งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.
การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนของการกำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 2. ส่วนของการมอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน 3. ส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2 กำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3

4 (ตัวอย่าง) การสร้างแผนตัวชี้วัด ของ แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ กกม.สนผพ.สม.
ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2 เพิ่มแผนตัวชี้วัด

5 เลือกเชื่อมโยงตัวชี้วัดอ้างอิงหน่วยระดับบน
ส่วนที่ 3 เลือกเชื่อมโยงตัวชี้วัดอ้างอิงหน่วยระดับบน กำหนดตัวชี้วัด กำหนดน้ำหนัก กำหนดเกณฑ์ในการวัด กำหนดเป้าหมาย บันทึก

6 ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลที่สำคัญเสร็จ กรณีเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลที่สำคัญเสร็จ กรณีเชิงปริมาณ

7 ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลที่สำคัญเสร็จ กรณีเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลที่สำคัญเสร็จ กรณีเชิงคุณภาพ

8 กลับมายังภาพ ส่วนที่ 2 กรณีเพิ่มแผนตัวชี้วัดเสร็จแล้ว
กลับมายังภาพ ส่วนที่ 2 กรณีเพิ่มแผนตัวชี้วัดเสร็จแล้ว บันทึกน้ำหนัก เสนอแผนตัวชี้วัดให้กับ หน่วยระดับบน (ถ้ามี) ถ่ายทอดแผนให้กับ หน่วยระดับล่าง (ถ้ามี) แก้ไขแผนตัวชี้วัด (ถ้ามี)

9 มอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
มอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน กำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

10 เลือกมอบงานให้กับบุคคล
(ตัวอย่าง) การมอบหมายงานของแผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ กกม.สนผพ.สม. ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2 เลือกมอบงานให้กับบุคคล

11 เพิ่มตัวชี้วัดให้กับบุคคล
ส่วนที่ 3 เพิ่มตัวชี้วัดให้กับบุคคล

12 บันทึกตัวชี้วัดบุคคล
ส่วนที่ 4 กรอกตัวชี้วัดบุคคล บันทึกตัวชี้วัดบุคคล

13 ส่วนที่ 3 กรณีมอบตัวชี้วัดบุคคลเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 3 กรณีมอบตัวชี้วัดบุคคลเสร็จแล้ว แก้ไขตัวชี้วัดบุคคล บันทึกน้ำหนัก กำหนดกิจกรรม หรืองานย่อย

14 กำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการ
ส่วนที่ 5 ตัวอย่าง การกำหนดกิจกรรม หรืองานย่อย กรณีเป็นงานเชิงปริมาณ กรอกชื่องานย่อย กำหนดห้วงเวลาในการดำเนินการ เพิ่มงานย่อย บันทึกงานย่อย

15 ตัวอย่าง การกำหนดกิจกรรม หรืองานย่อย กรณีเป็นงานเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 5 ตัวอย่าง การกำหนดกิจกรรม หรืองานย่อย กรณีเป็นงานเชิงคุณภาพ บันทึกงานย่อย

16 เข้าไปบันทึกความคืบหน้า
ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2 เข้าไปบันทึกความคืบหน้า

17 แนบหลักฐานในรูปแบบไฟล์ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 การบันทึกความคืบหน้าเชิงปริมาณ กรอกค่างาน แนบหลักฐานในรูปแบบไฟล์ (ถ้ามี) บันทึก กรอกคำแนะนำ (ถ้ามี)

18 ส่วนที่ 3 การบันทึกความคืบหน้าเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 การบันทึกความคืบหน้าเชิงคุณภาพ

19 เลือกงานที่ต้องการติดตามความคืบหน้า
ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2 เลือกงานที่ต้องการติดตามความคืบหน้า

20 เลือกเข้าไปอนุมัติความคืบหน้า
ส่วนที่ 3 เลือกเข้าไปอนุมัติความคืบหน้า

21 ส่วนที่ 4 กรณีเป็นงานเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 4 กรณีเป็นงานเชิงปริมาณ เลือกอนุมัติ บันทึก กรอกค่างานที่ทำได้จริง

22 ส่วนที่ 4 กรณีเป็นงานเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 กรณีเป็นงานเชิงคุณภาพ เลือกอนุมัติ บันทึก

23 ส่วนที่ 3 กรณีอนุมัติงานเสร็จแล้ว
กราฟแสดงความคืบหน้าเทียบกับค่าคาดหวัง

24 ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2 เลือกการเชื่อมโยง

25 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำหนดนโยบาย และข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

26 ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2

27 ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2

28 ส่วนที่ 3

29 ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2

30 ส่วนที่ 3

31 ส่วนที่ 1 เลือก ส่วนที่ 2

32 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4

33

34 ทักษะที่ขาด

35

36


ดาวน์โหลด ppt ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google