งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือด ดำและทางเดินอาหาร 15 พฤศจิกายน 2556 Better Nutrition for Better Life www.spent.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือด ดำและทางเดินอาหาร 15 พฤศจิกายน 2556 Better Nutrition for Better Life www.spent.or.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือด ดำและทางเดินอาหาร 15 พฤศจิกายน 2556 Better Nutrition for Better Life www.spent.or.th

2 วาระ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - รายงานผลการ ดำเนินงาน 2. รับรองรายงานการประชุม 3. เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การแก้ไขข้อบังคับ สมาคม 3.2 รายงานการเงิน พ. ศ. ๒๕๕๕ 3.3 รับรองผู้สอบบัญชี 3.4 สถานะการเงิน จนถึง กันยายน ๒๕๕๖ 4. เรื่องอื่นๆ

3 1. รายงานผลการดำเนินงาน นโยบายที่แถลงไว้ 1. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ และกระจายความรู้ ความ เชี่ยวชาญไปในวงกว้าง มีผลต่อ นโยบายระดับชาติ 2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ - เอกชน 3. สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่สมาคมฯ 4. เน้นการใช้เทคโนโลยี มาช่วยเสริม งานวิชาการ

4 1. รายงานผลการดำเนินงาน นโยบายที่แถลงไว้ 1. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ และกระจายความรู้ ความ เชี่ยวชาญไปในวงกว้าง มีผลต่อ นโยบายระดับชาติ กิจกรรมวิชาการ _ SPENT สัญจร จ. นครราชสีมา _ Nutrition Review รพ. พระมงกุฎเกล้า _ Annual Conference โรงแรมใบหยก _ ตั้งกองทุนวิจัย จอมจักร จันทรสกุล _ ตั้งปาฐกถาเกียรติยศ พล. อ. ท. นพ. สญชัย ศิริวรรณบุศย์ _ สมาชิก ESPEN _ เสนอผลงานในการประชุม PENSA 2013 _ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน _ เปิดอบรมหลักสูตร Nutrition Nurse _ วารสารโภชนบำบัด กิจกรรมเชิงนโยบาย _ มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านโภชนาการ _ ร่วมกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง

5 1. รายงานผลการดำเนินงาน นโยบายที่แถลงไว้ 2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ - เอกชน 3. สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ สมาคมฯ 4. เน้นการใช้เทคโนโลยี มาช่วย เสริมงานวิชาการ กิจกรรม _ ประชุมกลุ่มย่อย สมาคม - บริษัท _ คณะทำงานวิชาการ _ ผู้แทนจากรพ. กรุงเทพ และบำรุงราษฎร์ _ พัฒนา web site www.spent.or.thwww.spent.or.th _ จัดระบบในคณะกรรมการ การประชุม และการเงิน - บัญชี

6 Better Nutrition for Better Life www.spent.or.th

7

8 วิชาการ

9 ESPEN-PENSA 2013

10 2. รับรองรายงานการประชุม

11

12

13

14

15 3.1 การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เก่าใหม่ ๑. สำนักงานชั่วคราวของสมาคม ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๓ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ ๒๗๐ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญา ไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ ๑. สำนักงานชั่วคราวของสมาคม ตั้งอยู่ที่ อาคารโภชนการชั้น ๔ งานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ ๒. คณะกรรมการ และ คณะกรรมการ อำนวยการ ๒. คณะกรรมการบริหาร ๓. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกๆ ปี ๓. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปี

16 3.2 รายงานการเงิน 2555 สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2555 ( บาท ) รายได้ : รายได้ค่าสมัครสมาชิก 25,200.00 รายได้เงินบริจาคทั่วไป 350,900.17 รายได้เงินบริจาคการประชุมวิชาการ 366,559.50 ดอกเบี้ยรับ 9,157.66 -------------------- รวมรายได้ 751,817.33 -------------------- ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 312,878.27 -------------------- รวมค่าใช้จ่าย 312,878.27 -------------------- รายได้มากกว่า ( น้อยกว่า ) ค่าใช้จ่าย 438,939.06 เงินทุนสะสม – ยกมาต้นงวด 1,017,919.59 -------------------- เงินทุนสะสม – ยกไปปลายงวด 1,456,858.65

17 3.3 รับรองผู้สอบบัญชี คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล ( ท่านเดิม ) เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ ๓๐๐๕

18 3.4 สถานะการเงิน จนถึง กันยายน ๒๕๕๖

19 4. เรื่องอื่นๆ

20 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือด ดำและทางเดินอาหาร 15 พฤศจิกายน 2556 Better Nutrition for Better Life www.spent.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google