งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด ทั่ว ๆ ไป ) รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบขนาน ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

2 วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ วงจรไฟฟ้าแบบขนานได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณค่าความต้านทานรวมที่ต่อ แบบขนานได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนวัดค่าแรงดัน กระแส และค่า ความต้านทานของ วงจรได้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

3 การคำนวณค่าความต้านทานรวม ที่ต่อแบบขนาน สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

4 รูปที่ 2 แสดงการต่อตัวต้านทานแบบขนาน ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

5 จากรูปที่ 2 สามารถคำนวณหาค่าความต้านทาน รวมได้ดังนี้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

6 การวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรขนาน 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟตรง (DCV) ให้มากกว่า แหล่งจ่าย (E) 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟบวกของตัว ต้านทาน R1 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟลบของตัว ต้านทาน R1 4. อ่านค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน R1 5. ทำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อวัดค่าแรงดันตกคร่อม ตัวต้านทาน R2 และ R3 สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

7 รูปที่ 3 แสดงการวัดค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน ในวงจรขนาน ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

8 การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร ขนาน 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดกระแส (mA) ให้มีค่า สูงไว้ก่อน 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟบวกของ แหล่งจ่ายไฟ 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟลบของ แหล่งจ่ายไฟ 4. อ่านค่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจร สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

9 รูปที่ 4 แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว ต้านทานในวงจรขนาน ที่มาของภาพ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

10 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. วงจรขนานคืออะไรจงอธิบาย 2. จงอธิบายการวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรขนาน 3. จงอธิบายการวัดค่ากระแสในวงจรขนาน 4. การต่อวงจรแบบขนานมีข้อดีอย่างไรจง อธิบาย 5. การต่อวงจรแบบขนานค่าความต้านทาน รวมในวงจรจะมีค่า เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยส่งทางอีเมล สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต


ดาวน์โหลด ppt วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google