งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจ พอเพียง. เลขที่ : ๓๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้งอำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ๗๐๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๓๒ - ๓๙๕๑๒๕, ๐๓๒ - ๓๘๕๑๕๗ โทรสาร : ๐๓๒ - ๓๙๕๔๔๒ เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจ พอเพียง. เลขที่ : ๓๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้งอำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ๗๐๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๓๒ - ๓๙๕๑๒๕, ๐๓๒ - ๓๘๕๑๕๗ โทรสาร : ๐๓๒ - ๓๙๕๔๔๒ เว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจ พอเพียง

2 เลขที่ : ๓๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้งอำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ๗๐๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๓๒ - ๓๙๕๑๒๕, ๐๓๒ - ๓๘๕๑๕๗ โทรสาร : ๐๓๒ - ๓๙๕๔๔๒ เว็บไซต์ : www.spsc.ac.th ที่ตั้ง

3 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ผู้อำนวยการ นายวรากุล หงษ์เทียบ จำนวนครู ๖๕ คน จำนวนนักเรียน๑, ๐๒๕ คน อายุโรงเรียน ๓๗ ปี มีเนื้อที่ ๙๘ ไร่ ๓ งาน ข้อมูลพื้นฐาน

4 ประวัติโรงเรียน ชื่อเดิมของโรงเรียน ชื่อ “ โรงเรียน ตะนาวศรีรัฐประชาสรรค์ ” แต่ภายหลัง เปลี่ยนเป็น “ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ” กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้ง โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ( ม. ๑ – ม. ๖ ) รับนักเรียนทั้ง ชาย – หญิง ประเภท เดินเรียนและจัดที่พักให้นักเรียนบ้านไกล ได้พักอาศัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มี นักเรียนเข้าพักจำนวน ๒๐ คน

5 ศูนย์รวมจิตใน

6 นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน สวนผึ้งวิทยา นายเจษฎา เมฆะสุวรรณ โรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สวนผึ้งวิทยา นางจริยา จันทร์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน สวนผึ้งวิทยา คณะผู้บริหาร

7 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ปรัชญา

8 วิสัยทัศน์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จัดการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรมดี วิชาการเด่น เน้น สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ มาตรฐานสากล

9 พันธกิจ ๑. จัดบรรยากาศทางวิชาการที่หลากหลาย ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน ๒. จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพและ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ๓. พัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยี ๔. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา บูรณาการในการจัดการเรียน การสอน ๕. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัด การศึกษาและรองรับการกระจายอำนาจ

10 นักเรียนมีจิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อม อัตตลักษณ์ เอกลักษณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

11 เรียนดี ประพฤติดี มีพลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลัก ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญ

12 สัญลักษณ์ของโรงเรียน รวงผึ้งเกาะกิ่งไม้ ใบไม้ ๓ ใบ ในใบ เสมา รวงผึ้ง หมายถึง ความสามัคคี ความ อุตสาหะ ความอ่อนหวาน ความฉลาดหลักแหลม ใบไม้ ๓ ใบ หมายถึง เรียนดี ประพฤติดี มี พลานามัย เสมา หมายถึง ขอบเขตคุณธรรม ความดี งาม

13 สีชมพู สีขาว สีชมพู : ความร่าเริง แจ่มใส สีขาว : ความบริสุทธิ์ อักษรย่อ : ส. ผ. สีประจำโรงเรียน : อักษร ย่อ

14 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้น ผึ้ง

15 บรรยากาศภายในโรงเรียน ๑

16 บรรยากาศภายในโรงเรียน ๒

17 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการ ดำเนินงาน ของโรงเรียนให้ดำเนิน ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลก ยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีพอ สมควรต่อการมี ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน หลักและแนวคิด สู่ ความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจ พอเพียง. เลขที่ : ๓๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้งอำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ๗๐๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๓๒ - ๓๙๕๑๒๕, ๐๓๒ - ๓๘๕๑๕๗ โทรสาร : ๐๓๒ - ๓๙๕๔๔๒ เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google