งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร

2 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ เข้าใจกระบวนการในการทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง ๒. รู้หลักการค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เชิงวิเคราะห์สถิติ ตัวเลขผ่านกระบวนการวิจัย ๓. เพื่อเรียนรู้และสามารถเขียนโครงร่างวิจัยได้ดีมีคุณภาพ ๔. สามารถดำเนินการวิจัยตามแผนและกระบวนการได้สำเร็จ ๕. สามารถนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยได้

3 เทคนิคการสนับสนุน IS แบบ PH_IS
Planning -Persons -Ploseeyer Participation -Patience - Patient P C A D I In-class In-group Information Intention H Help Honor PHIS S Supporting Step by Step (12ขั้น) Score and Show Share value (KPI, วิชาการ,ครู,นิสิต)

4 หมวด P Planning (กำหนดแผนในการเรียน การสอน การสอบ )
Persons (กำหนดบุคลากร ความชำนาญ) Proportion กำหนดสัดส่วนที่ปรึกษา/นิสิต ที่เหมาะสม ที่เท่าๆกัน รวมทั้งกรรมการร่วมด้วย มีกรรมการระเบียบวิธีวิจัย ตามสัดส่วนชิ้นงานน้อยใหญ่ และเป็นงานใหม่ Patient (อาจารย์ที่รับผิดชอบทุมเท ด้วยความอดทน)

5 หมวด H Help (ช่วยเลือก ช่วยชี้ ช่วยคัดกรอง กำจัดจุดอ่อนของนิสิต(ชี้ตัวให้คะแนนตอบคำถาม) อาจารย์เป็นหลักตามความชำนาญ... Honor(มีเกียรติ ภาคภูมิ ผูกพัน. ประกวด มีเกณฑ์ผลงานนิสิต ผ่านที่ปรึกษา สาขา และคณะ..)

6 หมวด I I In-class จัดกระบวนการเรียนร่วมในชั้นเรียน
In-group สนับสนุนให้นิสิตช่วยกันในลักษณะกลุ่ม Information สนับสนุนแหล่งข้อมูล สมัครเว็บค้น Intention กระตุ้นให้ตั้งใจ ใส่ใจในงาน ด้วยกระบวนการเข้ารับการปรึกษา การเข้าพบแบบกันเอง การไว้วางใจ เข้มงวดการส่งงาน เป็นระยะๆ

7 หมวด S Supporting (วิชาการ + การจัดการ + วัสดุ + งบประมาณ+ เครือข่าย +เวลา.....) Step by Step (12ขั้น ตามระยะเวลา 12 เดือน หรือ 54 สัปดาห์) Score and Show (กระบวนการสอบ การร่วมให้คะแนน การส่งเสริมให้นำเสนอผลงาน..เน้นความทันเวลา...สอบใหม่ ปรับเกรด และติด I และ F ) Share value (KPI, วิชาการ, ครู, นิสิต....)


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) ให้ประสบความสำเร็จ อ. ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google