งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด ทั่ว ๆ ไป ) รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบขนาน ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

2 วัตถุประสงค์ของการเรียน 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ วงจรไฟฟ้าแบบขนานได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณค่าความต้านทานรวมที่ต่อ แบบขนานได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนวัดค่าแรงดัน กระแส และค่า ความต้านทานของ วงจรได้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

3 การคำนวณค่าความต้านทานรวม ที่ต่อแบบขนาน สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

4 รูปที่ 2 แสดงการต่อตัวต้านทานแบบขนาน ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

5 จากรูปที่ 2 สามารถคำนวณหาค่าความต้านทาน รวมได้ดังนี้ สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

6 การวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรขนาน 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟตรง (DCV) ให้มากกว่า แหล่งจ่าย (E) 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟบวกของตัว ต้านทาน R1 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับ ด้านไฟลบของตัว ต้านทาน R1 4. อ่านค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน R1 5. ทำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อวัดค่าแรงดันตกคร่อม ตัวต้านทาน R2 และ R3 สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

7 รูปที่ 3 แสดงการวัดค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน ในวงจรขนาน ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

8 การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร ขนาน 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดกระแส (mA) ให้มีค่า สูงไว้ก่อน 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟบวกของ แหล่งจ่ายไฟ 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรม เข้ากับด้านไฟลบของ แหล่งจ่ายไฟ 4. อ่านค่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจร สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

9 รูปที่ 4 แสดงการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว ต้านทานในวงจรขนาน ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

10 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. วงจรขนานคืออะไรจงอธิบาย 2. จงอธิบายการวัดค่าแรงดันตกคร่อมใน วงจรขนาน 3. จงอธิบายการวัดค่ากระแสในวงจรขนาน 4. การต่อวงจรแบบขนานมีข้อดีอย่างไรจง อธิบาย 5. การต่อวงจรแบบขนานค่าความต้านทาน รวมในวงจรจะมีค่า เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยส่งทางอีเมล samranlertkonsarn@gmail.com สื่อเสริมเรื่อง วงจรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต


ดาวน์โหลด ppt วงจรขนาน วงจรขนานคือ การนำโหลดมาต่อขนานกันหรือ ต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สอง ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของ โหลดแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ( ในสื่อการเรียนนี้จะขอใช้ตัวต้านทานแทนโหลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google