งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ด้านหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๓ มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้

3 ข้อมูล

4 องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๓
มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5 ข้อมูล

6 องค์ประกอบที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๓
มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7 ข้อมูล

8 องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๔
มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้

9 ข้อมูล

10 องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๔
คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๒ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๔
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บุรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

13 ข้อมูล

14 องค์ประกอบที่ ๓ สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๓
จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

15 ข้อมูล

16 องค์ประกอบที่ ๓ สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๓ จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17 ข้อมูล

18 องค์ประกอบที่ ๓ สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๓
ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน

19 ข้อมูล

20 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๔ จัดทำเครื่องมือ และวัด และประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

21 ข้อมูล

22 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๔ ใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลากปลา และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 ข้อมูล

24 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๔ รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

25 ข้อมูล

26 องค์ประกอบที่ ๔ การวัดและประเมินผลการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๔ จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

27 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google