งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๓. ด้านการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๓. ด้านการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๓. ด้านการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

2 องค์ประกอบที่ ๑ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๕
มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ข้อมูล

4 องค์ประกอบที่ ๑ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๕
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 ข้อมูล

6 องค์ประกอบที่ ๑ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๕
มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สมารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7 ข้อมูล

8 องค์ประกอบที่ ๑ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๕
ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9 ข้อมูล

10 องค์ประกอบที่ ๑ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕/๕
นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๖ มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง

13 ข้อมูล

14 องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๖ จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15 ข้อมูล

16 องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๖
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17 ข้อมูล

18 องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๖ มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

19 ข้อมูล

20 องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕/๖
ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

21 ข้อมูล

22 องค์ประกอบที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖/๖ นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 ข้อมูล

24 องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๔
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

25 ข้อมูล

26 องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๔
ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

27 ข้อมูล

28 องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๔
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และ สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

29 ข้อมูล

30 องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๔
นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๓. ด้านการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google