งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Better Nutrition for Better Life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Better Nutrition for Better Life"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Better Nutrition for Better Life
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหาร 15 พฤศจิกายน 2556 Better Nutrition for Better Life

2 วาระ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - รายงานผลการดำเนินงาน
2. รับรองรายงานการประชุม 3. เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การแก้ไขข้อบังคับสมาคม 3.2 รายงานการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 3.3 รับรองผู้สอบบัญชี 3.4 สถานะการเงิน จนถึงกันยายน ๒๕๕๖ 4. เรื่องอื่นๆ

3 1. รายงานผลการดำเนินงาน
นโยบายที่แถลงไว้ 1. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ และกระจายความรู้ ความเชี่ยวชาญไปในวงกว้าง มีผลต่อนโยบายระดับชาติ 2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน 3. สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่สมาคมฯ 4. เน้นการใช้เทคโนโลยี มาช่วยเสริมงานวิชาการ

4 1. รายงานผลการดำเนินงาน
นโยบายที่แถลงไว้ 1. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ และกระจายความรู้ ความเชี่ยวชาญไปในวงกว้าง มีผลต่อนโยบายระดับชาติ กิจกรรมวิชาการ _ SPENT สัญจร จ.นครราชสีมา _ Nutrition Review รพ.พระมงกุฎเกล้า _ Annual Conference โรงแรมใบหยก _ ตั้งกองทุนวิจัย จอมจักร จันทรสกุล _ ตั้งปาฐกถาเกียรติยศ พล.อ.ท. นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ _ สมาชิก ESPEN _ เสนอผลงานในการประชุม PENSA 2013 _ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน _ เปิดอบรมหลักสูตร Nutrition Nurse _ วารสารโภชนบำบัด กิจกรรมเชิงนโยบาย _ มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านโภชนาการ _ ร่วมกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง

5 1. รายงานผลการดำเนินงาน
นโยบายที่แถลงไว้ 2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน 3. สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่สมาคมฯ 4. เน้นการใช้เทคโนโลยี มาช่วยเสริมงานวิชาการ กิจกรรม _ ประชุมกลุ่มย่อย สมาคม-บริษัท _ คณะทำงานวิชาการ _ ผู้แทนจากรพ.กรุงเทพ และบำรุงราษฎร์ _ พัฒนา web site _ จัดระบบในคณะกรรมการ การประชุม และการเงิน-บัญชี

6 Better Nutrition for Better Life

7

8 วิชาการ

9 ESPEN-PENSA 2013

10 2. รับรองรายงานการประชุม

11

12

13

14

15 3.1 การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
เก่า ใหม่ ๑. สำนักงานชั่วคราวของสมาคม ตั้งอยู่ที่ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๓ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ ๒๗๐ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ ๑.สำนักงานชั่วคราวของสมาคม ตั้งอยู่ที่อาคารโภชนการชั้น ๔ งานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ ๒. คณะกรรมการ และ คณะกรรมการอำนวยการ ๒. คณะกรรมการบริหาร ๓. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกๆ ปี ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปี

16 3.2 รายงานการเงิน 2555 สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ( บาท ) รายได้ : รายได้ค่าสมัครสมาชิก ,200.00 รายได้เงินบริจาคทั่วไป ,900.17 รายได้เงินบริจาคการประชุมวิชาการ ,559.50 ดอกเบี้ยรับ ,157.66 รวมรายได้ ,817.33 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ,878.27 รวมค่าใช้จ่าย ,878.27 รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย ,939.06 เงินทุนสะสม – ยกมาต้นงวด ,017,919.59 เงินทุนสะสม – ยกไปปลายงวด ,456,858.65

17 คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล (ท่านเดิม) เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ ๓๐๐๕
3.3 รับรองผู้สอบบัญชี คุณวิชัย วัชรวัฒนากุล (ท่านเดิม) เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ ๓๐๐๕

18 3.4 สถานะการเงิน จนถึง กันยายน ๒๕๕๖

19 4. เรื่องอื่นๆ

20 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt Better Nutrition for Better Life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google