งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 2007

2 Systems Analysis and Design
13 July 2002 Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบ (System Development) หมายถึง กิจกรรมในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสให้กับองค์ธุรกิจ 13 October 2007

4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบ หมายรวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานทางธุรกิจได้ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ และสามารถนำผลลัพธ์ที่จัดเก็บไว้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการด้วย 13 October 2007

5 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
13 October 2007

6 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Investigation) 2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System Design) 4. การพัฒนาระบบ (System Development) 5. การติดตั้งระบบ (System Implementation) 6. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintainance) 13 October 2007

7 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
13 October 2007

8 บุคลากรในระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์
ผู้บริหาร พนักงาน 13 October 2007

9 บุคคลากรในระบบสารสนเทศ
นักวิเคราะห์ระบบ 13 October 2007

10 บุคคลากรในระบบสารสนเทศ
ผู้บริหาร 13 October 2007

11 บุคคลากรในระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน 13 October 2007

12 ความขัดแย้งในองค์กร 13 October 2007

13 ความเข้าใจไม่ตรงกัน 13 October 2007

14 ความคิดเห็นที่หลากหลาย
13 October 2007

15 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ
มีความรู้ทางด้านธุรกิจขององค์กร มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีสามารถในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 13 October 2007

16 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ
มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์ระบบ 13 October 2007

17 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ
มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ 13 October 2007

18 ระบบ ที่ไม่เสร็จสมบูรณ์
13 October 2007

19 ส วั ส ดี 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002


ดาวน์โหลด ppt 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google