งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
วันที่ 18 กันยายน 2553 เพ่ง บัวหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

2 ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐกำหนด
ถือเป็นกฎ ต้องทำ จำให้มั่น สิบแปดข้อ คือวินัย ราชการ จงช่วยกัน จดจำ ทำให้ดี หนึ่ง...สนับสนุน ประชาธิปไตย ใจบริสุทธิ์ สอง...นั้นสุจ...ริตธรรม ตามหน้าที่ สาม...ปฏิบัติ ราชการ เกิดผลดี สี่...ไม่มี ความประมาท ชาติพ้นภัย

3 ห้า...ทำหน้าที่ ตามระเบียบ เทียบให้มั่น
หก...ทราบเหตุการณ์ บ้านเมือง เรื่องเคลื่อนไหว เจ็ด...ปิดความลับ ราชการ ไม่ขานไป แปด...ทำตามนาย สั่งชอบ ในกรอบเกณฑ์ เก้า...ไม่ทำการ ข้ามขั้น ให้ท่านโกรธ สิบ...ไม่โปรด รายงานเท็จ ให้ท่านเห็น สิบเอ็ด...ถือธรรมเนียม ราชการ ที่ท่านเป็น สิบสอง...ไม่เบน ทิ้งหน้าที่ ต้องดีพอ

4 สิบสาม...ต้องสุภาพ ดูงาม ห้ามกลั่นแกล้ง
สิบสี่...ไม่ แสดงหมิ่น ผู้ติดต่อ สิบห้า...ไม่ ทำเสื่อมเกียรติ ขรก. สิบหก...หนอ หุ้นส่วน ควรห่างไกล สิบเจ็ด...ไม่ เอียงการเมือง เรื่องเลือกตั้ง สิบแปด...ทั้ง ห่างชั่ว มั่วเหลวไหล ทำครบถ้วน สมหวัง ดั่งบรรยาย อยู่ยาวไกล เกษียณอายุ...ลุราชการ

5 หมายเหตุ บทกลอนนี้เป็นเพียงแนวให้จดจำง่าย เมื่อจะนำไปใช้ต้องขยายความให้ครอบคลุมสาระในแต่ละหัวข้อด้วย

6 เพราะวินัยเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบ
คุณธรรมข้อที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้การบริหารงานได้ผลถูกต้องและสมบูรณ์ก็คือความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องเริ่มที่ วินัย เพราะวินัยเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบ และวินัยบวกความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานของความ ซื่อสัตย์สุจริต และตัวชี้วัดความมีวินัยที่ง่ายและดีที่สุดก็คือ การตรงต่อเวลา

7 วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

8 วินัย คือ แบบแผนความประพฤติ หรือ ข้อปฏิบัติ
พนักงานท้องถิ่นต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รักษาความลับ ปฏิบัติตามคำสั่ง รักษาชื่อเสียง ฯลฯ วินัย คือ แบบแผนความประพฤติ หรือ ข้อปฏิบัติ

9 วินัย คือลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นการ
ควบคุมตนเอง ปฏิบัติตามการนำ อยู่ในระเบียบแบบแผน มีความเป็นระเบียบ

10 4. เพื่อสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดี
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 1. เพื่อให้ราชการดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อความเจริญ ความสงบ เรียบร้อย ของประเทศชาติ 3. เพื่อความผาสุกของประชาชน 4. เพื่อสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดี ของทางราชการ

11 ความสำเร็จ ความดี เพิ่มพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล
ประชาชนศรัทธา ความสำเร็จ ความเจริญ

12 สาเหตุวินัยเสื่อม อบายมุข

13 อบายมุข 6 ผีหนึ่ง ชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร ผีสอง ชอบท่องเที่ยวยามวิกาล ไม่รักลูกรักบ้านของตน ผีสาม ชอบเที่ยวดูการละเล่น ไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขน ผีสี่ ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน ผีห้า ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตร สารพัดถั่วโปไฮโลว์สิ้น ผีหก ชอบเกียจคร้านการหากิน มีทั้งสิ้นหกผีอัปรีย์เอย

14 สาเหตุวินัยเสื่อม อบายมุข ตัวอย่างไม่ดี ขวัญไม่ดี งานล้นมือ
โอกาสเปิดช่องล่อใจ

15 โอกาส ไม่ผิด ผิด ความ ปรารถนา

16 สาเหตุวินัยเสื่อม อบายมุข ตัวอย่างไม่ดี ขวัญไม่ดี งานล้นมือ
ความจำเป็นในการครองชีพ โอกาสเปิดช่องล่อใจ การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา

17 เหตุทางใจที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย
* ไม่เข้าใจ * ล่อใจ * ตามใจ * ไม่มีจิตใจ * ไม่ใส่ใจ * จำใจ * ชะล่าใจ * เจ็บใจ * เผลอใจ * ตั้งใจ

18 ป้องกัน ปราบปราม เอาใจใส่ สังเกตการณ์ ขจัดเหตุ สอบสวน ลงโทษ ทักท้วง
เอาใจใส่ สังเกตการณ์ ขจัดเหตุ สอบสวน ลงโทษ ทักท้วง การ รักษาวินัย ป้องกัน ปราบปราม เสริมสร้างและพัฒนา ปฏิบัติตน ฝึกอบรม สร้างขวัญ จูงใจ การอื่น เป็นแบบอย่าง พัฒนา กำลังใจ

19 โทษทางวินัย 1. โทษสำหรับความผิดอย่างไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
1. โทษสำหรับความผิดอย่างไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2. โทษสำหรับความผิดอย่างร้ายแรง ปลดออก ไล่ออก

20 ข้าราชการ ประเทศชาติ ตนเอง ประชาชน ผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งหน้าที่
ข้อ 2 , 7 ประชาชน ข้อ 15 ผู้บังคับบัญชา ข้อ 9 , 10 , 11 ข้าราชการ ตำแหน่งหน้าที่ ข้อ 3,4,5,6,8,12,13,16 17,18 ผู้ร่วมงาน ข้อ 14 ตนเอง ข้อ 19


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google