งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและการจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและการจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและการจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน
ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 มรดกท้องถิ่น คืออะไร มรดก Heritage คืออะไร ประเพณี Tradition คืออะไร
วัฒนธรรม Culture คืออะไร

3 การผังเมือง กับการท่องเที่ยว
การผังเมือง กับการท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกันอย่างไร ความยั่งยืน Sustainability สิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมความหลากหลาย, ลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์ ที่เป็นธรรม ลงทุนเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม (ผลประโยชน์ชุมชน, การมีส่วนร่วม, การจ้างงาน, คุณภาพชีวิต) เศรษฐกิจ (การค้า, การลงทุน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์) ยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชน

4 การวางแผน และการจัดการ การท่องเที่ยว
การวางแผน Planning คืออะไร แผน Plan คืออะไร นโยบาย Policy คืออะไร การจัดการ Management คืออะไร Cooperation/Collaboration Scale

5 มิติของการท่องเที่ยว
การตลาด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การวางแผนจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว Partial Industrialisation คืออะไร Market Failure คืออะไร

6 เอกลักษณ์ Place Marketing Place Identity Themed Park Authenticity

7 การท่องเที่ยววัฒนธรรม
งานกาชาด ดูนก เที่ยววัด กินก๊วยเตี๋ยว ตลาดระแหง บ้านมอญ

8 กรณีศึกษา หลวงพระบาง อัมพวา ดำเนินสะดวก

9 กรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มรดกท้องถิ่นกับการวางแผนและการจัดการ การท่องเที่ยวยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google