งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดแพร่

2 รายงานการประเมิน ตนเอง คืออะไร เป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทำ ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม ดัชนี เกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวม ถึง วิเคราะห์จุดแข็ง / จุดเด่นและ จุดอ่อน / จุดด้อย ในการดำเนินการ

3 รายงานการประเมินตนเอง จัดทำขึ้นเพื่ออะไร  รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน บทบาท หน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน ( แสดงผลการดำเนินงาน )  ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ บกพร่อง และดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  ใช้เป็นเอกสารในการรับการประเมิน คุณภาพ จากภายใน - ภายนอก

4 ทำไมรายงานการประเมิน ตนเองจึงใช้ เป็นเอกสารในการรับการ ประเมินคุณภาพ ผู้ประเมินฯ ทำการศึกษา SAR ของ สถานศึกษา / หน่วยก่อนที่จะเข้าประเมิน คุณภาพ เพื่อการ 1. เห็นภาพรวมของ สถาบัน 2. รายละเอียดใน แต่ละตัวบ่งชี้ เข้าใจใน สถาบัน ทราบผลการ ปฏิบัติงานทั้ง จุดแข็ง ( วิธีการ ปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม ) หรือจุดที่ ควรพัฒนา โดยมีหลักฐานยืนยัน การดำเนินงาน

5 องค์ประกอบของ SAR ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. ผลการประเมินตามมาตรฐาน 3. แนวทางการพัฒนา 4. ภาคผนวก

6 ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ / ปรัชญา วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และนักศึกษา ได้แก่ จำนวน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตร โปรแกรมการเรียน  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ จำนวนวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และสาย สนับสนุน  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานที่ งบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย  จุดเด่น ผลการดำเนินการสำคัญในรอบปี

7 ผลการประเมินตาม มาตรฐาน  สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง และผลการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละ ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่หน่วยงานกำหนดไว้ใน แบบฟอร์ม SAR 1  การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละ มาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย หน่วยงานควรบรรยายแนวทางการดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน หรือชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งผล การดำเนินงานตามการพัฒนาที่หน่วยงานจัดทำเอง  การนำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐาน

8 แนวทางการ พัฒนา  สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐาน โดยชี้ให้เห็นจุดที่ควรพัฒนาให้ชัดเจน  นำเสนอแนวทาง / แผนการพัฒนา ( หาก เป็นไปได้ควรกำหนดช่วงเวลาด้วย )

9 ภาคผนวก  ข้อมูลตารางพื้นฐานสำหรับการประเมิน ภายใน  ตารางรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ ( ข้อมูลตาม แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล )  รายการเอกสารอ้างอิง  อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google