งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1-1 204101 Introduction to Computer บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) พีเพิลแวร์ (Peopleware) HW SW PW Read a,b c = a+b.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1-1 204101 Introduction to Computer บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) พีเพิลแวร์ (Peopleware) HW SW PW Read a,b c = a+b."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1-1 204101 Introduction to Computer บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) พีเพิลแวร์ (Peopleware) HW SW PW Read a,b c = a+b print c

2 1-2 204101 Introduction to Computer ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามการกระทำของข้อมูล แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งตามขนาดหน่วยความจำ

3 1-3 204101 Introduction to Computer แบ่งตามการกระทำของ ข้อมูล Analog Computer  ข้อมูลที่ต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของรถยนต์ อุณหภูมิของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสง  งานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ Digital Computer  ใช้ข้อมูลที่เป็นรหัสตัวเลขฐานสอง คือ 0 และ 1  ใช้ในงานทางด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา Hybrid Computer –ต้องใช้ผ่านอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุม อัตราการเต้นของหัวใจ การวัดคลื่นสมองของผู้ป่วยในโรงพยาบาล A/DD/A DIGITAL

4 1-4 204101 Introduction to Computer แบ่งตามลักษณะการใช้งาน Special Purpose Computer ทำงานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ไม่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรของโรงงาน อุตสาหกรรม Computer Thermography (CT) General Purpose Computer –ใช้งานทั่วไป

5 1-5 204101 Introduction to Computer แบ่งตามขนาด หน่วยความจำ Super Computer Mainframe Minicomputer Microcomputer

6 1-6 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ คำนวณเลขได้หลายล้านตัวในเวลา อันรวดเร็ว มีขนาดใหญ่ ใช้ในงานควบคุมขีปนาวุธ งานควบคุม อากาศ งานประมวลผลภาพทางการแพทย์

7 1-7 เมนเฟรม (Mainframe) มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยตู้ขนาด ใหญ่บรรจุชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ต่างๆ ประสิทธิภาพด้อยกว่าซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ เหมาะกับงานที่เป็นศูนย์กลาง และกระจายการใช้งานเป็นจำนวน มาก เช่น ระบบเอทีเอ็ม

8 1-8 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) ใช้งานได้พร้อมๆกันหลายคน - เครื่องปลายทางต่อเชื่อมได้ ประมวลผลในของหน่วยงาน ขนาดกลาง - ใหญ่ – งานควบคุมผลผลิต – งานบัญชีและการเงิน – งานออกแบบทางวิศวกรรม

9 1-9 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer = PC ) มีขนาดเล็ก ราคาถูก เป็นที่นิยม ง่าย เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะ บุคคล เชื่อมต่อในเครือข่ายได้

10 1-10 204101 Introduction to Computer บิต กับ ไบต์ บิต (Bit) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดที่อาจเป็นเลข 0 หรือ 1 ย่อมาจาก Binary Digit ไบต์ (Byte) คือ กลุ่มของบิต จำนวน 6-8 บิต ใช้เข้ารหัสแทน อักษร หรือ ตัวเลข 1 ตัว และ นิยมใช้เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล

11 1-11 204101 Introduction to Computer หน่วยวัดความจุข้อมูล 1 Byte = 6-8 Bit 1 Kbyte = 2 10 Byte =1024 Byte 1 Mbyte = 2 10 Kbyte 1 Gbyte = 2 10 Mbyte 1 Tbyte = 2 10 Gbyte K= Kilo กิโล M = Mega เมกะ G = Giga กิกกะ T = Tera เทรา

12 1-12 204101 Introduction to Computer HARDWARE หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit or Storage Unit)

13 1-13 204101 Introduction to Computer หน่วยรับข้อมูล (input Unit) แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) จอยสติก (Joy Stick) ลูกกลมควบคุม (Track ball) สะแกนเนอร์ (Scanner) แผ่นรองสัมผัส (Touch pad) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)

14 1-14 204101 Introduction to Computer หน่วยรับข้อมูล (input Unit) เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) เครื่องอ่านเครื่องหมายด้วยแสง (Optical Mark Reader : OMR) เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (Magnetic-Ink Character Recognition : MICR) เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet) ประกอบด้วย - ใช้ปากกาเฉพาะที่เรียกว่า Stylus ใช้ชี้ไปบนกระดาษที่มีเส้นแบ่ง(Grid) เพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ปรากฏเป็นลายเส้นบนจอภาพ

