งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

2 ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนัดตรวจผู้ป่วยนอกที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนกับแพทย์เฉพาะทาง เป้าหมาย -ให้โรงพยาบาลชุมชนนัดตรวจผู้ป่วยนอกผ่านศูนย์ส่งต่อร้อยละ 100 (ภายในระยะเวลา 2 เดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2555)

3 วิธีการ 1. โรงพยาบาลชุมชนที่จะส่งผู้ป่วยนอกมาปรึกษาแพทย์ เฉพาะทางที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้โทรติดต่อ ศูนย์ส่งต่อทุกครั้ง 2. ศูนย์ส่งต่อจะประสานเรื่องการเตรียมผู้ป่วย และหรือทำ บัตรใหม่ไว้ล่วงหน้า 3. ในวันที่ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดให้ติดต่อศูนย์ส่งต่ออีกครั้ง และรอรับบัตรคิวไปห้องตรวจ 4. ขอให้โรงพยาบาลชุมชนจัดเตรียมผลการตรวจ Lab มา ล่วงหน้าให้พร้อมก่อนตรวจ 5. ระยะเวลาตรวจ – น. โดยประมาณ 6. ผู้ป่วยนัดฉุกเฉินจะได้รับการนัดในวันถัดไป 7. Case elective จะได้รับการนัดตรวจภายใน 1 อาทิตย์ 8. ให้โรงพยาบาลชุมชนออกใบนัดให้ผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม (ในWeb รับส่ง-ข้อมูล สสจ.อย)

4 ข้อมูลระบบนัด ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลระบบนัด ปีงบประมาณ 2555 โรงพยาบาล ก.พ.-55 มี.ค.-55 ผ่านระบบนัด ร้อยละ ไม่ผ่านนัด รพ.บางปะอิน 122 70.52 51 29.48 107 76.43 33 23.57 รพ.สมเด็จฯ 81 61.83 50 38.17 80 76.92 24 23.08 รพ.ท่าเรือ 41 63.08 36.92 42 67.74 20 32.26 รพ.ภาชี 27 56.25 21 43.75 70.21 14 29.79 รพ.วังน้อย 60 63.16 35 36.84 78 74.29 25.71 รพ.อุทัย 47.83 36 52.17 45 รพ.มหาราช 7 70 3 30 56 11 44 รพ.บางบาล 9 12.33 64 87.67 26 49.06 50.94 รพ.บางปะหัน 19 33.93 37 66.07 32 66.66 16 33.33 รพ.บ้านแพรก 13 72.22 5 27.78 69.23 4 30.77 รพ.เสนา 6 42.86 8 57.14 22 75.86 24.14 รพ.ผักไห่ 15 17 85 46.15 53.85 รพ.บางซ้าย 1 100 รพ.ลาดบัวหลวง 2 40 รพ.บางไทร ศูนย์เวชฯ 84 29.03 66 70.97 ร.พ.ส.ต. 12.5 87.5 22.92 77.08 ศูนย์แพทย์/ส.อ. 3.18 61 96.82 14.29 85.71 นอกเขต รวม 445 529 536 413

5 การเตรียมผล Lab เพื่อส่งตรวจเฉพาะทางอายุรกรรม
เฉพาะทางโรคไต Lab FBS,Cre ,Electrolyte, Cal, Phos, ALK ,GFR, CBC ,UA ถ้า ARF เพิ่ม PT, INR 2. เฉพาะทางโรคหัวใจ ของโรงพยาบาลชุมชนส่งที่ต้องเตรียมมากับผู้ป่วย EKG 12 Leads Flim Chest X-ray ใบ Refer Lab (Bun,Cr,Electrolyte, CBC) นำยาเดิมที่เคยรับประทานมาด้วย หมายเหตุ : กรณีส่งมาเพื่อตรวจ Echo แล้วอาการผู้ป่วยไม่รุนแรงไม่ต้องส่งผู้ป่วยมาตรวจให้โทรศัพท์มาขอคิดได้ที่คุณ อัญชลี คงสมบุญ 089 – (เฉพาะ วันจันทร์, อังคาร เวลา – น.) : กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรงให้ส่งมาปรึกษาแพทย์ก่อน : แพทย์ออกตรวจ OPD ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – น.

6 Refer in /Refer out จำแนกตามโรงพยาบาล ปี 53 ปี 54
ปี 53 ปี 54 ปี 55 เดือน ต.ค.54-ก.พ.55 Refer out Refer in รพ. บางปะอิน 92 962 971 38 276 รพ. สมเด็จพระสังฆราชฯ 45 548 68 684 77 245 รพ. ท่าเรือ 100 845 61 700 35 199 รพ. ภาชี 62 527 43 534 29 127 รพ. วังน้อย 91 766 58 703 32 รพ. อุทัย 98 755 70 740 269 รพ. มหาราช 27 195 30 258 8 67 รพ. บางบาล 209 24 146 16 รพ. บางปะหัน 44 354 433 23 118 รพ. บ้านแพรก 28 218 15 183 5 53 รพ. เสนา 34 246 37 247 รพ. ผักไห่ 11 129 123 รพ. บางซ้าย 2 4 รพ. ลาดบัวหลวง 12 108 3 78 7 20 รพ. บางไทร 10 83 9 66 31 ร.พ.ส.ต. ศูนย์เวช 806 ศูนย์แพทย์/ส.อ. รพ. เอกชน ใน จว. 515 355 110 รพ. ส่วนกลาง 104 รพ. ในเขต 49 รพ.ข้ามเขต 80 103 รวม 688 7004 569 7431 329 2120 Refer in /Refer out


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google