งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

2 สถานบริการประชาก ร ทะเบียน ผู้ป่วย จ. น. ที่คัด กรอง ร้อยละ FBS FBS FBS ≥ 126 พระนครศรีอยุธย า 82,0503,31937, ท่าเรือ 17,6801,12511, , นครหลวง 19,7891,13614, , บางไทร 24,4311,41111, , บางบาล 18,3311,0765, บางปะอิน 32,2331,14510, , บางปะหัน 24, , ผักไห่ 22,3601,5309, ภาชี 13, , , ลาดบัวหลวง 16, , , วังน้อย 31,0931,08116, , เสนา 34,6041,77410, บางซ้าย 7, , อุทัย 24,4671,41212, มหาราช 12, , , บ้านแพรก 38,632441, รวม 386,55018,610176, ,3001,4221,814

3 แบบสำรวจวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองเบาหวาน อำเภอจำนวน รพ. สต. งดอาหาร 8 ชั่วโมง หลังอาหารมีการสอบเทียบค่าเครื่องมือ อยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล 16 0 บางปะอิน 200 บางปะหัน ผักไห่ 0000 ภาชี 7345 ลาดบัวหลวง 8534 วังน้อย เสนา บางซ้าย 6604 อุทัย มหาราช 0000 บ้านแพรก 5155 รวม

4 ข้อสรุปจากที่ประชุม 1. ให้ใช้แนวทางมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด 2. แต่ละพื้นที่สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนโดยใช้มาตรฐานที่กำหนด 3. คปสอ. ควรบริหารจัดการและสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้ เช่น ระบบการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ระบบส่งต่อเพื่อวินิจฉัย 4. เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ datacenter และมีการส่งต่อข้อมูลขึ้นลงเพื่อนำไปสู่การนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนกิจกรรมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ 5. มีระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

5 เกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ 1. ผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป *** ( ที่ประชุมมีมติให้เริ่มคัดกรองที่ 35 ปี ตามนโยบาย ของกระทรวง ) 2. ผู้ที่อ้วน ( BMI ≥ 25 กก./ ม 2 และ / หรือผู้ชายรอบเอว >90 ซม. ผู้หญิงรอบ เอว >80 ซม.) และมีพ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง คนใดคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน 3. เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกินยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ (BP ≥140/90 มม. ปรอท ) 4. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (HDL 250 มก./ ดล.) 5. มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือเคยคลอดบุตรที่น้ำหนักตัวแรกเกิด มากกว่า 4 กิโลกรัม 6. เคยตรวจพบว่าเป็น impaired glucose tolerance หรือ impaired fasting glucose หรือ A1C ≥ 5.7% 7. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบ โรคหลอดเลือด สมองตีบ ( อัมพาต ) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2554). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด. American Diabetes Association. (2013). Standards of Medical Care in Diabetes—2013. Diabetes care 2013;36 (Suppl 1), S11-S66.

6 รูปแบบการคัดกรองเบาหวานในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 1. วิธีการเจาะเลือดจากแขนขณะอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ( fasting plasma glucose) 2. วิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วด้วย DTX ขณะอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting capillary glucose) 3. วิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วด้วย DTX ขณะไม่อดอาหาร (Random capillary glucose) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2554). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด. American Diabetes Association. (2013). Standards of Medical Care in Diabetes—2013. Diabetes care 2013;36 (Suppl 1), S11-S66.

7 แนวทางการคัดกรองเบาหวาน


ดาวน์โหลด ppt รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google