งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๕. ด้านผลลัพธ์ / ภาพ ความสำเร็จ. องค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๑ คุณลักษณะของสถานศึกษา พอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๕. ด้านผลลัพธ์ / ภาพ ความสำเร็จ. องค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๑ คุณลักษณะของสถานศึกษา พอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๕. ด้านผลลัพธ์ / ภาพ ความสำเร็จ

2 องค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๑ คุณลักษณะของสถานศึกษา พอเพียง

3 ข้อมูล

4 องค์ประกอบที่ ๒ ผู้บริหาร สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๑ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา พอเพียง

5 ข้อมูล

6 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑ / ๕ บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

7 ข้อมูล

8 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒ / ๕ บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนิน ชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้อง กับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

9 ข้อมูล

10 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓ / ๕ บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและ สาธารณประโยชน์

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๔ / ๕ บุคลากรรู้จักใช้และจักการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลง ต่างๆ

13 ข้อมูล

14 องค์ประกอบที่ ๓ บุคลากรของ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๕ / ๕ บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานราก ทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จาก กระแสโลกาภิวัฒน์

15 ข้อมูล

16 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ ที่ ๑ / ๕ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามาตรฐานการเรียนรู้หลัก เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละ ระดับชั้นปีการศึกษา

17 ข้อมูล

18 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ ที่ ๒ / ๕ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจ

19 ข้อมูล

20 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ ที่ ๓ / ๕ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้านสังคม

21 ข้อมูล

22 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ ที่ ๔ / ๕ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม

23 ข้อมูล

24 องค์ประกอบที่ ๔ ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ ที่ ๕ / ๕ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม

25 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๕. ด้านผลลัพธ์ / ภาพ ความสำเร็จ. องค์ประกอบที่ ๑ สถานศึกษา ตัว บ่งชี้ที่ ๑ / ๑ คุณลักษณะของสถานศึกษา พอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google