งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันทางวิชาการ “เส้นทางสู่เพชรยอดมงกุฎ” ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันทางวิชาการ “เส้นทางสู่เพชรยอดมงกุฎ” ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันทางวิชาการ “เส้นทางสู่เพชรยอดมงกุฎ” ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖
โดยเริ่มดำเนินการจัดตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายนที่ผ่านมา มีขั้นตอนการแข่งขัน ดังนี้ ๑. ระดับชั้น ป.๓ จัดแข่งขัน ๒ รอบ คือ รอบแรกสอบปรนัย รอบที่สอง สอบอัตนัยและการแต่งเรื่อง ผลการแข่งขันมีดังนี้

2 รองชนะเลิศ ด.ช.วุฒิภัทร อุดมผล ป. ๓/๗
รองชนะเลิศ ด.ช.วุฒิภัทร อุดมผล ป. ๓/๗ รองชนะอันดับ ๑. ด.ช.พุฒิสรรค์ ก่อเศรษฐรัชต์ ป. ๓/๗ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช. วรภัทร วัฒนกำธรกุล ป. ๓/ ๖ รางวัลชมเชย ๑ ด.ช. ชินธันย์ กฤษดาธิการ ป. ๓/๖ ๒. ด.ช. ทศนภ โลหชิตลำเพา ป.๓/๖

3 รอบที่ ๓ สอบอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
๒. ระดับชั้น ป.๖ จัดแข่งขัน ๓ รอบ รอบที่ ๑ สอบปรนัย ๕๐ ข้อ รอบที่ ๒ สอบอัตนัย รอบที่ ๓ สอบอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ภูบดี วงษ์เซ็ง ป.๖/๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ช. กันตวิชญ ปิยนิรันดร์ ป. ๖/๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ช. นล สุภาสืบ ป. ๖/ ๗

4

5 นักเรียนที่เข้ารอบ

6 นักเรียนที่เข้ารอบ

7 การแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” ระดับประถมศึกษา จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษา โดยได้ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง จำนวน 1 ทีม ( 4 คน ) 2. การแข่งขันวาดภาพและเขียนคำบรรยาย จำนวน 2 ทีม ( 8 คน ) 3. การแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” จำนวน 2 ทีม ( 8 คน )

9

10

11

12

13

14

15 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหา
ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 1. เด็กชายนล สุภาสืบ ป.6/7 2. เด็กชายภูบดี วงษ์เซ็ง ป.6/7 3. เด็กชายศรัณย์ชัช ตันติลักษณ์ ป.6/8 4. เด็กชายพชร โอฬารริกสุภัค ป.6/8

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันทางวิชาการ “เส้นทางสู่เพชรยอดมงกุฎ” ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google