งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19 ตุลาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19 ตุลาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19 ตุลาคม 2552
แผนการดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19 ตุลาคม 2552

2 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตรใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ภายในปีการศึกษา 2555

3 สาระสำคัญเพิ่มเติมของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร การประกันคุณภาพหลักสูตร กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

4 การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 3 และ 4) ฐานข้อมูลของสกอ. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 5 และ มคอ. 6) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) การเผยแพร่โดย สกอ. (TQR)

5 ความจำเป็นที่ AU จะต้องขับเคลื่อนการปรับปรุง หลักสูตรพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย
กกอ. ยังประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไม่ครบทุกสาขา มหาวิทยาลัยจึงควรจัดทำเองในระดับกลุ่มสาขาวิชา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกือบทั้งหมดมีการเรียนการสอนร่วมกัน ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ รายวิชาแกน/เอกบังคับจำนวนหนึ่งมีการเรียนการสอนร่วมกัน ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)
อุตสาหกรรมการเกษตร - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร พยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม โลจิสติกส์

7 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)
คอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B. Sc.) - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B. Eng.) - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (B. Sc./B. Eng.) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (B. Sc.) - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ (B. B.A.) วิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร/ โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบจัดคุม/วิศวกรรม อัตโนมัติ (B.Eng.) - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (B. Eng.)

8 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)
เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาอุดมศึกษา - สาขาวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ - สาขาวิชาการวัดและประเมิน - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บริหารธุรกิจ (ประมาณตุลาคม 2553)

9 AU Fields of Study Group 1 Nursing Science (มคอ. 1)
1.1 Bachelor’s degree - Nursing Science (Nurs.) Group 2 Computer (มคอ. 1) 2.1 Bachelor’s degree - Computer Science (S & T) - Information Technology (S & T) - Business Information System (MSM) - *Telecommunications Science (S & T) - *Technology Management (S & T) - *Computer and Network Engineering (Eng.) - Business Data Analysis (S & T)*

10 AU Fields of Study Group 2 Computer 2.2 *Master’s degree
- Computer Science (S & T) - Information Technology (S & T) - Telecommunications Science (S & T) - Information Science (GSB) - eLearning Methodology (CIDE) - Information and Communication Technology (CIDE)

11 AU Fields of Study Group 2 Computer 2.3 *Doctoral degree
- Computer Science (S & T) - Telecommunications Science (S & T) - Information Science (GSB) - eLearning Methodology (CIDE) - Computer Information Systems (GSB) - Computer and Engineering Management (GSB)

12 AU Fields of Study Group 3 Engineering (มคอ. 1) 3.1 Bachelor’s degree
- Electrical and Electronics Engineering (Eng.) - Telecommunication and Electronic Engineering (Eng.) - Mechatronics Engineering (Eng.) 3.2 *Master’s degree - Industrial Automation and Power Electronics (Eng.)

13 AU Fields of Study Group 4 Tourism (มคอ. 1) 4.1 Bachelor’s degree
- *Hospitality and Tourism Management (MSM) 4.2 *Master’s degree - Tourism Managements (GSB) 4.3 *Doctoral degree - Hospitality and Tourism Management (GSB)

14 AU Fields of Study Group 5 Logistics (มคอ. 1) 5.1 *Master’s degree
- Supply Chain Management (MSM)

15 AU Fields of Study Group 6 Agricultural Industry (มคอ. 1)
6.1 Bachelor’s degree - Food Technology (Biotech) - Agro-Industry (Biotech) Group 7 Food Biotechnology (มคอ. 1) 7.1 *Master’s degree - Food Biotechnology (Biotech) 7.2 *Doctoral degree - Food Biotechnology (Biotech)

16 AU Fields of Study Group 8 Education (มคอ. 1) 8.1 *Graduate Diploma
- Teaching Profession (English) (G. Ed.) - Teaching Profession (Thai) (G. Ed.) - Teaching Profession (Distance Mode) (CIDE)

17 AU Fields of Study Group 8 Education 8.2 *Master’s degree
- Curriculum and Instruction (G. Ed.) - Educational Administration (G. Ed.) - English Language Teaching (G. En.) - Teaching Chinese as a Foreign Language (Arts) - Bilingual Education (GSB) 8.3 *Doctoral degree - Educational Leadership (G. Ed.) - English Language Teaching (G. Eng.)

