งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค การจัดทำรายงาน ผลการรณรงค์ ให้วัคซีน dT แก่ประชากร กลุ่มอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค การจัดทำรายงาน ผลการรณรงค์ ให้วัคซีน dT แก่ประชากร กลุ่มอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค การจัดทำรายงาน ผลการรณรงค์ ให้วัคซีน dT แก่ประชากร กลุ่มอายุ 20-50 ปี

2 เพื่อประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน dT ในประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี ช่วงรณรงค์ ฯ เพื่อประเมินผลการให้บริการวัคซีน dT ช่วงรณรงค์ฯ วัตถุประสงค์

3 ความครอบคลุมของการ ให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีนใน พื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับวัคซีนเป็นหลัก = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ความครอบคลุมของงาน EPI > 100% ได้>100% ไม่ได้

4

5

6 หมู่ที่ * จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ที่มีอยู่จริง ในพื้นที่ รับผิดชอบ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด กลุ่ม เป้าหมาย นอกจังหวัด ชาว ต่างชาติ *** ผล การให้ วัคซีน ** กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กลุ่ม เป้าหมาย นอกพื้นที่ ได้รับใน พื้นที่ ได้รับ จากที่อื่น *ความ ครอบคลุม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 3 สำรวจไว้ 360 คน ย้ายออก 2 คน ย้ายเข้า 7 คน ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด 5 คน จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ที่มีอยู่จริง = 365 คน 2307082.191578260 4.......................................................................................... 7.......................................................................................... รวม รพสต.......................................................................................... แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT ในประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี สถานบริการ........... รพสต. แสนสุข......... ตำบล......... แสนสุข....................... อำเภอ................. สบายใจ.......... จังหวัด A แบบ dTC 2

7

8

9 สำนัก ต. สถานบริการ จัดทำ dTC1 และ dTC2 สคร. 5, 6, 7 วิเคราะห์ /สรุปข้อมูลภายใน 10 ม.ค. 58 วันที่ 8 ธ.ค. 57 วันที่ 15 ธ.ค. 57 วันที่ 29 ธ.ค. 57 วันที่ 22 ธ.ค. 57 สสอ. จัดทำ dTC3 สสจ. จัดทำ dTC4 การจัดทำและการส่งแบบรายงานของหน่วยงานแต่ละระดับ dTC2 dTC3 dTC4

10 คลัง วัคซีน ร.พ. จำนวน กลุ่ม เป้าหม าย (คน) จำนวน วัคซีน ที่ขอ เบิก (ขวด) จำนวน รอบที่ จัดส่ง รอบที่ 1รอบที่ 2 ชื่อผู้ ประสาน การรับ วัคซีน เบอร์ โทรศัพท์ วดป. ที่ให้ จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) วดป. ที่ให้ จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) แบบสำรวจการเบิกวัคซีน dT เพื่อรณรงค์ ในประชากรกลุ่มเอายุ 20 -50 ปี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 การส่งแบบสำรวจการจัดส่งวัคซีน ส่งแบบสำรวจไปยังสำนักโรคติดต่อทั่วไป email address : epicontact@yahoo.comepicontact@yahoo.com ภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2557 องค์การเภสัชกรรม จะจัดส่ง dT ให้รอบแรก ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2557

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค การจัดทำรายงาน ผลการรณรงค์ ให้วัคซีน dT แก่ประชากร กลุ่มอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google