งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12- 2/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12- 2/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12- 2/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีเวลา 15.00-16.30 น. MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ ประเภทปุ๋ยมีนาคม เมษาย น พฤษภ าคม มิถุนา ยน กรกฎา คม ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงเล็ก ) 739366678547504 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงใหญ่ ) 856422191- ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบเม็ด ) 69148115-60 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบผง ) 1,0002,0004,0204,3924,868 ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน ( บาท ) 26,14025,26023,230 23,87 025,260 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนมีนาคม - กรกฎาคม ปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ กราฟเปรียบเทียบยอดรายรับปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เดือนมีนาคม - กรกฎาคม ระหว่างปี 2556 และปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

4 รายได้มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน กรกฎาค ม ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 26,101.4018,199.8017,778.60 19,965.9 0 23,034.5 0 ยอด จำหน่าย ( บาท ) 142,390.3 8 103,801.5 8 113,660.9 6 114,483. 75 146,876. 35 ผลกำไร นำ รายได้เข้า มหาวิทยาลั ย ( บาท ) 23,894.7618,615.0516,110.31 20,717.6 5 24,119.1 5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือน มีนาคม - กรกฎาคม ปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ กราฟรายรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเดือนมีนาคม - กรกฎาคม เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

6 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 22 เม. ย. 57 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 16 พ. ค. 57 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) เข้าศึกษา ดูงานโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 26 พ. ค. 57 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

9 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.3 การเข้าเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 มิ. ย. 57 ดรุณสิขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการ เรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการกิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

10 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 1.4 ร่าง โครงการประกวดเว็บไซต์ Green ส่วนงาน ( ตามไฟล์ word)

11 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอ เพื่อรับรอง 2.1 รับรองการแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 11-1/2557 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land

12 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับ คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย ตัวอย่าง Housing

13 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง - เหล็กกล่อง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร - ทาสีกันสนิท สี ขาว - ใส่ลูกยางกันรอย ที่ขาเหล็ก 160 เซนติเมตร 30 เซนติเม ตร 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับคณะ / สถาบัน / วิทยาลัย

14 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ถังขยะพลาสติกใส ฝาสวิง ความจุ 45 ลิตร 4 ถัง พร้อมติดสติกเกอร์ ถังขยะพลาสติกใส ฝาสวิง ความจุ 45 ลิตร 4 ถัง พร้อมติดสติกเกอร์ MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับ คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย 69 เซนติเม ตร

15 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับสำนักงานอธิการบดีเมื่อวันที่ 7 ส. ค. 57 ในส่วนของคณะ / สถาบัน / วิทยาลัย สามารถมารับได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ส. ค. 57 เป็นต้นไป 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับ คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย

16 ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land 3.1 รายงานความคืบหน้า Housing ที่มหาวิทยาลัยจะจัดทำให้กับ คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบได้ที่ เว็บไซต์ กอง กายภาพและสิ่งแวดล้อม http://intranet.mahidol/op/oppe/mu_eco.html

17 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง การส่งมอบ Housing ที่สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ส. ค. 57

18 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง การส่งมอบ Housing ที่สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ส. ค. 57

19 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง การส่งมอบ Housing ที่สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ส. ค. 57

20 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 3.1 รายงานความคืบหน้าการเก็บข้อมูล No Food Waste โดยคุณศันสณีย์ ศิริลักษณ์ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MLC)

21 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 4.1 แบบรวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2014 ( ตามไฟล์ word)

22 MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12- 2/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ. ห้องประชุมนายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google