งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒. ด้านหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้. องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๓ มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒. ด้านหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้. องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๓ มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒. ด้านหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้

2 องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๓ มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐาน การเรียนรู้

3 ข้อมูล

4 องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๓ มีการนิเทศ / ติดตาม / ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้

5 ข้อมูล

6 องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓ / ๓ มีการศึกษา / วิเคราะห์ / วิจัย เพื่อ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7 ข้อมูล

8 องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๔ มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตาม มาตรฐานการเรียนรู้

9 ข้อมูล

10 องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๔ คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่ บูรณาการ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓ / ๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บุรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

13 ข้อมูล

14 องค์ประกอบที่ ๓ สื่อและแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๓ จัดหา / ผลิต / ใช้ / เผยแพร่ สื่อการ เรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้

15 ข้อมูล

16 องค์ประกอบที่ ๓ สื่อและแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๓ จัดทำ / พัฒนา / เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการ เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

17 ข้อมูล

18 องค์ประกอบที่ ๓ สื่อและแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓ / ๓ ใช้แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการ พัฒนาคุณลักษณะ “ อยู่อย่างพอเพียง ” ของผู้เรียน

19 ข้อมูล

20 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๔ จัดทำเครื่องมือ และวัด และ ประเมินผลที่หลากหลาย และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง

21 ข้อมูล

22 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๔ ใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลาก ปลา และสอดคล้องกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 ข้อมูล

24 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓ / ๔ รายงานผลการประเมิน และนำมา ปรับปรุง / พัฒนา การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

25 ข้อมูล

26 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและ ประเมินผลการ จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๔ / ๔ จัดแสดง / เผยแพร่ / ประกวด / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

27 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๒. ด้านหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้. องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๓ มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google