งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation LASER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation LASER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation LASER

2 1. มีความถี่ เดียว ( monochromaticity) 2. มี เฟสและทิศทาง เดียวกัน (Coherent light) 3. มีความเข้มสูง (High intensity or brightness) ลักษณะของ เลเซอร์

3 4. มี พลังงานสูง (High peak power) 5. สามารถที่ จะรวมลำ แสงให้ เป็น จุดเล็กได้ (Focusing capability)

4 องค์ประกอบของระบบเลเซอร์ โดย ทั่วไป  1. สารเลเซอร์ มีคุณสมบัติ พิเศษ ที่สามาถทำ ให้ เกิด ประชากรผกผัน (Population Inversion ขึ้น ภายในเนื้อสาร  2. ระบบจ่ายกำลัง (Power Supply) ทำหน้า ที่ จ่ายกำลังทาง ไฟ ฟ้าที่ ศักดา สูง เพื่อไปทำการ กระตุ้นสาร เลเซอร์หรือ เลเซอร์ มีเดียม ให้เกิดมี ประชากรผกผัน ขึ้น

5 3. ออฟทิคัลเรโซเนเตอร์ (Optical resonator)  ระบบออฟทิคัลเรโซเนเตอร์ประ กอบ ด้วยกระจกเคลือบได อิเล็กตริก หลายๆ ชั้น ปิดหัวและปิดท้าย เลเซอร์ มีเดียม กระจก เหล่านี้ จะ สมบัติ ในการะท้อน ดั ง นี้  R 1 = 100%  R 2 = 65% - 98%

6 หลักการทำงาน

7 เมื่อ อิเลกตรอนได้รับพลังงาน ที่ เหมาะสมก็จะ ขึ้นไปอยู่บน ระดับชั้น ที่มีพลังงานสูง กว่า ซึ่ง ไม่ เสถียร หลังจาก นั้นสัก ระยะ หนึ่ง จาก นั้นสัก ระยะ หนึ่ง อิ เลกตรอนก็จะกลับสู่ ระดับ ชั้น ปกติ ที่เคยอยู่เดิม พร้อมกับปลดปล่อยพลังงานที่ รับไว้ ออกมาในรูปของแสง E = hn ขบวนการปลอดปล่อย นี้ เรียก ว่า Spontaneous Emission  1. การแผ่รังสี โดยปกติ (Spontaneous Emission)

8 2. การแผ่รังสีจากการกระตุ้น (Stimulated Emission) แทน ที่จะรอให้ อิเลกตรอนกลับ สู่สภาวะปกติ เอง นั้น การ กระตุ้นซ้ำ เข้า ไปอีก ครั้ง หนึ่ง ก็สามารถ ที่ จะทำ ให้ อิเลกต รอนกลับสู่ สภาวะปกติ ได้ เช่นกันซึ่ง พลังงานที่ ปล่อย ออกมาก็จะเป็นผลรวมของ ทั้ง สองส่วนคือ ส่วนของตัวกระตุ้น และ ส่วนที่ อิเลกตรอนปลด ปล่อยออกมา

9 ข้อดีของ Stimulated Emission คือพลังงาน ที่ ปลดปล่อยออกมาในรูป แสง นั้นจะ มีเฟส เดียวกัน มีทิศทาง เดียวกัน ความ ถี่เดียวกัน ( ทำไม ?)

10 12.1.2 ประเภทของเลเซอร์  1 จัดแบ่งประเภทของเลเซอร์ตาม สถานะ ของสารเลเซอร ์  โซลิดสเตทเลเซอร์ (Solid State Laser)  เลเซอร์ เหลว (Liquid Laser)  แก๊สเลเซอร์ (Gas Lasers)

11 2. การจัดแบ่งประเภทของเลเซอร์ ตาม สภาวะของสารเลเซอร์  อะตอมมิคเลเซอร์ (Atomic Laser)  โมเลคคูลาร์ เลเซอร์ (Molecular Laser)  ไอออนเลเซอร์ (Ion Laser)

12 3. การจัดแบ่งประเภทของเลเซอร์ ตาม การรับประทาน ได้ (edible) และรับประทานไม่ไ ด้ (non-edible) ของสารเลเซอร์  ประเภทรับประทานได้ (Edible Laser)  ประเภทรับประทานไม่ ได้ (Non edible Laser)

13 Holograph y เป็นการ บัน ทึก ภาพทั้ง แอมพลิจูด และเฟส โดย ใช้แสงอาพันธ์ (coherent light) ที่ มีความถี่ เดียว (Monochromticity) และ เมื่อนำฟิลม์ที่ ได้มาฉาย ด้วย แสงแบบเดิมก็จะได้ ภาพ 3 มิติ เกิด ขึ้น

14 1. การ บันทึก ภ าพ เป็นการ บันทึกการแทรก สอด ที่ เกิดจาก - ลำ แสง อ้างอิง (Reference beam) - ลำ แสงวัตถุ (Object beam) ซึ่ง จะได้ภาพลักษณะที่ เป็นแถบการแทรกสอด เชิงซ้อน (Complex interference pattern)

15 2. การสร้าง ภาพ ใช้ลำ แสงชนิดและทิศทาง เดียวกันกับตอนบันทึกภาพส่อง ไปยังแผ่นฟิลม์ ก็จะได้ภาพ 3 มิติเกิดขึ้น ลำ แสงที่ ส่องไปนี้ เรียกว่า ลำ แสง สร้าง (reconstruction beam) ภาพ ที่ เกิด ขึ้นจะมี 2 แบบ ภาพจริง ( ใช้ฉากรับได้ ) และภาพเสมือน ( เกิด ขึ้น ณ ตำ แหน่ง ที่วาง วัตถุไว้ )

16 Holography Interferometry 1. Real time holographic Interferometry 2. Double exposure holographic Interferometry 3. Time average holographic Interferometry ประโยชน์ ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ตรวจสอบความเรียบผิว และ สมบัติ ของวัสดุภายใต้การ สั่น สะเทือน ที่ ความถี่ สูง


ดาวน์โหลด ppt Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation LASER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google