งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพ่ง บัวหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 18 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพ่ง บัวหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 18 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพ่ง บัวหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 18 กันยายน 2553

2 ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐ กำหนด ถือเป็นกฎ ต้องทำ จำให้มั่น สิบแปดข้อ คือวินัย ราชการ จงช่วยกัน จดจำ ทำให้ดี หนึ่ง... สนับสนุน ประชาธิปไตย ใจบริสุทธิ์ สอง... นั้นสุจ... ริตธรรม ตาม หน้าที่ สาม... ปฏิบัติ ราชการ เกิด ผลดี สี่... ไม่มี ความประมาท ชาติ พ้นภัย

3 ห้า... ทำหน้าที่ ตาม ระเบียบ เทียบให้มั่น หก... ทราบเหตุการณ์ บ้านเมือง เรื่องเคลื่อนไหว เจ็ด... ปิดความลับ ราชการ ไม่ขานไป แปด... ทำตามนาย สั่งชอบ ในกรอบเกณฑ์ เก้า... ไม่ทำการ ข้ามขั้น ให้ท่านโกรธ สิบ... ไม่โปรด รายงานเท็จ ให้ท่านเห็น สิบเอ็ด... ถือธรรมเนียม ราชการ ที่ท่านเป็น สิบสอง... ไม่เบน ทิ้งหน้าที่ ต้องดีพอ

4 สิบสาม... ต้องสุภาพ ดูงาม ห้ามกลั่นแกล้ง สิบสี่... ไม่ แสดงหมิ่น ผู้ติดต่อ สิบห้า... ไม่ ทำเสื่อมเกียรติ ขรก. สิบหก... หนอ หุ้นส่วน ควร ห่างไกล สิบเจ็ด... ไม่ เอียงการเมือง เรื่องเลือกตั้ง สิบแปด... ทั้ง ห่างชั่ว มั่ว เหลวไหล ทำครบถ้วน สมหวัง ดั่ง บรรยาย อยู่ยาวไกล เกษียณอายุ... ลุ ราชการ

5 หมายเหตุ บทกลอนนี้ เป็นเพียงแนวให้จดจำง่าย เมื่อจะนำไปใช้ต้องขยาย ความให้ครอบคลุมสาระใน แต่ละหัวข้อด้วย

6 คุณธรรมข้อที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้การ บริหารงานได้ผลถูกต้องและสมบูรณ์ก็คือความ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องเริ่มที่ วินัย  เพราะวินัยเป็นพื้นฐานของความ รับผิดชอบ  และวินัยบวกความรับผิดชอบ เป็น พื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต  และตัวชี้วัดความมีวินัยที่ง่ายและดี ที่สุดก็คือ การตรงต่อเวลา

7

8 วินัย คือ แบบแผนความประพฤติหรือข้อปฏิบัติ พนักงาน ท้องถิ่น ต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจ ปฏิบัติ หน้าที่ รักษา ความลับ ปฏิบัติตาม คำสั่ง รักษา ชื่อเสียง ฯลฯ

9 วินัย คือลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ แสดงออกมาเป็นการ ควบคุมตนเอง ปฏิบัติตามการนำ อยู่ในระเบียบแบบแผน มีความเป็นระเบียบ

10 3. เพื่อความผาสุกของประชาชน 4. เพื่อสร้าง ภาพพจน์ชื่อเสียงที่ ดี ของทางราชการ จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 1. เพื่อให้ราชการ ดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อความเจริญ ความสงบ เรียบร้อย ของ ประเทศชาติ

11 ควา มดี ความสำเร็จ ความเจริญ เพิ่มพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล ประชาชนศรัทธา

12 สาเหตุวินัยเสื่อม  อบายมุข

13 อบายมุข 6 ผีหนึ่ง ชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร ผีสอง ชอบท่องเที่ยวยามวิกาล ไม่รักลูกรักบ้านของตน ผีสาม ชอบเที่ยวดูการละเล่น ไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขน ผีสี่ ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน ผีห้า ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตร สารพัดถั่วโปไฮโลว์สิ้น ผีหก ชอบเกียจคร้านการหากิน มีทั้งสิ้นหกผีอัปรีย์เอย

14  ตัวอย่างไม่ ดี  ขวัญไม่ดี  งานล้น มือ  โอกาสเปิดช่องล่อใจ สาเหตุวินัยเสื่อม  อบายมุ ข

15 โอกาส ความ ปรารถนา ไม่ผิดผิด

16  อบายมุข  ความจำเป็นในการครองชีพ  การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา สาเหตุวินัยเสื่อม  ตัวอย่าง ไม่ดี  ขวัญไม่ ดี  งาน ล้นมือ  โอกาสเปิด ช่องล่อใจ

17 เหตุทางใจที่ก่อให้เกิดการ กระทำผิดวินัย * ไม่เข้าใจ * ตามใจ * ไม่ใส่ใจ * ชะล่าใจ * เผลอใจ * ล่อ ใจ * จำใจ * เจ็บใจ * ตั้งใจ * ไม่มีจิตใจ

18 เอาใจใส่ สังเกตการณ์ ขจัด เหตุ สอบสวน ลงโทษ ทักท้วง ปฏิบัติตน ฝึกอบรม สร้างขวัญ จูงใจ การอื่น เป็นแบบอย่าง พัฒนา กำลังใจ เสริมสร้างและพัฒนา การ รักษาวินัย ป้องกัน ปราบ ปราม

19 โทษทางวินัย 1. โทษสำหรับความผิดอย่างไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2. โทษสำหรับ ความผิดอย่างร้ายแรง ปลดออก ไล่ออก

20 ข้าราชการ ประเทศชาติ ข้อ 2, 7 ตนเอง ข้อ 19 ประชาชน ข้อ 15 ผู้บังคับบัญชา ข้อ 9, 10, 11 ตำแหน่งหน้าที่ ข้อ 3,4,5,6,8,12,13,16 17,18 ผู้ร่วมงาน ข้อ 14


ดาวน์โหลด ppt เพ่ง บัวหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 18 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google