18 AU Fields of Study Group 9 Administration 9.1 Bachelor’s degree
- Marketing (MSM) - Management (MSM) - Finance and Banking (MSM) - Accounting (MSM) - International Business Management (MSM) - Insurance (MSM) - Life Assurance (MSM) - Industrial Management (MSM) - Real Estate (MSM)

19 AU Fields of Study Group 9 Administration 9.2 Master’s degree
- Business Administration (GSB) - Organization Development and Management (GSB) - Investment Analysis and Management (GSB) - Technology Management (S & T) - Management (eLearning Mode) (CIDE) 9.3 Doctoral degree - Business Administration (MSM) - Organization Development (GSB)

20 AU Fields of Study Group 10 Economics 10.1 Bachelor’s degree
- Business Economics (MSM) 10.2 Master’s degree - Financial Economics (MSM)

21 AU Fields of Study Group 11 Business Language 11.1 Bachelor’s degree
- Business English (Arts) - Business French (Arts) - Business Chinese (Arts) - Business Japanese (Arts) - Chinese for Economy and Trade (Arts)

22 AU Fields of Study Group 12 Communications Arts Group 13 Fine Arts
12.1 Bachelor’s degree - Advertising (Com. Arts) - New Media Communication (Com. Arts) - Performance Communication (Com. Arts) - Public Relations (Com. Arts) Group 13 Fine Arts 13.1 Bachelor’s degree - Visual Communication Arts (Com. Arts)

23 AU Fields of Study Group 14 Law 14.1 Bachelor’s degree - Law
14.2 Master’s degree - Business Law (Thai) - Public Law (Thai) - Business Law - Taxation

24 AU Fields of Study Group 15 Architecture Group 16 Music
14.1 Bachelor’s degree - Architecture - Interior Architecture Group 16 Music 15.1 Bachelor’s degree - Music Business - Music Performance

25 AU Fields of Study Group 17 Philosophy 17.1 Master’s degree
- Philosophy (G. Philo) - Religious Studies (G. Philo) 17.2 Doctoral degree - Philosophy (G. Philo) - Religious Studies (G. Philo)

26 AU Fields of Study Group 18 Psychology 18.1 Master’s degree
- Counseling Psychology (G. Psycho) - Individual and Family Studies (G. Psycho) 18.2 Doctoral degree - Counseling Psychology (G. Psycho)

27 รายวิชาของคณะบริหารธุรกิจที่มีคณะอื่นเรียนเป็นวิชาในกลุ่มวิชาแกน
 20 รายวิชา รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ที่มีคณะอื่นเรียนเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  11 รายวิชา รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณะอื่นเรียนเป็นวิชาในกลุ่มวิชาแกน  1 รายวิชา รายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคณะอื่นเรียนเรียนเป็นวิชาในกลุ่มวิชาแกน  1 รายวิชา รายวิชาของคณะนิติศาสตร์ที่มีคณะอื่นเรียนเรียนเป็นวิชาในกลุ่มวิชาแกน  3 รายวิชา

28 ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาและระดับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการคณะ/มหาวิทยาลัย จัดทำมาตรฐานต้นแบบหลักสูตร คณะกรรมการมหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร จัดทำรายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม คณะกรรมการสาขาวิชา เสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอคณะกรรมการวิชาการ เสนอสภามหาวิทยาลัย

29 ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ต่อ)
เสนอสภามหาวิทยาลัย แจ้ง สกอ. เพื่อบันทึกไว้ในฐานข้อมูล (ภายใน 30 วันนับแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) เปิดดำเนินการหลักสูตร รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตร - ปีการศึกษา - ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร รายงานสภามหาวิทยาลัย เสนอ สกอ. เพื่อเผยแพร่หลักสูตร

