งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October

2 Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

3 13 October การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ (System Development) หมายถึง กิจกรรมใน การสร้างระบบ สารสนเทศเพื่อ แก้ปัญหาหรือสร้าง โอกาสให้กับองค์ ธุรกิจ

4 13 October การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ หมายรวมถึง การปรับเปลี่ยนระบบ สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานเพื่อ แก้ปัญหาการดำเนินงานทาง ธุรกิจได้ ตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน โดยนำระบบ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำ ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อ ประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ และ สามารถนำผลลัพธ์ที่จัดเก็บ ไว้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อ ต้องการด้วย

5 13 October วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

6 13 October วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Investigation) 2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System Design) 4. การพัฒนาระบบ (System Development) 5. การติดตั้งระบบ (System Implementation) 6. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintainance)

7 13 October บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

8 13 October บุคลากรในระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ ผู้บริห าร พนักงา น

9 13 October บุคคลากรในระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ ระบบ

10 13 October บุคคลากรในระบบสารสนเทศ ผู้บริห าร

11 13 October บุคคลากรในระบบสารสนเทศ ผู้ใช้ง าน

12 13 October ความขัดแย้ง ในองค์กร

13 13 October ความเข้าใจไม่ ตรงกัน

14 13 October ความคิดเห็นที่ หลากหลาย

15 13 October คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ มีความรู้ทางด้าน ธุรกิจขององค์กร มีความสามารถใน การแก้ปัญหา มีสามารถในการ วิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน

16 13 October คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ มีความรู้ในการ เขียนโปรแกรม มีประสบการณ์ใน การทำงานด้าน วิเคราะห์ระบบ

17 13 October คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ มีความเป็น ผู้นำ มีมนุษย สัมพันธ์ที่ดี ติดตาม ความก้าวหน้า เทคโนโลยี อย่าง สม่ำเสมอ

18 13 October ระบบ ที่ไม่เสร็จ สมบูรณ์

19 13 October ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt 13 October Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google