งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าอิสระ (IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าอิสระ (IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าอิสระ (IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล

2 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ เข้าใจกระบวนการใน การทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง ๒. รู้หลักการค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎีวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน สุขภาพ ความรู้เชิงวิเคราะห์สถิติ ตัวเลขผ่าน กระบวนการวิจัย ๓. เพื่อเรียนรู้และสามารถเขียนโครงร่างวิจัยได้ ดีมีคุณภาพ ๔. สามารถดำเนินการวิจัยตามแผนและ กระบวนการได้สำเร็จ ๕. สามารถนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยได้

3 เทคนิคการสนับสนุน IS แบบ PH_IS I In-class In-group Information Intention P Planning -Persons - Ploseeyer Participation -Patience - Patient H Help Honor S Supporting Step by Step (12 ขั้น ) Score and Show Share value (KPI, วิชาการ, ครู, นิสิต ) PCAD PHIS

4 หมวด P Planning ( กำหนดแผนในการเรียน การสอน การสอบ ) Persons ( กำหนดบุคลากร ความ ชำนาญ ) Proportion กำหนดสัดส่วนที่ ปรึกษา / นิสิต ที่เหมาะสม ที่เท่าๆกัน รวมทั้งกรรมการร่วมด้วย มีกรรมการระเบียบวิธีวิจัย ตามสัดส่วนชิ้นงานน้อยใหญ่ และ เป็นงานใหม่ Patient ( อาจารย์ที่รับผิดชอบทุม เท ด้วยความอดทน )

5 หมวด H Help ( ช่วยเลือก ช่วยชี้ ช่วยคัด กรอง กำจัดจุดอ่อนของนิสิต ( ชี้ตัวให้ คะแนนตอบคำถาม ) อาจารย์เป็นหลัก ตามความชำนาญ... Honor( มีเกียรติ ภาคภูมิ ผูกพัน. ประกวด มีเกณฑ์ผลงานนิสิต ผ่านที่ ปรึกษา สาขา และคณะ..)

6 หมวด I I In-class จัดกระบวนการเรียนร่วมในชั้น เรียน In-group สนับสนุนให้นิสิตช่วยกันใน ลักษณะกลุ่ม Information สนับสนุนแหล่งข้อมูล สมัครเว็บค้น Intention กระตุ้นให้ตั้งใจ ใส่ใจใน งาน ด้วยกระบวนการเข้ารับการปรึกษา การเข้าพบแบบกันเอง การไว้วางใจ เข้มงวดการส่งงาน เป็นระยะๆ

7 หมวด S Supporting ( วิชาการ + การจัดการ + วัสดุ + งบประมาณ + เครือข่าย + เวลา.....) Step by Step (12 ขั้น ตามระยะเวลา 12 เดือน หรือ 54 สัปดาห์ ) Score and Show ( กระบวนการ สอบ การร่วมให้คะแนน การส่งเสริม ให้นำเสนอผลงาน.. เน้นความทันเวลา... สอบใหม่ ปรับเกรด และติด I และ F ) Share value (KPI, วิชาการ, ครู, นิสิต....)


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าอิสระ (IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google