งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “กำหนดการสอบและเอกสารการศึกษา”” โดย นางพรรณี จินตมาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “กำหนดการสอบและเอกสารการศึกษา”” โดย นางพรรณี จินตมาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “กำหนดการสอบและเอกสารการศึกษา”” โดย นางพรรณี จินตมาศ

2

3

4 กำหนดการสอบและการขอเอกสาร
การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว-ด-ป รายการ ๓ ก.พ. ๒๕๕๗ ๗ ก.พ. ๒๕๕๗ ครูส่งรายชื่อน.ร.หมดสิทธิ์สอบเพราะเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ (มส) ๑๐-๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗ ครูส่งรายชื่อน.ร.ได้ผลการเรียน “ร” ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่าน ( ๐/ร/มส /มผ) ๑๘-๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗ เรียนเสริม ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๗ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑,๒ ไม่เรียนเสริมไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว สอบแก้ตัว ๒ ครั้ง ไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ้ำในเดือน มี.ค.-เม.ย.๒๕๕๗

5 กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ O-NET
ชั้นประถมปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ว-ด-ป รายการ ๑ ก.พ. ๒๕๕๗ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เนื้อหาที่สอบครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ) ประกาศผลสอบ ๑-๒ ก.พ. ๒๕๕๗ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เนื้อหาที่สอบครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ) ๑๕-๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เนื้อหาที่สอบครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ)

6 โปรดแต่งชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
การรับเอกสาร ปพ.๑ : หลักฐานการจบการศึกษา ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗ รับเอกสาร ปพ.๑ การขอเอกสารอื่นนอกเหนือจากนี้ ทะเบียนและวัดผลนัดรับเอกสาร หลังรับคำร้องแล้ว ๗ วัน โปรดแต่งชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ****** ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗ น.ร.ที่เรียนซ้ำในภาคฤดูร้อน (จบไม่พร้อมรุ่น) รับเอกสาร ปพ.๑

7

8 เอกสารการศึกษาที่จะได้รับในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗
เอกสารการศึกษาที่แสดงการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้น ม.๖) ประกอบด้วย ปพ.๑ สำหรับ ปพ.๒ เข้ารับพระราชทานในปีถัดไป เอกสารอื่นๆ ได้แก่ ปพ.๖ , ใบเดินคะแนน เอกสารการศึกษาที่แสดงการจบการศึกษาภาคบังคับ (จบชั้น ม.๓ ) ประกอบด้วย ปพ.๑ และ ปพ.๒ เอกสารแสดงการจบหลักสูตรประถมศึกษา (จบชั้น ป.๖) ประกอบด้วย ปพ.๑

9 เอกสารการศึกษา ปพ.๑, ปพ.๒ เป็นเอกสารสำคัญควรเก็บรักษาไว้ และใช้สำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนา ในการยื่นเพื่อแสดงวุฒิการศึกษาแก่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เท่านั้น

10 ขอบคุณค่ะ ทะเบียนและวัดผล เบอร์ต่อภายใน ๒๐๓,๒๐๖


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรื่อง “กำหนดการสอบและเอกสารการศึกษา”” โดย นางพรรณี จินตมาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google