งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11.3 โพลาไรเซชัน จะเกิดขึ้นได้กับคลื่น ตามขวาง ทิศทางการสั่นของ สนามไฟฟ้าเรียกว่า เป็นทิศการสั่น ของ โพลาไรเซชัน (Direction of Polarization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11.3 โพลาไรเซชัน จะเกิดขึ้นได้กับคลื่น ตามขวาง ทิศทางการสั่นของ สนามไฟฟ้าเรียกว่า เป็นทิศการสั่น ของ โพลาไรเซชัน (Direction of Polarization)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 11.3 โพลาไรเซชัน จะเกิดขึ้นได้กับคลื่น ตามขวาง ทิศทางการสั่นของ สนามไฟฟ้าเรียกว่า เป็นทิศการสั่น ของ โพลาไรเซชัน (Direction of Polarization)

3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็น คลื่นตามขวาง เกิดจากการ แกว่งกวัดของ สนามแม่เหล็ก และ สนามไฟฟ้า ในทิศที่ตั้งฉาก กันและตั้ง ฉากกับทิศการ เคลื่อนที่คลื่น

4 แสงธรรมดาเป็นแสงไม่ โพลาไรซ์ จะมีเ วกเตอร์ ที่ สั่นหลายทิศ ซึ่งสามารถ แตก เป็น องค์ประกอบ ในแนว X และ Y ได้

5 11.3.1 การโพลาไรเซซันโดย วิธีการไดโครอิก วิธีการไดโครอิก (dichroism) เป็น การท ำ ให้ เกิดการโพลาไรซ์ โดย ใช้วัสดุหรือสารบางอย่าง มาดูดกลืน องค์ประกอบหนึ่ ง ของเวกเตอร์ ผลึกบางชนิด เช่น ผลึกทัวร์มาลีน (tourmaline) ผลึกเฮอราพาไทต์ (herapathite) ซึ่งใช้ทำ แผ่นโพลา รอยด์

6 กฏของมาลุส (Malus's law) คือความเข้มสูงสุดของ แสงที่ผ่ านตัว วิ เ คราะห์

7 ข้อควรระวังในการใช้กฎของมาลุส แสงที่จะนำมาคำนวณ ตามกฎ นี้ ต้อง เป็นแสง โพลาไรซ์ เท่า นั้น หากเป็น แสงปกติ ก็ต้องทำ ให้เ ป็นแสง โพลาไรซ์ ก่อน โดย ใช้ แผ่นโพลารอยด์ ซึ่ ง ความ เข้มแสงจะลดลงครึ่ งหนึ่ง

8 เปอร์ เซ็นต์ของการโพลาไรซ์ เป็นการตรวจวัด โดยหมุนตัว วิเคราะห์ หาความเข้มสูงสุด และ ความเข้ม ต่ำ สุด แล้ว นำมา คำนวณ

9 P = 100% เป็นแสงโพลา ไรซ์ เชิงเส้น P =0 ไม่ เป็นแสงโพลาไรซ์

10 11.3.2 การโพลาไรเซซันโดย การสะท้อน มุมบริวสเตอร์ (Brewster’s angle) คือ มุม ตกกระทบ มุมหนึ่งที่ ทำ ให้ แสง สะท้อน เป็นแสงโพลาไรซ์ เชิงเส้น 100% โดยมีเงื่อนไขว่า

11 เมื่อ คือ มุมโพลาไรซ์ (polarizing angle) หรือมุมบริวสเตอร์ (Brewster' angle) คือ มุมที่ แสงหักเห และจากกฏของสเนล เงื่อนไข นี้ นำ ไปสู่

12 ตัวอย่าง 15) ถ้าต้องการให้แสงปกติ ผ่า น เข้ามาใน รถได้ เ พียง 30% จะต้องเคลือบ กระจกรถด้วย ฟิลม ์โ พลารอยด์อย่าง น้อย ที่ สุด กี่ ชั้น และแต่ละ ชั้นจะต้อง ทำมุมกันเท่ าไร

