งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th1

2 Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.thwichai@buu.ac.th http://www.cs.buu.ac.th/~wichai

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th3 การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ (System Development) หมายถึง กิจกรรมใน การสร้างระบบ สารสนเทศเพื่อ แก้ปัญหาหรือสร้าง โอกาสให้กับองค์ ธุรกิจ

4 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th4 การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ หมายรวมถึง การปรับเปลี่ยนระบบ สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานเพื่อ แก้ปัญหาการดำเนินงานทาง ธุรกิจได้ ตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน โดยนำระบบ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำ ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อ ประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ และ สามารถนำผลลัพธ์ที่จัดเก็บ ไว้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อ ต้องการด้วย

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th5 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th6 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Investigation) 2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System Design) 4. การพัฒนาระบบ (System Development) 5. การติดตั้งระบบ (System Implementation) 6. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintainance)

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th7 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th8 บุคลากรในระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ ผู้บริห าร พนักงา น

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th9 บุคคลากรในระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ ระบบ

10 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th10 บุคคลากรในระบบสารสนเทศ ผู้บริห าร

11 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th11 บุคคลากรในระบบสารสนเทศ ผู้ใช้ง าน

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th12 ความขัดแย้ง ในองค์กร

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th13 ความเข้าใจไม่ ตรงกัน

14 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th14 ความคิดเห็นที่ หลากหลาย

15 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th15 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ มีความรู้ทางด้าน ธุรกิจขององค์กร มีความสามารถใน การแก้ปัญหา มีสามารถในการ วิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน

16 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th16 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ มีความรู้ในการ เขียนโปรแกรม มีประสบการณ์ใน การทำงานด้าน วิเคราะห์ระบบ

17 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th17 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ มีความเป็น ผู้นำ มีมนุษย สัมพันธ์ที่ดี ติดตาม ความก้าวหน้า เทคโนโลยี อย่าง สม่ำเสมอ

18 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th18 ระบบ ที่ไม่เสร็จ สมบูรณ์

19 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th19 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt 13 October Systems Analysis and Design โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google