งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. 1. ส่วนของการกำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. 1. ส่วนของการกำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. 1. ส่วนของการกำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 2. ส่วนของการมอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน 3. ส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2 กำหนดนโยบาย และข้อตกลง การประเมินผล การปฏิบัติงาน มอบหมายงาน การรายงาน ผลการ ปฏิบัติงานและ ติดตามผล การปฏิบัติงาน ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน กำหนดนโยบาย และข้อตกลงการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3

4 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เพิ่มแผน ตัวชี้วัด ( ตัวอย่าง ) การสร้างแผนตัวชี้วัด ของ แผนก วิเคราะห์และพัฒนาระบบ กกม. สนผพ. สม.

5 ส่วนที่ 3 เลือกเชื่อมโยง ตัวชี้วัดอ้างอิง หน่วยระดับบน กำหนด ตัวชี้วัด กำหนด น้ำหนัก กำหนด เป้าหมาย กำหนดเกณฑ์ใน การวัด บันทึก

6 ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลที่สำคัญ เสร็จ กรณีเชิงปริมาณ

7 ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลที่สำคัญ เสร็จ กรณีเชิงคุณภาพ

8 กลับมายังภาพ ส่วนที่ 2 กรณี เพิ่มแผนตัวชี้วัดเสร็จแล้ว บันทึกน้ำหนัก เสนอแผน ตัวชี้วัดให้กับ หน่วยระดับบน ( ถ้ามี ) ถ่ายทอดแผน ให้กับ หน่วยระดับล่าง ( ถ้ามี ) แก้ไขแผน ตัวชี้วัด ( ถ้ามี )

9 กำหนดนโยบาย และข้อตกลง การประเมินผล การปฏิบัติงาน มอบหมายงาน การรายงาน ผลการ ปฏิบัติงานและ ติดตามผล การปฏิบัติงาน ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน มอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน

10 ( ตัวอย่าง ) การมอบหมายงานของแผนกวิเคราะห์ และพัฒนาระบบ กกม. สนผพ. สม. เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เลือกมอบงาน ให้กับบุคคล

11 เพิ่มตัวชี้วัดให้กับ บุคคล ส่วนที่ 3

12 ส่วนที่ 4 กรอกตัวชี้วัด บุคคล บันทึกตัวชี้วัด บุคคล

13 ส่วนที่ 3 กรณีมอบตัวชี้วัด บุคคลเสร็จแล้ว บันทึกน้ำหนัก กำหนดกิจกรรม หรือ งานย่อย แก้ไขตัวชี้วัด บุคคล

14 ส่วนที่ 5 ตัวอย่าง การกำหนดกิจกรรม หรืองานย่อย กรณี เป็นงานเชิงปริมาณ กรอกชื่องาน ย่อย กำหนดห้วงเวลาในการ ดำเนินการ เพิ่มงาน ย่อย บันทึกงาน ย่อย

15 ตัวอย่าง การกำหนดกิจกรรม หรืองานย่อย กรณี เป็นงานเชิงคุณภาพ ส่วนที่ 5 บันทึกงาน ย่อย

16 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เข้าไปบันทึก ความคืบหน้า

17 ส่วนที่ 3 การบันทึกความ คืบหน้าเชิงปริมาณ กรอกค่า งาน แนบ หลักฐานใน รูปแบบไฟล์ ( ถ้ามี ) กรอก คำแนะนำ ( ถ้ามี ) บันทึก

18 ส่วนที่ 3 การบันทึกความ คืบหน้าเชิงคุณภาพ

19 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เลือกงานที่ต้องการติดตาม ความคืบหน้า

20 ส่วนที่ 3 เลือกเข้าไปอนุมัติ ความคืบหน้า

21 ส่วนที่ 4 กรณีเป็นงาน เชิงปริมาณ กรอกค่างานที่ทำได้ จริง เลือกอนุมัติ บันทึก

22 ส่วนที่ 4 กรณีเป็นงาน เชิงคุณภาพ เลือกอนุมัติ บันทึก

23 ส่วนที่ 3 กรณี อนุมัติงานเสร็จ แล้ว กราฟแสดงความ คืบหน้าเทียบกับ ค่าคาดหวัง

24 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เลือกการ เชื่อมโยง

25 กำหนดนโยบาย และข้อตกลง การประเมินผล การปฏิบัติงาน มอบหมายงาน การรายงาน ผลการ ปฏิบัติงานและ ติดตามผล การปฏิบัติงาน ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน

26 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

27 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

28 ส่วนที่ 3

29 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

30 ส่วนที่ 3

31 เลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

32 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4

33

34 ทักษะที่ขาด

35

36


ดาวน์โหลด ppt ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. 1. ส่วนของการกำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google