งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “ กำหนดการสอบและ เอกสารการศึกษา ”” โดย นางพรรณี จินตมาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “ กำหนดการสอบและ เอกสารการศึกษา ”” โดย นางพรรณี จินตมาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “ กำหนดการสอบและ เอกสารการศึกษา ”” โดย นางพรรณี จินตมาศ

2

3

4 กำหนดการสอบและการ ขอเอกสาร การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว-ด-ปว-ด-ปรายการ ๓ ก. พ. ๒๕๕๗ ๗ ก. พ. ๒๕๕๗ ครูส่งรายชื่อน. ร. หมดสิทธิ์สอบเพราะเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ ( มส ) ๑๐ - ๑๒ ก. พ. ๒๕๕๗ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑๓ ก. พ. ๒๕๕๗ครูส่งรายชื่อน. ร. ได้ผลการเรียน “ ร ” ๑๘ ก. พ. ๒๕๕๗ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน ( ๐ / ร / มส / มผ ) ๑๘ - ๒๐ ก. พ. ๒๕๕๗ เรียนเสริม ๒๑ ก. พ. ๒๕๕๗สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑, ๒ ไม่เรียนเสริมไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว สอบแก้ตัว ๒ ครั้ง ไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ้ำในเดือน มี. ค.- เม. ย. ๒๕๕๗

5 กำหนดการสอบและประกาศ ผลสอบ O-NET ชั้นประถมปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ว-ด-ปว-ด-ปรายการ ๑ ก. พ. ๒๕๕๗ ๑๕ มี. ค. ๒๕๕๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( เนื้อหาที่สอบครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ) ประกาศผลสอบ ๑ - ๒ ก. พ. ๒๕๕๗ ๑๖ มี. ค. ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( เนื้อหาที่สอบครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ) ประกาศผลสอบ ๑๕ - ๑๖ ก. พ. ๒๕๕๗ ๓๑ มี. ค. ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ( เนื้อหาที่สอบครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ) ประกาศผลสอบ

6 การรับเอกสาร ปพ. ๑ : หลักฐานการจบการศึกษา ๓๑ มี. ค. ๒๕๕๗รับเอกสาร ปพ. ๑ การขอเอกสารอื่น นอกเหนือจากนี้ ทะเบียนและวัดผลนัดรับ เอกสาร หลังรับคำร้องแล้ว ๗ วัน โปรดแต่งชุดนักเรียนที่ถูกต้องตาม ระเบียบของโรงเรียน ****** ๑๕ พ. ค. ๒๕๕๗ น. ร. ที่เรียนซ้ำในภาคฤดู ร้อน ( จบไม่พร้อมรุ่น ) รับเอกสาร ปพ. ๑

7

8 เอกสารการศึกษาที่จะได้รับในวันที่ ๓๑ มี. ค. ๒๕๕๗  เอกสารการศึกษาที่แสดงการจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จบชั้น ม. ๖ ) ประกอบด้วย ปพ. ๑ สำหรับ ปพ. ๒ เข้า รับพระราชทานในปีถัดไป  เอกสารอื่นๆ ได้แก่ ปพ. ๖, ใบเดิน คะแนน  เอกสารการศึกษาที่แสดงการจบ การศึกษาภาคบังคับ ( จบชั้น ม. ๓ ) ประกอบด้วย ปพ. ๑ และ ปพ. ๒  เอกสารแสดงการจบหลักสูตร ประถมศึกษา ( จบชั้น ป. ๖ ) ประกอบด้วย ปพ. ๑

9 เอกสารการศึกษา ปพ. ๑, ปพ. ๒ เป็นเอกสารสำคัญควรเก็บ รักษาไว้ และใช้สำเนาพร้อมลง นามรับรองสำเนา ในการยื่นเพื่อ แสดงวุฒิการศึกษาแก่หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เท่านั้น

10 ทะเบียนและวัดผล เบอร์ต่อภายใน ๒๐๓, ๒๐๖ ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “ กำหนดการสอบและ เอกสารการศึกษา ”” โดย นางพรรณี จินตมาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google