งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา

2 ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา วัตถุประ สงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนัดตรวจผู้ป่วยนอกที่ ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนกับแพทย์เฉพาะ ทาง เป้าหม าย - ให้โรงพยาบาลชุมชนนัดตรวจผู้ป่วยนอกผ่าน ศูนย์ส่งต่อร้อยละ 100 - ให้โรงพยาบาลชุมชนนัดตรวจผู้ป่วยนอกผ่าน ศูนย์ส่งต่อร้อยละ 100 ( ภายในระยะเวลา 2 เดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2555)

3 วิธีการวิธีการ 1. โรงพยาบาลชุมชนที่จะส่งผู้ป่วยนอกมาปรึกษา แพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้ โทรติดต่อศูนย์ส่งต่อทุกครั้ง 2. ศูนย์ส่งต่อจะประสานเรื่องการเตรียมผู้ป่วย และหรือ ทำบัตรใหม่ไว้ล่วงหน้า 3. ในวันที่ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดให้ติดต่อศูนย์ส่งต่ออีก ครั้ง และรอรับบัตรคิวไปห้องตรวจ 4. ขอให้โรงพยาบาลชุมชนจัดเตรียมผลการตรวจ Lab มาล่วงหน้าให้พร้อมก่อนตรวจ 5. ระยะเวลาตรวจ 10.00 – 11.00 น. โดยประมาณ 6. ผู้ป่วยนัดฉุกเฉินจะได้รับการนัดในวันถัดไป 7. Case elective จะได้รับการนัดตรวจภายใน 1 อาทิตย์ 8. ให้โรงพยาบาลชุมชนออกใบนัดให้ผู้ป่วยตาม แบบฟอร์ม ( ใน Web รับส่ง - ข้อมูล สสจ. อย )

4 ข้อมูลระบบนัด ปีงบประมาณ 2555 โรงพยาบาล ก. พ.-55 มี. ค.-55 ผ่านระบบนัดร้อยละไม่ผ่านนัดร้อยละผ่านระบบนัดร้อยละไม่ผ่านนัดร้อยละ รพ. บางปะอิน รพ. บางปะอิน 12270.525129.4810776.433323.57 รพ. สมเด็จฯ รพ. สมเด็จฯ 8161.835038.178076.922423.08 รพ. ท่าเรือ รพ. ท่าเรือ 4163.082436.924267.742032.26 รพ. ภาชี รพ. ภาชี 2756.252143.753370.211429.79 รพ. วังน้อย รพ. วังน้อย 6063.163536.847874.292725.71 รพ. อุทัย รพ. อุทัย 3347.833652.173543.754556.25 รพ. มหาราช รพ. มหาราช 77033014561144 รพ. บางบาล รพ. บางบาล 912.336487.672649.062750.94 รพ. บางปะหัน รพ. บางปะหัน 1933.933766.073266.661633.33 รพ. บ้านแพรก รพ. บ้านแพรก 1372.22527.78969.23430.77 รพ. เสนา รพ. เสนา 642.86857.142275.86724.14 รพ. ผักไห่ รพ. ผักไห่ 3151785646.15753.85 รพ. บางซ้าย รพ. บางซ้าย 120480001100 รพ. ลาดบัวหลวง รพ. ลาดบัวหลวง 240360133.33266.66 รพ. บางไทร รพ. บางไทร 0051002 00 ศูนย์เวชฯ ศูนย์เวชฯ 16 84 2729.036670.97 ร. พ. ส. ต. ร. พ. ส. ต. 312.52187.51122.923777.08 ศูนย์แพทย์ / ส. อ. ศูนย์แพทย์ / ส. อ. 23.186196.821114.296685.71 นอกเขต นอกเขต 0000006100 รวม รวม 445 529 536 413

5 การเตรียมผล Lab เพื่อส่งตรวจ เฉพาะทางอายุรกรรม 1. เฉพาะทางโรคไต Lab FBS,Cre,Electrolyte, Cal, Phos, ALK,GFR, CBC,UA ถ้า ARF เพิ่ม PT, INR ถ้า ARF เพิ่ม PT, INR 2. เฉพาะทางโรคหัวใจ ของโรงพยาบาลชุมชนส่งที่ต้องเตรียม มากับผู้ป่วย EKG 12 Leads Flim Chest X-ray ใบ Refer Lab (Bun,Cr,Electrolyte, CBC) นำยาเดิมที่เคยรับประทานมาด้วย หมายเหตุ : กรณีส่งมาเพื่อตรวจ Echo แล้วอาการผู้ป่วยไม่ รุนแรงไม่ต้องส่งผู้ป่วยมาตรวจให้โทรศัพท์มาขอคิดได้ที่คุณ อัญชลี คงสมบุญ 089 – 8154620 ( เฉพาะ วันจันทร์, อังคาร เวลา 10.30 – 12.00 น.) : กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรงให้ส่งมาปรึกษาแพทย์ก่อน : แพทย์ออกตรวจ OPD ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น.

6 จำแนกตามโรงพยาบาล ปี 53 ปี 54 ปี 55 เดือน ต. ค.54- ก. พ.55 Refer outRefer in Refer outRefer inRefer outRefer in รพ. บางปะอิน 929629297138276 รพ. สมเด็จพระสังฆราชฯ 455486868477245 รพ. ท่าเรือ 1008456170035199 รพ. ภาชี 625274353429127 รพ. วังน้อย 917665870332245 รพ. อุทัย 987557074032269 รพ. มหาราช 2719530258867 รพ. บางบาล 32209241461658 รพ. บางปะหัน 443544443323118 รพ. บ้านแพรก 2821815183553 รพ. เสนา 34246372471567 รพ. ผักไห่ 1112911123523 รพ. บางซ้าย 22943025 รพ. ลาดบัวหลวง 12108378720 รพ. บางไทร 1083966531 ร. พ. ส. ต. 01604302 ศูนย์เวช 02690806092 ศูนย์แพทย์ / ส. อ. 031061011 รพ. เอกชน ใน จว. 051503550110 รพ. ส่วนกลาง 01040118044 รพ. ในเขต 015049029 รพ. ข้ามเขต 0800103029 รวม 688700456974313292120 Refe r in /Ref er out


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google