งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 6 ปีกของแมลง (Insect Wings) ปีกของแมลงเกิดจากผนังลำตัวยื่นออกไป ด้านข้าง โดยทั่วไปแมลงมีปีกสองคู่ ที่อกปล้องกลาง และอกปล้องสุดท้าย ส่วยแมลงวันมีปีกคู่เดียวที่อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 6 ปีกของแมลง (Insect Wings) ปีกของแมลงเกิดจากผนังลำตัวยื่นออกไป ด้านข้าง โดยทั่วไปแมลงมีปีกสองคู่ ที่อกปล้องกลาง และอกปล้องสุดท้าย ส่วยแมลงวันมีปีกคู่เดียวที่อก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 6 ปีกของแมลง (Insect Wings) ปีกของแมลงเกิดจากผนังลำตัวยื่นออกไป ด้านข้าง โดยทั่วไปแมลงมีปีกสองคู่ ที่อกปล้องกลาง และอกปล้องสุดท้าย ส่วยแมลงวันมีปีกคู่เดียวที่อก ปล้องกลางส่วนปีกคู่หลังถูกแปลงเป็นติ่งที่เรียกว่าฮาล เตอเรส (Halteres) ในแมลงหางหนีบปีกคู่แรกสั้นเพียงครึ่ง เดียว ส่วนในแมลงวรรณะของมด ปลวก ตั๊กแตนกิ่งไม้ และแมลงตัวเบียน เช่น ไรไก่ หมัด เหา ปีกจะเสื่อม หายไป

2 ปีกแมลงมีรูปร่างค่อนไปทางสามเหลี่ยมเป็น แผ่นบาง มีเส้นปีกเรียงตัวในลักษณะต่างๆ กัน ลักษณะเนื้อปีกของแมลงแตกต่างกันดังนี้ ; - อีไลตรา (Elytra) เนื้อปีกแข็งตอลดทั้งปีก เช่น ปีกคู่หน้า ด้วงปีกแข็ง - ฮีมอีไลตรา (Hemelytra) เนื้อปีกส่วนโคนแข็ง ส่วนปลายปีก บาง เช่น ปีกหน้าของมวน - เทกมินา (Tegmina) เนื้อปีกครึ่งแข็งครึ่งอ่อนตลอดทั้งปีก เห็นเส้นปีก เช่น ปีกคู่หน้าตั๊กแตน - เมมเบรน (Membrane) เนื้อปีกบางใสทั้งปีก เห็นเส้นปีก ชัดเจน เช่น ปีกแมลงปอ ผึ้ง ต่อ แตน ผีเสื้อ

3 ลักษณะของปีกคู่หน้าและคู่หลังในตั๊กแตน

4 ลักษณะของปีกแบบอีไลตรา

5 ลักษณะของปีกแบบฮีมอีไลตรา

6 ลักษณะของปีกแบบเทกมิน่า

7 ลักษณะของปีกแบบเมมเบรน

8

9

10

11 เส้นปีก มีประโยชน์ในการจำแนกและวิเคราะห์ ชนิดของแมลง เส้นปีกประกอบด้วย เส้นปีก แนวนอน แนวขวาง เส้นปีกในแนวนอนเรียงลำดับจากขอบบนปีก ดังนี้ 1. คอสตา (Costa,C) เส้นขอบปีกเส้นเดี่ยว 2. สับคอสตา (Subcosta, Sc) ถัดลงมาจากคอสตา มักไม่แตก สาขา แต่ถ้ามีจะเป็น Sc1, Sc2 3. เรเดียส (Radius,R) ถัดจาก Sc มักมีห้าสาขาโดยตอนต้นเรียก เป็น R และ Rs โดยที่ Rs จะแยกเป็น 4 สาขาคือ R2, R3, R4, R5 4. มีเดีย (Media,M) ถัดจาก R ส่วนใหญ่มี 4 สาขา คือ M1, M2, M3, M4 5. คิวบิตัส (Cubitus,Cu) ถัดจาก M แตกเป็น สาขา Cu1, Cu2 โดยที่ Cu1 แตกเป็น Cu1a, Cu1b 6. เอนอล (Anals, A) เป็นเส้นปีกชุดสุดท้ายมี 3 เส้น คือ 1A, 2A,3A

12 เส้นขวางปีก เป็นเส้นเชื่อมระหว่างเส้นนอน การ เรียกชื่ออาศัยตำแหน่งเป็นสำคัญ เช่น ครอ สตอล ครอสเวน ( Costal Crossvein ) เป็นเส้นขวางที่ เชื่อมระหว่าง C และ Sc ในแมลงที่มีวิวัฒนาการต่ำจะมีเส้นปีกอยู่ครบ ส่วนแมลงที่มีวิวัฒนาการสูงจะมีจำนวนเส้นปีก ลดลง เนื่องจากการรวมตัวของเส้นปีก บนผิวปีกแมลงบางชนิด เช่นปีกผีเสื้อจะมีสเกล คลุมให้ทำให้มีสีสันแตกต่างกันไป ส่วน แมลงปอ ต่อ แตน จะพบจุดสี ติดอยู่ที่ปลายปีก

13 ลักษณะของปีกชนิดต่างๆ

14

15 ลักษณะของเส้นปีก


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 6 ปีกของแมลง (Insect Wings) ปีกของแมลงเกิดจากผนังลำตัวยื่นออกไป ด้านข้าง โดยทั่วไปแมลงมีปีกสองคู่ ที่อกปล้องกลาง และอกปล้องสุดท้าย ส่วยแมลงวันมีปีกคู่เดียวที่อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google