งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hands-on Writing Workshop. O bjectives  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่ ระดับผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติทุกระดับ นักวิจัย และประชาชน  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้กับบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hands-on Writing Workshop. O bjectives  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่ ระดับผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติทุกระดับ นักวิจัย และประชาชน  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้กับบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hands-on Writing Workshop

2 O bjectives  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่ ระดับผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติทุกระดับ นักวิจัย และประชาชน  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้กับบุคลากร นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้จากการ จัดการข้อมูลของ ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร DAMASAC

3 กระบวนการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย 1. สร้างฐานข้อมูลวรรณกรรม (Reference database) และฐานข้อมูลวารสารที่เป็นเป้าหมาย พร้อม Instruction of the authors 2. ทบทวนวรรณกรรม เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ และระบุ ช่องว่างองค์ความรู้ (Identifying the gap of knowledge) 3. กำหนดคำถามวิจัย 4. ร่างบทคัดย่อ (Mock abstract)

4 5. ร่างนิพนธ์ต้นฉบับ (Mock manuscript) โดย คณะทำงานและผู้ร่วมนิพนธ์ (Co-author) ภายใต้ การกำหนดทิศทางของ First author 6. จัด Hands-on Writing Workshop เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล และเขียน Manuscript ฉบับสมบูรณ์ 7. ส่งตีพิมพ์ในวารสารที่จำลองขึ้น และทำระบบ Peer review โดย Reviewers ให้ความเห็น ถาม ตอบ แบบ online 8. ส่งตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นเป้าหมายจริง พร้อม จัดระบบติดตามความก้าวหน้า กระบวนการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย ( ต่อ )

5 Cascap.takasila.org How to writing an article??? Online In room นักศึกษา ปริญญาโท นักศึกษา ปริญญาเอก

6 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Hands-on Writing Workshop. O bjectives  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่ ระดับผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติทุกระดับ นักวิจัย และประชาชน  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้กับบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google