งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction of DREAM สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction of DREAM สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction of DREAM สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 2 Dynamic Research EvaluAtion for Management

3 3 บทนำ  DREAM ถูกสร้างขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากงานวิจัย มุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดในระดับฟาร์ม  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจสำหรับผู้กำหนดนโยบายและฝ่าย วางแผนการวิจัย  DREAM ยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา.

4 4 Installation of DREAM Version 3 DREAM CD IFPRI website –http://www.ifpri.org/dream.htm

5 5 Structure & Logic of the Interface

6 6 Database Selection

7 7 DREAM Database Folder

8 8 Discounting Rules

9 9 Step-by-Step Guide  Start the DREAM program.  Select the preferred language.  Select or enter all the required and desired information in each page:  Study  Scenario  Market  Technology  Adoption  Costs  Dynamics  Spillover  Results

10 10 Study

11 11 Scenario

12 12 Choosing the Market Model

13 13 Market Model 1 Horizontal Market

14 14 Market Model 2 Small Open Economy

15 15 Market Model 3 Vertical Market

16 16 Market Model 4 Closed Economy

17 17 Technology

18 18 Adoption

19 19 Costs

20 20 Dynamics

21 21 Dynamics with Import

22 22 Spillover

23 23 Results

24 24 Results: Type of Output

25 25 Results: Report Type

26 26 Results: Example of Report Type

27 27 Rank Results

28 28 Compare Results

29 29 Results: Text File


ดาวน์โหลด ppt Introduction of DREAM สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google