งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและ การจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและ การจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและ การจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 มรดกท้องถิ่น คืออะไร มรดก Heritage คืออะไร ประเพณี Tradition คืออะไร วัฒนธรรม Culture คืออะไร

3 การผังเมือง กับการท่องเที่ยว การผังเมือง กับการท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกัน อย่างไร ความยั่งยืน Sustainability สิ่งแวดล้อม ( ส่งเสริมความ หลากหลาย, ลด การใช้ทรัพยากร สังคม ( ผลประโยช น์ชุมชน, การ มีส่วนร่วม, การจ้างงาน, คุณภาพ ชีวิต ) เศรษฐกิจ ( การค้า, การ ลงทุน, ผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย, การ แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์ ) เศรษฐกิจ ชุมชน ลงทุนเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ที่เป็นธรรม ยั่งยืน www.dpt.go.th/csp/Document/FAR/FAR- ปาย.pdf

4 การวางแผน และการจัดการ การ ท่องเที่ยว การวางแผน Planning คืออะไร แผน Plan คืออะไร นโยบาย Policy คืออะไร การจัดการ Management คืออะไร Cooperation/Collaboration Scale

5 มิติของการท่องเที่ยว การตลาด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การวางแผนจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว Partial Industrialisation คืออะไร Market Failure คืออะไร

6 เอกลักษณ์ Place Marketing Place Identity Themed Park Authenticity

7 การท่องเที่ยววัฒนธรรม งานกาชาด ดูนก เที่ยววัด กินก๊วยเตี๋ยว ตลาดระแหง บ้านมอญ

8 กรณีศึกษา หลวงพระบาง อัมพวา ดำเนินสะดวก

9 กรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและ การจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google