งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

2 สถานบริการประชาก ร ทะเบียน ผู้ป่วย จ. น. ที่คัด กรอง ร้อยละ FBS 100- 125 FBS 120- 125 FBS ≥ 126 พระนครศรีอยุธย า 82,0503,31937,74947.957036895 ท่าเรือ 17,6801,12511,78071.161,30598176 นครหลวง 19,7891,13614,54077.951,0554056 บางไทร 24,4311,41111,00747.811,18411685 บางบาล 18,3311,0765,03529.185635592 บางปะอิน 32,2331,14510,91035.091,175145202 บางปะหัน 24,7359896,45927.202004571 ผักไห่ 22,3601,5309,04643.4379311261 ภาชี 13,96731611,78286.311,682140174 ลาดบัวหลวง 16,2168499,31660.621,308113221 วังน้อย 31,0931,08116,26654.202,424150282 เสนา 34,6041,77410,59232.2664239131 บางซ้าย 7,9416153,24244.255822624 อุทัย 24,4671,41212,44053.965653771 มหาราช 12,7905885,17842.441,05223768 บ้านแพรก 38,632441,04728.936715 รวม 386,55018,610176,38947.9415,3001,4221,814

3 แบบสำรวจวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองเบาหวาน อำเภอจำนวน รพ. สต. งดอาหาร 8 ชั่วโมง หลังอาหารมีการสอบเทียบค่าเครื่องมือ อยุธยา 181171 ท่าเรือ 120 0 นครหลวง 12391 บางไทร 231676 บางบาล 16 0 บางปะอิน 200 บางปะหัน 1661011 ผักไห่ 0000 ภาชี 7345 ลาดบัวหลวง 8534 วังน้อย 10374 เสนา 15114 บางซ้าย 6604 อุทัย 12576 มหาราช 0000 บ้านแพรก 5155 รวม 1808694

4 ข้อสรุปจากที่ประชุม 1. ให้ใช้แนวทางมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด 2. แต่ละพื้นที่สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนโดยใช้มาตรฐานที่กำหนด 3. คปสอ. ควรบริหารจัดการและสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้ เช่น ระบบการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ระบบส่งต่อเพื่อวินิจฉัย 4. เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ datacenter และมีการส่งต่อข้อมูลขึ้นลงเพื่อนำไปสู่การนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนกิจกรรมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ 5. มีระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

5 เกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ 1. ผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป *** ( ที่ประชุมมีมติให้เริ่มคัดกรองที่ 35 ปี ตามนโยบาย ของกระทรวง ) 2. ผู้ที่อ้วน ( BMI ≥ 25 กก./ ม 2 และ / หรือผู้ชายรอบเอว >90 ซม. ผู้หญิงรอบ เอว >80 ซม.) และมีพ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง คนใดคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน 3. เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกินยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ (BP ≥140/90 มม. ปรอท ) 4. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (HDL 250 มก./ ดล.) 5. มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือเคยคลอดบุตรที่น้ำหนักตัวแรกเกิด มากกว่า 4 กิโลกรัม 6. เคยตรวจพบว่าเป็น impaired glucose tolerance หรือ impaired fasting glucose หรือ A1C ≥ 5.7% 7. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบ โรคหลอดเลือด สมองตีบ ( อัมพาต ) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2554). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด. American Diabetes Association. (2013). Standards of Medical Care in Diabetes—2013. Diabetes care 2013;36 (Suppl 1), S11-S66.

6 รูปแบบการคัดกรองเบาหวานในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 1. วิธีการเจาะเลือดจากแขนขณะอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ( fasting plasma glucose) 2. วิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วด้วย DTX ขณะอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting capillary glucose) 3. วิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วด้วย DTX ขณะไม่อดอาหาร (Random capillary glucose) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2554). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด. American Diabetes Association. (2013). Standards of Medical Care in Diabetes—2013. Diabetes care 2013;36 (Suppl 1), S11-S66.

7 แนวทางการคัดกรองเบาหวาน


ดาวน์โหลด ppt รายงานความคืบหน้าการพัฒนา งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google