งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานพัฒนา / ปรับปรุง หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานพัฒนา / ปรับปรุง หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานพัฒนา / ปรับปรุง หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ 19 ตุลาคม 2552

2 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตรใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ภายในปีการศึกษา 2555

3 สาระสำคัญเพิ่มเติมของหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 1.ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 2.กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 3.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 4.การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 5.การประกันคุณภาพหลักสูตร 6.กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

4 การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา ( มคอ. 1) รายละเอียดของหลักสูตร ( มคอ. 2) รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ. 3 และ 4) ฐานข้อมูลของ สกอ. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ. 5 และ มคอ. 6) รายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตร ( มคอ. 7) การเผยแพร่โดย สกอ. (TQR)

5 ความจำเป็นที่ AU จะต้องขับเคลื่อนการปรับปรุง หลักสูตรพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย 1.กกอ. ยังประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาไม่ครบทุกสาขา มหาวิทยาลัยจึงควร จัดทำเองในระดับกลุ่มสาขาวิชา 2.รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกือบทั้งหมดมี การเรียนการสอนร่วมกัน ดำเนินการโดยคณะ ศิลปศาสตร์ 3.รายวิชาแกน/เอกบังคับจำนวนหนึ่งมีการเรียนการ สอนร่วมกัน ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

6 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1) 1.อุตสาหกรรมการเกษตร - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร - สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 2.พยาบาล 3.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.โลจิสติกส์

7 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1) 5.คอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B. Sc.) - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B. Eng.) - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (B. Sc./B. Eng.) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (B. Sc.) - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ (B. B.A.) 6.วิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร/ โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบจัดคุม/วิศวกรรม อัตโนมัติ (B.Eng.) - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (B. Eng.)

8 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1) 6.เทคโนโลยีชีวภาพ 7.เคมี 8.ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาอุดมศึกษา - สาขาวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ - สาขาวิชาการวัดและประเมิน - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 10.บริหารธุรกิจ (ประมาณตุลาคม 2553)

9 AU Fields of Study Group 2Computer (มคอ. 1) 2.1 Bachelor’s degree - Computer Science (S & T) - Information Technology (S & T) - Business Information System (MSM) - *Telecommunications Science (S & T) - *Technology Management (S & T) - *Computer and Network Engineering (Eng.) - Business Data Analysis (S & T)* Group 1Nursing Science (มคอ. 1) 1.1 Bachelor’s degree - Nursing Science (Nurs.)

10 AU Fields of Study Group 2Computer 2.2 *Master’s degree - Computer Science (S & T) - Information Technology (S & T) - Telecommunications Science (S & T) - Information Science (GSB) - eLearning Methodology (CIDE) - Information and Communication Technology (CIDE)

11 AU Fields of Study Group 2Computer 2.3 *Doctoral degree - Computer Science (S & T) - Telecommunications Science (S & T) - Information Science (GSB) - eLearning Methodology (CIDE) - Computer Information Systems (GSB) - Computer and Engineering Management (GSB)

12 AU Fields of Study Group 3Engineering (มคอ. 1) 3.1 Bachelor’s degree - Electrical and Electronics Engineering (Eng.) - Telecommunication and Electronic Engineering (Eng.) - Mechatronics Engineering (Eng.) 3.2 *Master’s degree - Industrial Automation and Power Electronics (Eng.)

13 AU Fields of Study Group 4Tourism (มคอ. 1) 4.1 Bachelor’s degree - *Hospitality and Tourism Management (MSM) 4.2 *Master’s degree - Tourism Managements (GSB) 4.3 *Doctoral degree - Hospitality and Tourism Management (GSB)

14 AU Fields of Study Group 5Logistics (มคอ. 1) 5.1 *Master’s degree - Supply Chain Management (MSM)

15 AU Fields of Study Group 6Agricultural Industry (มคอ. 1) 6.1 Bachelor’s degree - Food Technology (Biotech) - Agro-Industry (Biotech) 7.1 *Master’s degree - Food Biotechnology (Biotech) Group 7Food Biotechnology (มคอ. 1) 7.2 *Doctoral degree - Food Biotechnology (Biotech)

16 AU Fields of Study Group 8Education (มคอ. 1) 8.1 *Graduate Diploma - Teaching Profession (English) (G. Ed.) - Teaching Profession (Thai) (G. Ed.) - Teaching Profession (Distance Mode) (CIDE)

17 AU Fields of Study Group 8Education 8.2 *Master’s degree - Curriculum and Instruction (G. Ed.) - Educational Administration (G. Ed.) - English Language Teaching (G. En.) - Teaching Chinese as a Foreign Language (Arts) - Bilingual Education (GSB) 8.3 *Doctoral degree - Educational Leadership (G. Ed.) - English Language Teaching (G. Eng.)

