งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดแพร่

2 รายงานการประเมินตนเอง คืออะไร
เป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทำ ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม ดัชนี เกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวม ถึงวิเคราะห์จุดแข็ง/ จุดเด่นและ จุดอ่อน/จุดด้อย ในการ ดำเนินการ

3 รายงานการประเมินตนเอง จัดทำขึ้นเพื่ออะไร
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน บทบาท หน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน (แสดงผลการดำเนินงาน) ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ บกพร่อง และดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ใช้เป็นเอกสารในการรับการประเมิน คุณภาพ จากภายใน - ภายนอก

4 ทำไมรายงานการประเมินตนเองจึงใช้ เป็นเอกสารในการรับการประเมินคุณภาพ
ทำไมรายงานการประเมินตนเองจึงใช้ เป็นเอกสารในการรับการประเมินคุณภาพ ผู้ประเมินฯ ทำการศึกษา SAR ของ สถานศึกษา/หน่วยก่อนที่จะเข้าประเมิน คุณภาพ เพื่อการ 1. เห็นภาพรวมของสถาบัน เข้าใจในสถาบัน 2. รายละเอียดในแต่ละตัวบ่งชี้ ทราบผลการปฏิบัติงานทั้ง จุดแข็ง (วิธีการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม) หรือจุดที่ควรพัฒนา โดยมีหลักฐานยืนยันการดำเนินงาน

5 องค์ประกอบของ SAR ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมินตามมาตรฐาน แนวทางการพัฒนา ภาคผนวก

6 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ปรัชญา วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และนักศึกษา ได้แก่ จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร โปรแกรมการเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ จำนวนวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานที่ งบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย จุดเด่น ผลการดำเนินการสำคัญในรอบปี

7 ผลการประเมินตามมาตรฐาน
สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง และผลการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแบบฟอร์ม SAR 1 การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยหน่วยงานควรบรรยายแนวทางการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน หรือชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งผลการดำเนินงานตามการพัฒนาที่หน่วยงานจัดทำเอง การนำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐาน

8 แนวทางการพัฒนา สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐาน โดยชี้ให้เห็นจุดที่ควรพัฒนาให้ชัดเจน นำเสนอแนวทาง/แผนการพัฒนา (หากเป็นไปได้ควรกำหนดช่วงเวลาด้วย)

9 ภาคผนวก ข้อมูลตารางพื้นฐานสำหรับการประเมินภายใน
ตารางรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ (ข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล) รายการเอกสารอ้างอิง อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google