15 1-15 204101 Introduction to Computer หน่วยรับข้อมูล (input Unit) ปากกาแสง (Light Pen) เขียนด้วยมือและจิ้มเลือกเมนูบนหน้าจอ กล้องถ่ายวีดีทัศน์ (VDO Camera) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint Reader) ไมโครโฟน (Microphone)

16 1-16 204101 Introduction to Computer Voice Recognition หน่วยรับข้อมูล (input Unit)

17 1-17 204101 Introduction to Computer อุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผล ข้อมูล (OUTPUT UNIT) จอภาพแสดงผล (Monitor) โดยมีการ์ดสำหรับแสดงผลจอภาพ (Display Adapter Card) เป็นวงจรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำงานร่วมกับจอภาพ  Cathode-Ray Tube : CRT  Liquid Crystal Display : LCD  จอแบบผลึกเหลวที่มีคุณสมบัติก้ำกึ่งระหว่างของแข็งและ ของเหลวมีจอที่มีลักษณะแบนเรียบทั้งตัวเครื่อง สบายตาและ ไม่มีการแผ่รังสี ประเภทที่มีลักษณะการแสดงข้อมูลแบบ Soft copy

18 1-18 204101 Introduction to Computer อุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผล ข้อมูล (OUTPUT UNIT) เครื่องพิมพ์ (Printer)  Impack printer : Dot matrix  Non- impack printer : Thermal printer, Laser printer, Ink jet เครื่องวาด (Plotter) ประเภทที่มีลักษณะการแสดงข้อมูลแบบ Hard copy Inkjet Dot Matrix Laser

19 1-19 204101 Introduction to Computer Plotter อุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผล ข้อมูล (OUTPUT UNIT)

20 1-20 204101 Introduction to Computer หน่วยประมวลผลกลาง Processor โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) คือวงจรประมวลผลหลักที่เป็นตัว ประมวลผลตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรม สมองของคอมพิวเตอร์ที่คิด และทำงานต่างๆตามที่เราสั่ง ย่อลงบนแผ่นวงจรเล็กๆ เรียกว่า ชิพ (Chip) หรือไมโคร โพรเซสเซอร์ Microprocessor

21 1-21 204101 Introduction to Computer หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ประกอบด้วยหน่วยการทำงานหลัก 2 หน่วย คือ หน่วยควบคุม (CU: Control Unit)  ทำหน้าที่ดึงคำสั่งจากหน่วยความจำหลักมาไว้ใน register และทำการแปลงรหัสคำสั่งเรียกว่า Decoding หน่วยคำนวณและตรรกะ(ALU: Arithmetic Logic Unit )  ทำการคำนวณผลหรือเปรียบเทียบ แล้วจึงส่งผลลัพธ์เก็บ ไว้ใน Register

22 1-22 204101 Introduction to Computer หน่วยความจำ (Memory Unit or Storage Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory)  ROM : Read Only Memory  RAM : Random Access Memory หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage/Memory)  SAS: Sequential Access Storage  DAS/RAS : Direct/Random Access Storage

23 1-23 204101 Introduction to Computer Main board ROM RAM หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

24 1-24 204101 Introduction to Computer องค์ประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ROMRAM CU ALU Storage Processor Keyboard Output

25 1-25 204101 Introduction to Computer ตัวอย่างโปรแกรม PROGRAM INPUT A,B C = A + B IF C > 15 THEN PRINT “NUMBER IS GREATER THAN 15 ELSE PRINT “NUMBER IS LESS OR EQUAL TO THAN 15” END IF DATA 10,20 END

26 1-26 204101 Introduction to Computer ภาพแสดงการทำงานของ CPU MEMORY CABCAB R1 R2 R3 ACC REG IR-REG ADD-REG c ADDER Control Unit CPU

27 1-27 204101 Introduction to Computer Access Memory 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1111 0001 1111 0010 1111 0011

