป้องกันกำจัดศัตรูพืช   รวบรวมข้อมูลจากตำบลต่างๆ / วิเคราะห์ / ประมวลผล   ถ้ามีแนวโน้มการระบาดให้เตือน การระบาดระดับอำเภอ   ผ่านวิทยุ / หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น   ถ้าระบาดแนะนำการกำจัดโดยวิธี ผสมผสาน   รายงานจังหวัดทุกวันพุธส่งแบบ สรุปทาง e-mail

10 จังห วัด 1. ผู้รับผิดชอบ รวบ รวม ข้อมูลจากอำเภอต่างๆ วิเคราะห์ / ประมวลผล 2. ถ้ามีแนวโน้มการระบาด เตือนระดับจังหวัด วิทยุ / นสพ. ท้องถิ่น 3. รายงานผลให้ ศบศ. เขต กรมฯ ( ทาง e-mail) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริม การผลิต

11 ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช 1. นวส. รับผิดชอบงานเตือนภัย ศัตรูพืชรวบรวมข้อมูลของแต่ละ จังหวัดและของศูนย์ วิเคราะห์ / ประมวลผล 2. ถ้าพบมีแนวโน้มระบาดเตือน ระดับเขตผ่านทาง จดหมายข่าว / อื่นๆ 3. รายงานให้เขต, กรมฯ ( ส่ง แบบสรุปทาง e-mail )

12 สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต 1. สนับสนุนวิชาการให้แก่ จังหวัดต่าง ๆ 2. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของจังหวัด และศูนย์ ฯ

13 1. รวบรวมข้อมูลของแต่ละศูนย์ วิเคราะห์ / ประมวลผล 2. จัดทำข่ายเตือนการระบาด ระดับประเทศ ผ่านทางสื่อ internet / วิทยุ / หนังสือพิมพ์ / โทรทัศน์ 3. รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารกรมฯทราบ ผู้รับผิดชอบ : ส่วนบริหาร ศัตรูพืช กลุ่มงาน พยากรณ์และเตือนการระบาด ส่วนกลาง กรม ส่งเสริมการเกษตร

14 วิธีการ สำรวจ   แบ่งกลุ่มสำรวจเป็น 5 กลุ่ม พืช ดังนี้ ข้าว / พืชไร่ / ไม้ผล - ไม้ ยืนต้น / พืชผัก และกลุ่มไม้ดอกไม้ ประดับ

15 ตัวอย่างการ สำรวจ ชนิด พืช ชนิด ศัตรูพืช วิธีการสำรวจ ข้าว เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล แมลงหล่า หนู หอยเชอรี่ โรคไหม้ นับจำนวนศัตรูพืชที่พบ / จุด สำรวจร่องรอยการ ทำลายที่พบทั้งแปลง พบกี่จุดใส่ผลรวม นับจำนวนไข่ / ตัวหอยที่ พบ ทั้งแปลงใส่เป็น ผลรวม นับจำนวนใบ / รวงที่เกิด โรค จุดละ 10 ใบ / รวง

16 แบบสำรวจศัตรูข้าว

17 แบบสรุปสำรวจศัตรูข้าวระดับ อำเภอ

18 แบบสรุปสำรวจศัตรูข้าวระดับจังหวัด

19 แบบสรุปสำรวจศัตรูข้าวระดับเขต ( ศูนย์ )

20 งบประม าณ ดำเนินการ 881 อำเภอ ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2, 819, 200 บาท เป็นค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่นค่า อุปกรณ์ เครื่องเขียน และค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงของเจ้าหน้าที่

21 การ รายงาน   อำเภอรายงานจังหวัดทุกวันพุธ ( แบบสรุประดับอำเภอ ) ทาง e- mail / เอกสารทางราชการ   จังหวัดรายงานศูนย์ฯ / เขต / กรมฯ ( แบบสรุประดับจังหวัด ) ทาง e- mail / เอกสารทางราชการ   ศูนย์ฯรายงานเขต / กรมฯ ( แบบ สรุประดับศูนย์ ) ทาง e-mail / เอกสารทางราชการ


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย 1. การอบรมวิธีการสำรวจ ตรวจนับศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ 2. แปลงติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google