13 16) แผ่นโพลารอยด์ 3 แผ่น วางซ้อนกันอยู่โดย แผ่นแรกทำ มุม 45 o กับ แผ่น ที่ 2 และ แผ่น ที่ 2 ทำมุม 45 o กับแผ่น ที่ 3 จงหา ว่า แสงที่ทะลุ ผ่าน ไปได้ มีความเข้มเป็นสัดส่วน เท่า ไร ของแสงตก

14 17) จงคำนวณหามุมตกที่ ทำ ให้แสงสะท้อนบน ผ ิวแก้วที่ มี n = 1.54 เป็นแสงโพลาไรซ์ 18) ถ ้าแสงสะท้อนเป็นแสงโพลาไรซ์ เมื่อแสง ปกติท ำมุมจาก 60 o องศา จงหาดัชนีหักเหและมุมหักเห ของแก้ว

15 11.3.3 การหักเหสองแนว (birefringence) เกิดในสารพวกอสมลักษณ์ (anisotropic) ความเร็วของแสงในทิศทาง ต่างๆ กันในผลึก นั้น ไม่เท่า กัน ทิศทางซึ่งคลื่นทั้งสองชุดนี้ สัมผัสกัน เรียก ว่า แกนทัศน์ (optic axis) ( นั่น คือเมื่อคลื่นทั้ง สองมี ความเร็ว เท่ากัน )

16 คลื่นที่เคลื่อนที่ไป 2 ชุด 1. รังสีธรรมดา (ordinary ray) – เป็นคลื่น ทรงกลม – หน้า คลื่นของรังสี o คือเส้น ที่ ลากสัมผัส กับ คลื่นทรง กลม – มีการหักเหเป็นไปตามกฏของ สเนล – ขึ้นกับ n o

17 2. รังสีผิดธรรมดา (extraordinary ray) – เป็นคลื่นทรงรี (extraodinary ray) – หน้าคลื่นของรังสี e คือ เส้นที่ ลากสัมผัสกับ คลื่นทรงรี – ไม่เ ป็นไปตามกฏของสเนล – ขึ้นกับ n e

18 รังสี o และรังสี e ในผลึกหักเห สองแนว ต่างเป็นแสงโพลาไรซ์ เชิงเส้น

19 การโพลาไรซ์แ บบวงกลมและ วงรี เกิด จากการรวมแสงโพลาไรซ์ แบบเส้นตรง 2 ลำ โดย ที่แต่ละ ล ำมีการสั่น ของ เวกเตอร์ ในทิศทาง ตั้งฉากกัน

20 แสงโพลาไรซ์ แบบ วงกลม ผลต่าง เฟสของแสงโพลาไรซ์ แบบเส้นตรง 2 ลำ ที่มารวมกัน มี ค่า เป็น เมื่อ n เป็น เลขคี่

21 แสงโพลาไรซ์ แบบวงรี ผล ต่างเฟสของแสงโพลาไรซ์ แบบเส้นตรง 2 ลำ ที่มารวมกัน มี ค่า อื่นๆ ที่ ไม่ใช่ จำนวน เท่า ที่ เป็นเลขคู่ ของ

22 แสงโพลาไรซ์ แบบ เส้นตรง ถ้า ผล ต่างเฟสของแสง โพลาไรซ์ เป็น จำนวน เท่า ของ จะเป็น โพลาไรซ์ แบบ เส้นตรง เท่า นั้น

23 แผ่นเสี้ยว คลื่น (quarter- wave plate) คือ ผลึกมีความหนาพอดีกับทำ ให้ผล ต่างเฟส ของแสงที่ ผ่านออกมาเป็น โพลาไรซ์ แบบวงกลม ( ผลต่างของเฟสของรังสี o และรังสี e เป็น )

24 แผ่นครึ่ง คลื่น (half-wave plate) คือ ผลึกมีความหนา พอดีที่ ทำ ให้ผลต่าง เฟส ของ แสง ( ความถี่ ค่า หนึ่ง ) ที่ ผ่านผลึก ออกมา เป็นโพลาไรซ์ แ บบเส้นตรง


ดาวน์โหลด ppt 11.3 โพลาไรเซชัน จะเกิดขึ้นได้กับคลื่น ตามขวาง ทิศทางการสั่นของ สนามไฟฟ้าเรียกว่า เป็นทิศการสั่น ของ โพลาไรเซชัน (Direction of Polarization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google