28 1-28 204101 Introduction to Computer อุปกรณ์การอ่านและอุปกรณ์บันทึก อุปกรณ์บันทึก อุปกรณ์อ่าน CPU ------- MEMORY สื่อ บันทึก หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อ บันทึก (Secondary Memory)

29 1-29 204101 Introduction to Computer หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อ บันทึก (Secondary Memory) SAS : Sequential Access Storage  บัตรเจาะรู (Punch Card)  Card Reader  Card Punch  แถบกระดาษ (Paper Tape)  เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)  เทปตลับ (Tape cassette)

30 1-30 204101 Introduction to Computer เครื่องเจาะบัตรรู (Card Punch) บัตรเจาะรู หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อ บันทึก (Secondary Memory)

31 1-31 204101 Introduction to Computer เครื่องเจาะแถบ กระดาษ แถบกระดาษ หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อ บันทึก (Secondary Memory)

32 1-32 204101 Introduction to Computer หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อ บันทึก (Secondary Memory)

33 1-33 204101 Introduction to Computer ลักษณะการบันทึกเทป Inter record Gap Block Physical record logical record Record 1Record 2 Record 3 Interrecord Gap Interblock Gap Logical Record Physical Record R1 R2 R3

34 1-34 204101 Introduction to Computer หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อ บันทึก (Secondary Memory) จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) – เครื่องอ่านและบันทึกจานแม่เหล็ก (Disk drive) แผ่นดิสเก็ตต์ (Diskette, Floppy Disk) – เครื่องอ่านและบันทึกดิสเก็ตต์ (Diskette drive) DAS: Direct Access Storage

35 1-35 204101 Introduction to Computer Magnetic Disk –Hard disk or Fixed disk –Diskette or Floppy Disk DAS: Direct Access Storage หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อบันทึก (Secondary Memory)

36 1-36 204101 Introduction to Computer ภาพจานแม่เหล็ก (Magnetic disk)

37 1-37 204101 Introduction to Computer รายละเอียดจานแม่เหล็ก Tracks: ร่องบันทึกข้อมูลตามแนวเส้นรอบวงบนจานแม่เหล็ก หรือตามความ กว้างของเทปแม่เหล็ก ร่องบันทึกข้อมูลแต่ละร่องไม่ต่อเนื่องกัน ความหนาแน่น แต่ละ Track มีความหนาแน่นเท่ากัน Sector: ส่วนหนึ่งของร่องบันทึกข้อมูลบนแผ่นจานแม่เหล็กชนิดอ่อน ซึ่ง บันทึกข้อมูลระหว่าง 128 byte ถึง 1 Kb Cylinder: แนวดิ่งตรงกันของร่องบันทึกข้อมูลบนชุดจานแม่เหล็ก แต่ละ แผ่นวางเรียงซ้อนกันบนแกนเดียวกัน ดังนั้นถ้า 200 ร่องบันทึก (Track) ก็จะ มี 200 Cylinder Surface: พื้นผิวของจานแม่เหล็ก 1 แผ่นมี 2 พื้นผิวเก็บพื้นที่ได้ ทั้ง 2 พื้นผิว ตย. จงหาขนาดความจุข้อมูลของจานแม่เหล็ก ถ้าความจุ ต่อ track ต่อ sector คือ 2 KB หากจานแม่เหล็กมี 20 Sectors 5 tracks จะมีขนาดเท่าใด Ans. 400 KB ( 20 s. x 5 t. x 2 KB x 2 ด้าน )

38 1-38 204101 Introduction to Computer Compack Disk Read-Only Memory (CD-ROM) Handy Drive DAS: Direct Access Storage หน่วยความจำสำรอง หรือ สื่อบันทึก (Secondary Memory)

39 1-39 204101 Introduction to Computer Software โปรแกรม (Program): ชุดคำสั่งที่มีความสอดคล้องกันเป็น ลำดับ โปรแกรมถูกเขียนขึ้นโดย ภาษาคอมพิวเตอร์

40 1-40 204101 Introduction to Computer ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ภาษาระดับสูง (High Level Language) ภาษาระดับสูงมาก (Fourth Generation Language)

41 1-41 204101 Introduction to Computer ภาษาเครื่อง (Machine Language) อยู่ในรูปเลขฐานสอง หน่วยควบคุมใน CPU สามารถตีความและปฏิบัติงานได้ทันที่ อ้างถึงข้อมูลที่ตำแหน่งใดๆก็ได้ ต้องสั่งงานทุกขั้นตอน

