งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทนง พิทยะ.  ด้านอุปสงค์ - การใช้ประโยชน์จากผลผลิต Consumption - การบริโภค Investment - การลงทุน Government’s expenditure - การใช้จ่ายภาครัฐ Net exports.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทนง พิทยะ.  ด้านอุปสงค์ - การใช้ประโยชน์จากผลผลิต Consumption - การบริโภค Investment - การลงทุน Government’s expenditure - การใช้จ่ายภาครัฐ Net exports."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทนง พิทยะ

2  ด้านอุปสงค์ - การใช้ประโยชน์จากผลผลิต Consumption - การบริโภค Investment - การลงทุน Government’s expenditure - การใช้จ่ายภาครัฐ Net exports – ดุลบัญชีเดินสะพัด  ด้านอุปทาน - การสร้างผลผลิต Natural resources - ทรัพยากรธรรมชาติ Human resources - ทรัพยากรมนุษย์ Physical resources – ทุนทรัพย์ / อุปกรณ์การผลิต Technology- เทคโนโลยี

3 บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจ 1987- 91 1992- 96 1997- 98 1999- 2001 2002-06 2007- 08 GDP 10.98.1-5.93.95.63.8 อัตราเงินเฟ้อ4.74.86.91.22.93.9 ดุลบัญชี เดินสะพัด/GDP 1/ -7.7-8.112.87.41.2-0.1 หนี้ต่างประเทศ/GDP 1/ 44.465.969.956.132.826.8 Source: NESDB 1/ at the final year of each period Low interest rate, banks’ lending data and consumption expanded at an accelerating rate. Private investment expanded significantly. Noticeable recovery of the global economy bolstered the country’s exports. Global economic recession The Tsunami disaster High crude oil prices/inflation Oil price World economic recession Political unrest

4  นโยบายกำหนดอัตราดอกเบี้ย  นโยบายกำหนดปริมาณเงิน  นโยบายพัฒนาสถาบันการเงิน  นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

5  นโยบายภาษีและการปรับโครงสร้างภาษี  นโยบายงบประมาณ  นโยบายการลงทุนภาครัฐ  นโยบายการบริหารรัฐวิสาหกิจ

6  การฟื้นตัวจากวิกฤติซับไพร์ม  สภาวะไร้สมดุลและกระบวนการปรับสถานะทางเศรษฐกิจ โลก  ประเทศเจริญแล้วกับการสร้างหนี้สาธารณะ  ความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายทุน, สินค้า และ คน ใน ปัจจุบัน

7  การพัฒนาการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเพิ่มขึ้นของช่องว่างระดับรายได้  ปรากฏการณ์กับดักรายได้  การลดหย่อนของสมรรถนะการแข่งขันทาง เศรษฐกิจ

8  1960s ทดแทนการนำเข้า  1970s ส่งเสริมการส่งออก  1980s การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ  1990s อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  2000s สร้างสมรรถนะการแข่งขันทางอุตสาหกรรม  2010s ????

9  GDP 12.2 trillion baht  หนี้สินของประเทศ 45%  เงินเฟ้อพื้นฐาน 1.31%  เงินเฟ้อทั่วไป 2.11%  สำรองเงินตราระหว่างประเทศ USD 168 billion  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.00%  การใช้กำลังการผลิต 59%

10  ระดับการว่างงานต่ำ - ขาดแรงงานฝีมือและช่าง เทคนิค  อัตราเงินเฟ้อต่ำ - ข้าวยากหมากแพงสำหรับคน จน  อัตราดอกเบี้ยต่ำ - คนจนไม่มีสิทธิกู้เงิน  การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว  การส่งออกเพิ่มขึ้นน้อย

11

12 ประมาณการเศรษฐกิจไทย 2557 2555 2556 17 ก. พ. 57 19 พ. ค. 57 GDP ( ณ ราคาประจำปี, พันล้านบาท ) 11,375 11,897 12,599 12,424 อัตราเพิ่มของ GDP ( ณ ราคาคงที่ %) 6.5 2.9 3.0 – 4.0 1.5 – 2.5 การลงทุนรวม ( ณ ราคาคงที่ %) 13.2 -2.0 3.1 - 1.3 - ภาคเอกชน 14.4 -2.8 3.8 - 0.2 - ภาครัฐ 8.9 1.3 0.3 -5.0 การบริโภครวม ( ณ ราคาคงที่ %) 6.8 1.1 1.6 1.0 - ภาคเอกชน 6.7 0.3 1.4 0.8 - ภาครัฐ 7.5 4.9 2.0 1.8 มูลค่าการส่งออกสินค้า ( การขยายตัว %) 3.1 -0.2 5.0 – 7.0 3.7 มูลค่าการนำเข้าสินค้า ( การขยายตัว %) 8.8 -0.4 5.7 0.5 ดุลการค้า (Bill. USD) 6.0 6.4 9.6 13.6 ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bill. USD) -1.5 -2.8 -0.6 1.9 ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) -0.4 -0.6 -0.2 0.5 เงินเฟ้อ (%) 3.0 2.2 1.9 – 2.9 1.9 – 2.9

13  ระบบรางซึ่งไร้ประสิทธิภาพ  ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากการนำเข้า พลังงาน  หนี้ของประเทศสูงกว่า 60%  ระดับช่องว่างรายได้สูงขี้น  มลภาวะในเมืองเสื่อมลง

14  เพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งลด ประชากรภาคเกษตร  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยการยกระดับ เทคโนโลยี  พัฒนาลอยิสติกค์และโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นระบบ  เพิ่มอุตสาหกรรมภาคบริการ

15 การปฏิรูปทางการเมือง การปฏิรูประเบียบราชการ การปฏิรูปโครงสร้างภาษี การปฏิรูปสถาบันการเงิน ปฏิรูป BOI การปฏิรูปกระบวนการศุลกากร

16


ดาวน์โหลด ppt ทนง พิทยะ.  ด้านอุปสงค์ - การใช้ประโยชน์จากผลผลิต Consumption - การบริโภค Investment - การลงทุน Government’s expenditure - การใช้จ่ายภาครัฐ Net exports.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google