งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction : Principle of Programming Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction : Principle of Programming Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction : Principle of Programming Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University Email: jchantharamalee@yahoo.com URL: http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/home.htm

2 หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 2201-2410

3 3 1. มีทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithm) เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย (Algorithm) 2. รู้ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อ แก้ปัญหา 3. มีทักษะในการเขียนผังงาน (Flowchart)(Flowchart) 4. มีทักษะในการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) จากผังงาน (Pseudocode) 5. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก 6. มีกิจนิสัยการทำงานอย่างมีระเบียบ จุดประสงค์รายวิชา

4 4 1. อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กลุ่มของ ขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่จะนำพาไปสู่การ แก้ปัญหา คือ ขั้นตอนวิธีที่ประกอบด้วย ชุดคำสั่งเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน และ รับประกันว่าเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตาม ขั้นตอนจนครบก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูก ต้องตาม ต้อง 2. ผังงาน (Flowchart) คือ การแสดง ขั้นตอนวิธีการที่ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ ง่าย แต่ให้รายละเอียดได้น้อยกว่า 3. รหัสเทียม หรือซูโดโค้ด (Pseudo Code) คือ รหัสจำลองที่ใช้เป็นตัวแทนของ อัลกอริทึม โดยมีถ้อยคำหรือประโยคคำสั่ง ที่เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ไม่ ขึ้น กับภาษาคอมพิวเตอร์ใดภาษาหนึ่ง คำอธิบายเพิ่มเติม

5 5 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของ หลักการเขียนโปรแกรม 2. วิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ 3. ประยุกต์ใช้ผังงานและรหัสเทียมช่วยการ เขียนโปรแกรม 4. ออกแบบโปรแกรมขนาดเล็ก มาตรฐานรายวิชา

6 6 ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธี วิเคราะห์ปัญหา เขียนโปรแกรม กระบวนการทำงานในหน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์ ตรรกะกับเซต ตรรกกะกับการ แก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียน ผังงาน การเขียนรหัสเทียม การออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก คำอธิบายรายวิชา

7 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนโปรแกรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงสร้างข้อมูลและการ จัดการระบบข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ขั้นตอนวิธี หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์ปัญหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการทำงานใน หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เชตและตรรกศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ตรรกกับการแก้โจทย์ ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผังงานและรหัมเทียม หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การออกแบบและพัฒนา โปรแกรมขนาดเล็ก เนื้อหารายวิชา

8 8 1. เข้าชั้นเรียน 10 คะแนน 2. งานที่ได้รับมอบหมาย 20 คะแนน 3. การบ้าน 20 คะแนน 4. สอบกลางภาค 20 คะแนน 5. สอบปลายภาค 30 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน การวัดและประเมินผล

9 9 ผู้รับผิดชอบรายวิชา

10 Introduciton : The End (Any Question?)


ดาวน์โหลด ppt Introduction : Principle of Programming Juthawut Chantharamalee Curriculum of Computer Science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google