42 1-42 204101 Introduction to Computer ภาษาแอสแซมบีส (Assembly Language) กำหนดสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มของเลขฐานสอง 0001101000110100 แทนด้วย AR 3,4 Symbolic Language Assembler

43 1-43 204101 Introduction to Computer ภาษาระดับสูง (High Level Language) สื่อความหมายและใช้งานง่าย ลักษณะคล้ายภาษาอังกฤษ 1 คำสั่งอาจประกอบด้วยภาษาเครื่องหลายคำสั่ง ตัวแปรภาษาจะใช้แบบ Compiler และ Interpreter FORTRAN, BASIC, PASCAL, RPG, COBOL, etc.

44 1-44 204101 Introduction to Computer Translator เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่แปลภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ไปเป็น ภาษาเครื่อง มี 3 ประเภทคือ  Assembler  Interpreter  Complier

45 1-45 204101 Introduction to Computer ประเภทของ Translator Assembler  แปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง L 3,A L 4,B AR 3,4 ST 3,C 01011000 00110000 11000000 00000000 01011000 01000000 11000000 00000100 00011010 00110100 01010000 00110000 11000000 00001000

46 1-46 204101 Introduction to Computer ประเภทของ Translator Interpreter  แปลภาษาระดับสูงไปเป็นภาษาเครื่อง  ใช้หลักการแปลพร้อมกับทำงานตามคำสั่งทีละบรรทัด ตลอดทั้งโปรแกรม Compiler  แปลภาษาระดับสูงไปเป็นภาษาเครื่องเช่นเดียวกับ Interpreter  ใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรมให้เป็น object code ก่อนที่จะ นำไปทำงานเช่นเดียวกับ Assembler

47 1-47 204101 Introduction to Computer Cobol Compiler ADD A TO B GIVING C 01011000 00110000 11000000 00000000 01011000 01000000 11000000 00000100 00011010 00110100 01010000 00110000 11000000 00001000 Machine Language

48 1-48 204101 Introduction to Computer ภาษาระดับสูงมาก (4 GL) ระบุแต่ความต้องการแล้วภาษาจะสร้างโปรแกรมให้เอง SQL, DB2

49 1-49 204101 Introduction to Computer ประเภทของ Software System software Operating System: OS Processing Program  Language Translator  Utilities Program Application Program Special Purpose Program Software Package  Word processor  Worksheet  Database

50 1-50 204101 Introduction to Computer ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซอฟต์แวร์ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำหน้าที่ เป็น ผู้จัดการคอยควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตลอดเวลา เช่น windows, linux, unix, OS2 หน้าที่หลัก  เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง  แปลคำสั่งของผู้ใช้ และรับไปปฏิบัติ  ควบคุมดูแลแฟ้มข้อมูล, หน่วยความจำ, ฮาร์ดแวร์

51 1-51 204101 Introduction to Computer โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) โปรแกรมที่ใช้งานต่างๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน เขียน หรือ พัฒนาโดยภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์เรื่องเดียวกันที่ในหน่วยงานเดียวกันควร มี ลักษณะคล้ายกัน

52 1-52 204101 Introduction to Computer ภาพการทำงานระหว่าง Hardware กับ Software USER COMMAND LANGUAGE PROCESSOR OPERATING SYSTEM COMPUTER HARDWARE CPUMEMORY DEVICE EDITORS FILE SYSTEM LANGUAGE PROCESSOR COMMUNICATION SUPPORT APPLICATION PROGRAMS LOADER WORD PROCESSOR, GRAPHICS PACKAGE, GRAMES USER

53 1-53 204101 Introduction to Computer บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People ware) ระดับผู้บริหาร (Administration)  Electronic Data Processing manager :EDP ระดับวิชาการ (Technical)  System Analyst and Designer, Programmer ระดับปฏิบัติการ (Operation)  Computer Operator  Keypunch Operator, Data Entry


ดาวน์โหลด ppt 1-1 204101 Introduction to Computer บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) พีเพิลแวร์ (Peopleware) HW SW PW Read a,b c = a+b.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google