งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาฝ่ายการศึกษาระดับ หลังปริญญา และการศึกษา ต่อเนื่อง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาฝ่ายการศึกษาระดับ หลังปริญญา และการศึกษา ต่อเนื่อง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาฝ่ายการศึกษาระดับ หลังปริญญา และการศึกษา ต่อเนื่อง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

2 แพทย์ใช้ทุน 29 คน แพทย์ประจำบ้าน 15 คน แพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอด 12 คน รวมทั้งหมด 56 คน พชท./พจบ./Fellow พชท./พจบ./Fellow

3  คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและ คลินิกอายุรกรรมตามสาขา  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2  หออภิบาลผู้ป่วย (ICU)  หอผู้ป่วย RCU  ห้องฉุกเฉิน  หอผู้ป่วยต่างแผนกต่างๆ หอผู้ป่วยที่ให้การดูแล

4 ทีมบริหาร Postgrad วันอังคารที่ 2 ของเดือน 15.00 -16.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 1,3, ของเดือน 14.30-16.30น. Undergrad ประชุมภาค วันพฤหัสบดีที่ 1,3,5ของเดือน 12.00-13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 1,3,ของเดือน 12.00-13.00น. กลุ่มวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน 14.00-15.30น. พชท./ พจบ. วันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน 15.00-16.30น. หัวหน้าสาขา วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนคู่ 12.00-13.00น. PCT/ บริการ วันศุกร์ที่ 1 ของเดือน 14.00-16.00น. การบริหารภาควิชาฯ

5 1.มีความเข้มแข็งด้านการฝึกอบรมอายุรแพทย์ มีการดูแลแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำ บ้านทุกระดับชั้นปีอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดระบบ การวัดและประเมินผลการให้ความสำคัญกับการ Feedback จากแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งมีการดูแลแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านที่มีปัญหา นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม ระหว่าง แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน โดยการจัดโครงการกลุ่มสัมพันธ์และจริยธรรมสัญจร 2.มีแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านที่มีคุณภาพ 3.แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านสามารถสอบบอร์ดผ่าน 100% จุดเด่น

6 1.งานบริการมีมากกว่าจำนวนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านในทุกชั้นปี ทำให้แพทย์ ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านไม่มีเวลาหาความรู้ และอ่านหนังสือเพิ่มเติม 2.จำนวนการอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลา มีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อคนในปริมาณมาก ไม่มีความละเอียดในการดูแลผู้ป่วย ดูผู้ป่วยไม่ทัน นำไปสู่การลาออก 3. งานหนักมากที่คลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก กรณีเป็นผู้รับ consult ในวันนั้น ขาดการประชาสัมพันธ์ ชักชวน extern, แพทย์ใช้ทุนข้างนอก เพื่อมาสมัครแพทย์ ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านที่ภาควิชาฯ ทำให้ไม่ได้แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน ตามศักยภาพ จุดด้อย

7

8 รายวิชาการสอนระดับหลังปริญญา รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรอายุรศาสตร์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ หลักสูตรอายุรศาสตร์ต่อยอด

9 อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ พชท./พจบ. รายบุคคล ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาภาควิชา เดือน ละ 2 ครั้ง พิจารณาข้อสอบ,จัดสอบเลื่อนชั้นปี ประชุม พชท./พจบ. เดือนละ 2 ครั้ง ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน พชท./พจบ. หมุนเวียน หอ ผู้ป่วย/หน่วยวิชา เดือนละ 1 ครั้ง ติดตามดูแล พชท./พจบ. ที่มีปัญหาและนำเสนอที่ประชุมระดับ หลังปริญญาและที่ประชุมภาควิชา การกำกับดูแลและตรวจประเมินการเขียนเวชระเบียนผู้ป่วยใน เดือนละ 2 ครั้ง ผู้ป่วยนอก ปีละ 2 ครั้ง การดำเนินงาน (หลังปริญญา)

10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Academic lecture, emergency medicine, Intensive in internal medicine โดยอาจารย์ภาควิชา/ต่างภาควิชา/ต่างสถาบัน จัดกิจกรรม Morning report, interesting case, M&M,Conf. หน่วยวิชา,Ethic teaching ประเมินผลโดยการสอบ MCQ, short assay, long case เมื่อ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานผ่านหน่วยวิชา จัดสอบ OSCE ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินราช วิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เป็นอนุกรรมการคุมสอบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ ไทย การดำเนินงาน (หลังปริญญา)

11 กิจกรรมมุทิตาจิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม รดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์งานปีใหม่

12 กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ – ส่ง พชท./พจบ. ทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม กิจกรรมสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ (กีฬาสี) กิจกรรมเลี้ยงอำลาอาจารย์ กิจกรรมทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์

13

14 1. มีการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนงานวิจัย เพื่อช่วยผลักดันงานวิจัย ของ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน ซึ่งมีหน้าที่หลักดังนี้ 1.1 กระตุ้นและให้ความช่วยเหลือในการตั้งคำถามวิจัย (research question) 1.2 ติดตามและช่วยแก้ไขโครงการวิจัย (proposal) 1.3 สนับสนุนด้านสถิติทั้งทางตรงและผ่านทางหน่วย ระบาดวิทยา 1.4 สนับสนุนและติดตามการเขียน Manuscript 1.5 ติดตามและช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการทำวิจัยทุก ขั้นตอน ด้านวิจัย

15 2. มีกิจกรรม Research Club เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน/ประจำบ้าน ได้นำเสนอ proposal และ ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ ตุลาคม – มกราคม เสนอ proposal มีนาคม – มิถุนายน เสนอผลงานวิจัย 3. มีแผนการปฏิบัติงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน เพื่อกำหนดกรอบเวลาในการทำงานวิจัย ทำให้แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจำบ้าน ทำงานวิจัยได้สำเร็จตามกรอบเวลาที่ได้ กำหนดไว้

16 2 4. มีการส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมต่างๆ เมษายน เสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation หรือ Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย ทุกผลงาน สิงหาคม เสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation หรือ Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ทุกผลงาน

17 1. จัดให้มีการบริหารจัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพ 1.1 จัดให้มีกรรมการ Postgrad 1.2 มีคู่มือ ตารางการเรียนการสอน เป็นไปตามข้อกำหนด ราชวิทยาลัยฯ 1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์แต่ละคน 1.4 จัดกิจกรรม M&M, Interesting case, Dead case, Ethic 1.5 จัดสอน Intensive course พชท./พจบ.ใหม่ เพื่อปรับ พื้นฐาน พฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี ด้านการเรียนการสอน

18 1.6 มีกิจกรรม Academic Lecture เชิญอาจารย์ จากภายในและภายนอกภาควิชาบรรยายให้ความรู้ และ เพื่อจัดติวก่อนสอบบอร์ดราชวิทยาลัยฯ 1.7 จัดติวเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์, Lab จัดสอบ Long case เพิ่มเติม ก่อนสอบบอร์ดราชวิทยาลัยฯ 1.8 ประเมินผลโดยการสอบ MCQ, short assay,Long case เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานผ่านสาขาวิชา 1.9 สนับสนุนและส่งเสริมให้มี Elective ในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น

19


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาฝ่ายการศึกษาระดับ หลังปริญญา และการศึกษา ต่อเนื่อง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google