30 เอกสารหลักสูตร เมื่อเสนอหลักสูตร มคอ. 2 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) ทุกรายวิชา (เพื่อเป็นต้นแบบเมื่อเปิดสอน) ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย เมื่อเปิดดำเนินการ มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) ทุกรายวิชา ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย - ภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดเรียน - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

31 เอกสารหลักสูตร เมื่อเปิดดำเนินการ
มคอ. 5 และมคอ. 6 (ถ้ามี) ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย - ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษารวมทั้งภาคฤดูร้อน - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มคอ. 7 ภาษาอังกฤษ - ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา - เสนอสภามหาวิทยาลัย

32 เอกสารหลักสูตร เมื่อเปิดดำเนินการ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรครึ่งระยะเวลาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย - ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษาที่ 2 (ป. ตรี) หรือปีการศึกษาที่ 1 (ป. โท) - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - เสนอสภามหาวิทยาลัย - ส่ง สกอ. เพื่อเผยแพร่หลักสูตร

33 เอกสารหลักสูตร เมื่อเปิดดำเนินการ
รายงานผลการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนา ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - เสนอสภามหาวิทยาลัย

34 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จัดการประชุมสัมมนาเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบนโยบาย แนวคิดและแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (19 ตุลาคม 2552)

35 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จัดทำมาตรฐานต้นแบบหลักสูตรตาม มคอ. 2 โดยคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานต้นแบบหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ข้อ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4, 5 หมวดที่ 4 ข้อ 1.2 หมวดที่ 5 ข้อ 1, 2, 3 หมวดที่ 6 ข้อ 1, 2 หมวดที่ 7 ข้อ 1, , , 4.1, 4.2, 5.2, 6 หมวดที่ 8 ข้อ 1.1, 1.2, 2, 3, 4 *อาจมีการเปลี่ยนแปลง

36 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จัดทำหัวข้อและคำอธิบายรายละเอียดใน มคอ. 2-7 เป็นภาษาอังกฤษ 4. จัดทำ Template มคอ. 2 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย Template มคอ. 3-6 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย Template มคอ. 7 ภาษาอังกฤษ 5. จัดการประชุมหรือการฝึกปฏิบัติตามความต้องการ ของคณะโดยอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม

37 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ประสานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร 7. ประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ชุดใหม่ (หากจำเป็น) 8. จัดการประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับสำนัก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อทำความเข้าใจ รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการ 9. ประสานกับคณะ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกำหนด เวลาการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการและ สภามหาวิทยาลัย

38 กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตุลาคม พฤษภาคม 2555 กรอบเวลา การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร ตุลาคม 2552 – เมษายน 2553 - มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา - มาตรฐานต้นแบบหลักสูตร พฤษภาคม 2553 – สิงหาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม - รายละเอียดของหลักสูตร กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาครอบครัว - หลักสูตร สาขาวิชา ตุลาคม – พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดของหลักสูตร

39 การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร
กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลา การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร ธันวาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร สาขาวิชา - หลักสูตร สาขาวิชา มกราคม เมษายน 2554 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม พฤษภาคม 2554 มิถุนายน สิงหาคม 2554

40 การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร
กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลา การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร กันยายน 2554 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร สาขาวิชา - หลักสูตร สาขาวิชา ตุลาคม พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม ธันวาคม 2554 มกราคม เมษายน 2555

41 การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร
กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลา การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร สาขาวิชา - หลักสูตร สาขาวิชา มิถุนายน สิงหาคม 2555 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม กันยายน 2555 ตุลาคม พฤศจิกายน 2555

42 การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร
กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลา การจัดทำ/พิจารณาหลักสูตร ธันวาคม 2555 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร สาขาวิชา - หลักสูตร สาขาวิชา มกราคม เมษายน 2556 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม พฤษภาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19 ตุลาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google