18 AU Fields of Study Group 9Administration 9.1 Bachelor’s degree - Marketing (MSM) - Management (MSM) - Finance and Banking (MSM) - Accounting (MSM) - International Business Management (MSM) - Insurance (MSM) - Life Assurance (MSM) - Industrial Management (MSM) - Real Estate (MSM)

19 AU Fields of Study Group 9Administration 9.2 Master’s degree - Business Administration (GSB) - Organization Development and Management (GSB) - Investment Analysis and Management (GSB) - Technology Management (S & T) - Management (eLearning Mode) (CIDE) 9.3 Doctoral degree - Business Administration (MSM) - Organization Development (GSB)

20 AU Fields of Study Group 10Economics 10.1 Bachelor’s degree - Business Economics (MSM) 10.2 Master’s degree - Financial Economics (MSM)

21 AU Fields of Study Group 11Business Language 11.1 Bachelor’s degree - Business English (Arts) - Business French (Arts) - Business Chinese (Arts) - Business Japanese (Arts) - Chinese for Economy and Trade (Arts)

22 AU Fields of Study Group 12Communications Arts 12.1 Bachelor’s degree - Advertising (Com. Arts) - New Media Communication (Com. Arts) - Performance Communication (Com. Arts) - Public Relations (Com. Arts) Group 13Fine Arts 13.1 Bachelor’s degree - Visual Communication Arts (Com. Arts)

23 AU Fields of Study Group 14Law 14.1 Bachelor’s degree - Law 14.2 Master’s degree - Business Law (Thai) - Public Law (Thai) - Business Law - Taxation

24 AU Fields of Study Group 15Architecture 14.1 Bachelor’s degree - Architecture - Interior Architecture Group 16Music 15.1 Bachelor’s degree - Music Business - Music Performance

25 AU Fields of Study Group 17Philosophy 17.1 Master’s degree - Philosophy (G. Philo) - Religious Studies (G. Philo) 17.2 Doctoral degree - Philosophy (G. Philo) - Religious Studies (G. Philo)

26 AU Fields of Study Group 18Psychology 18.1 Master’s degree - Counseling Psychology (G. Psycho) - Individual and Family Studies (G. Psycho) 18.2 Doctoral degree - Counseling Psychology (G. Psycho)

27 รายวิชาของคณะบริหารธุรกิจที่มีคณะอื่นเรียนเป็นวิชาในกลุ่ม วิชาแกน  20 รายวิชา รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ที่มีคณะอื่นเรียนเป็นวิชาในหมวด วิชาศึกษาทั่วไป  11 รายวิชา รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณะอื่นเรียน เป็นวิชาในกลุ่มวิชาแกน  1 รายวิชา รายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคณะอื่นเรียนเรียนเป็น วิชาในกลุ่มวิชาแกน  1 รายวิชา รายวิชาของคณะนิติศาสตร์ที่มีคณะอื่นเรียนเรียนเป็นวิชาใน กลุ่มวิชาแกน  3 รายวิชา

28 ขั้นตอนการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาและระดับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการคณะ / มหาวิทยาลัย จัดทำมาตรฐานต้นแบบ หลักสูตร คณะกรรมการ มหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร จัดทำรายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม คณะกรรมการสาขาวิชา เสนอคณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร เสนอคณะกรรมการ วิชาการ เสนอสภามหาวิทยาลัย

29 ขั้นตอนการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ( ต่อ ) เสนอสภามหาวิทยาลัย แจ้ง สกอ. เพื่อบันทึกไว้ใน ฐานข้อมูล ( ภายใน 30 วันนับแต่สภา มหาวิทยาลัยอนุมัติ ) เปิดดำเนินการ หลักสูตร รายงานผลการดำเนินการ ของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตร ประเมินผลการดำเนินการของ หลักสูตร - ปีการศึกษา - ครึ่งระยะเวลาของ หลักสูตร รายงานสภา มหาวิทยาลัย เสนอ สกอ. เพื่อ เผยแพร่หลักสูตร

