งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน และควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน และควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน และควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร
Food Process Planning and Control ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี

2 ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี ดร.สุรีวรรณ ราชสม
อาจารย์ผู้สอน ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี ดร.สุรีวรรณ ราชสม

3 สังเขปวิชา ลักษณะของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคการ พยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต การ ควบคุมสินค้าคงคลัง และการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบระบบป้องกัน อันตรายจากเครื่องจักรกล งานไฟฟ้า งาน เชื่อมโลหะ หม้อไอน้ำ สารเคมี และอัคคีภัย

4 วิธีการประเมินผลนักศึกษา
คะแนนสอบ กิจกรรมที่ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ การประเมินผล 1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 30% 2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 3 งานกลุ่มและการบ้าน

5 คำชี้แจงอื่นๆ (1) นักศึกษาจะต้องส่งงานกลุ่มและการบ้านภายในกำหนด เกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี้ คะแนนเต็มจะลดลง 20% ถ้าส่งช้าเกินกำหนดไม่เกิน 1 วัน คะแนนเต็มจะลดลง 50% ถ้าส่งช้ากว่ากำหนดเกิน 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน คะแนนการบ้านเท่ากับ 0 ถ้าส่งช้ากว่ากำหนดเกิน 2 วัน (2) สอบย่อย สอบกลางภาค และ สอบปลายภาคเป็นการสอบแบบปิดตำรา และ ปิดเอกสารทุกอย่าง (3) อาจารย์จะแจ้งล่วงหน้าวันและเวลาของการสอบย่อยแต่ละครั้ง (4) สำหรับผู้ที่ขาดสอบย่อย จะไม่มีการให้สอบใหม่ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร (5) การสอบปลายภาคอาจจะรวมเนื้อหาบางส่วนที่อยู่ในเนื้อหาการสอบกลางภาค ถ้าเนื้อหามีความต่อเนื่องหรือ สัมพันธ์กัน (6) การตัดเกรดใช้วิธีอิงกลุ่ม

6 แผนการสอน

7 แผนการสอน อ.เป้ บทที่ 1 ภาพรวมของการจัดการระบบการผลิต และบทบาทของการ วางแผนและควบคุม บทที่ 2 การพยากรณ์การผลิต บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม บทที่ 4 การวางแผนการผลิต บทที่ 5 การวางแผนโครงการ และการจัดสมดุลย์สายประกอบการ

8 แผนการสอน อ.ดาว บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลัง
บทที่ 7 การจัดการการผลิตขั้นสูง -การจัดการห่วงโซ่อุปทาน -ระบบการผลิตแบบลีน บทที่ 8 การจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร และมาตรฐานอุตสาหกรรม บทที่ 9 การออกแบบระบบป้องกัน อันตรายจากเครื่องจักรกล งาน ไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ หม้อไอน้ำ สารเคมี และอัคคีภัย

9 การผลิต Production การผลิต เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการประกอบธุรกิจไม่ว่า องค์กรนั้นจะประกอบธุรกิจลักษณะซื้อมาขายไป ไม่ได้ทำการผลิต สินค้าเองโดยตรงก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ต้นทุนของสินค้าสูง ส่งผลให้การขายสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำการศึกษาเกี่ยวกับการผลิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจต่อไป

10 ความหมายของการผลิต การผลิต หมายถึง การนำปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาทำให้เกิดสินค้า และบริการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้าง อรรถประโยชน์ให้กับผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าของสิ่งของให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น Valuce added การผลิตอาจ ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยหรือมากตามชนิดของสินค้าและบริการแต่ละชนิด

11 ความหมายของการผลิต การผลิต หมายถึง การแปรสภาพจากทรัพยากรต่างๆ ให้อยู่ในรูปสินค้าหรือบริการ ให้ กลายเป็นผลผลิตที่มีประโยชน์ โดยการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

12 แผนภาพปัจจัยการผลิต Map production Factor

13

14

15

16 การจัดการด้านการผลิต Production Management
ผู้บริหารที่มีการจัดการด้านการผลิตดี จะสามารถทำให้องค์การบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นสำคัญของการผลิตจะต้องคำนึงถึง คือ มีต้นทุนต่ำ Low Cost สินค้าหรือบริการมีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จะต้องมี การจัดการผลิตที่ดีประกอบด้วย Location Material Management Operations Processing

17 การวางแผนและควบคุมการผลิต
บทบาทของการวางแผนและควบคุมการผลิตนั้นมุ่งเน้นไปที่ กระบวนการผลิตหรือระบบการผลิตสินค้า โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยขน์สูงสุด หรือมี ประสิทธิภาพมากที่สุดในการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของลูกค้า และทำให้เกิดผลกำไรต่อบริษัท

18 การวางแผนและควบคุมการผลิต
หมายถึง การจัดระเบียบการไหลของงานใน ระบบ แล้วติดตามการทำงานนั้น ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา

19

20 ความเชื่อมโยงของการวางแผนและควบคุมการผลิต

21 การพยากรณ์การผลิต การพยากรณ์ความต้องการเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ที่มาจากการขาย และ การทราบยอดขายล่วงหน้า การพยากรณ์การผลิต ช่วยในการตัดสินใจด้านการวางแผนว่าจะผลิต ผลิตภัณฑ์ชนิดใด จำนวนเท่าใด และควรจัดงบประมาณให้กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งของเดิมให้ดี ยิ่งขึ้น และการพัฒนาขึ้นใหม่ แผนการขยายทำลังการผลิต หรือการขยายโรงงานควรเป็นอย่างไร การ เตรียมการด้านการเงินต่างๆ เป็นต้น

22 การวางแผนการผลิต

23 การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling : MPS)

24 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning : MRP)

25 การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต (Capacity Requirement Planning : CRP)
การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต (CRP) เป็นการจัดทำแผนที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนดกำลังการผลิตที่จำเป็นสำหรับแต่ละสถานีงาน (Working Station) เช่น แรงงาน เครื่องจักร หรือปัจจัยการผลิตทาง กายภาพอื่นๆ ว่าควรจะต้องมีปริมาณเท่าใด และต้องการในช่วงเวลาใด

26

27 การจัดตารางการผลิต (Production Scheduling)
การจัดตารางการผลิต เป็นการจัดสรรทรัพยากรการผลิตไม่ว่าจะเป็น แรงงาน เครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ดำเนินการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมายภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้

28 การควบคุมตารางการผลิต (Production Control)
การควบคุมการผลิตในที่นี้ก็คือ การติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เจ้าของ วิศวกร หรือผู้ควบคุม สามารถมองเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งถึงผลงาน ที่ทำได้ จะได้ทราบถึงอัตราความก้าวหน้าของงานที่ทำได้เมื่อเทียบกับงานที่ได้ วางไว้

29 การจัดสมดุลสายการผลิต
การจัดสมดุลสายการผลิต มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบเพื่อควบคุมการ ผลิตในลักษณะ เพื่อควบคุมและติดตามผลงานว่าในขณะหนึ่งงานและงานต่างๆ ได้ดำเนินไป ตามกำหนดการที่วางไว้ได้หรือไม่ มีงานใดที่ล่าช้าต้องเร่งให้เร็วขึ้น

30


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน และควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google