30 เอกสารหลักสูตร เมื่อเสนอหลักสูตร 1. มคอ. 2 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 2. มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) ทุกรายวิชา (เพื่อ เป็นต้นแบบเมื่อเปิดสอน) ภาษาอังกฤษ/ ภาษาไทย เมื่อเปิดดำเนินการ 1. มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) ทุกรายวิชา ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย - ภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดเรียน - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

31 เอกสารหลักสูตร เมื่อเปิดดำเนินการ 2. มคอ. 5 และมคอ. 6 (ถ้ามี) ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย - ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษารวมทั้งภาคฤดู ร้อน - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 3. มคอ. 7 ภาษาอังกฤษ - ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - เสนอสภามหาวิทยาลัย

32 เอกสารหลักสูตร เมื่อเปิดดำเนินการ 4.รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรครึ่งระยะเวลา หลักสูตร ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย - ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษาที่ 2 (ป. ตรี) หรือปีการศึกษาที่ 1 (ป. โท) - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - เสนอสภามหาวิทยาลัย - ส่ง สกอ. เพื่อเผยแพร่หลักสูตร

33 เอกสารหลักสูตร เมื่อเปิดดำเนินการ 5.รายงานผลการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนา ภาษาอังกฤษ/ ภาษาไทย - ส่งคณะและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - เสนอสภามหาวิทยาลัย

34 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับทราบนโยบาย แนวคิดและแนวปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (19 ตุลาคม 2552)

35 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. จัดทำมาตรฐานต้นแบบหลักสูตรตาม มคอ. 2 โดยคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานต้นแบบหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ข้อ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4, 5 หมวดที่ 4 ข้อ 1.2 หมวดที่ 5 ข้อ 1, 2, 3 หมวดที่ 6 ข้อ 1, 2 หมวดที่ 7 ข้อ 1, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 6 หมวดที่ 8 ข้อ 1.1, 1.2, 2, 3, 4 * อาจมีการเปลี่ยนแปลง

36 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 3. จัดทำหัวข้อและคำอธิบายรายละเอียดใน มคอ. 2-7 เป็นภาษาอังกฤษ 4. จัดทำ Template มคอ. 2 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย Template มคอ. 3-6 ภาษาอังกฤษและภาษาไทย Template มคอ. 7 ภาษาอังกฤษ 5. จัดการประชุมหรือการฝึกปฏิบัติตามความต้องการ ของคณะโดยอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติม

37 การดำเนินการโดยสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 6. ประสานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร 7. ประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ชุดใหม่ ( หากจำเป็น ) 8. จัดการประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับสำนัก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อทำความเข้าใจ รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการ 9. ประสานกับคณะ / ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกำหนด เวลาการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการและ สภามหาวิทยาลัย

38 กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบเวลาการจัดทำ / พิจารณาหลักสูตร ตุลาคม 2552 – เมษายน 2553 - มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา - มาตรฐานต้นแบบหลักสูตร พฤษภาคม 2553 – สิงหาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ ภาคสนาม - รายละเอียดของหลักสูตร กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาครอบครัว - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... ตุลาคม – พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ ภาคสนาม ตุลาคม 2552 พฤษภาคม 2555

39 กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลาการจัดทำ / พิจารณาหลักสูตร ธันวาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... มกราคม 2554 - เมษายน 2554 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม พฤษภาคม 2554 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... มิถุนายน 2554 - สิงหาคม 2554 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม

40 กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลาการจัดทำ / พิจารณาหลักสูตร กันยายน 2554 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... ตุลาคม 2554 - พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม ธันวาคม 2554 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... มกราคม 2555 - เมษายน 2555 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม

41 กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลาการจัดทำ / พิจารณาหลักสูตร พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... มิถุนายน 2555 - สิงหาคม 2555 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม กันยายน 2555 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... ตุลาคม 2555 - พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม

42 กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) กรอบเวลาการจัดทำ / พิจารณาหลักสูตร ธันวาคม 2555 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา.......................... มกราคม 2556 - เมษายน 2556 คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ - รายละเอียดของหลักสูตร - รายละเอียดของรายวิชา / ประสบการณ์ภาคสนาม พฤษภาคม 2556 สภามหาวิทยาลัย - หลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... - หลักสูตร...................... สาขาวิชา..........................


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานพัฒนา / ปรับปรุง หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google