งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1. การค้นพบนิวเคลียส 2. คุณสมบัติของนิวเคลียส 3. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 4. การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา 5. การสลายตัวให้อนุภาคบีตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1. การค้นพบนิวเคลียส 2. คุณสมบัติของนิวเคลียส 3. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 4. การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา 5. การสลายตัวให้อนุภาคบีตา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1. การค้นพบนิวเคลียส 2. คุณสมบัติของนิวเคลียส 3. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 4. การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา 5. การสลายตัวให้อนุภาคบีตา 6. การคำนวณอายุวัตถุ โบราณโดยใช้สารกัมมันตรังสี 7. การวัดปริมาณการแผ่รังสี บทที่ 16

3 การค้นพบนิวเคลียส 1897 J.J. Thompsom ค้นพบ อิเลกตรอน 1911 E. Rutherford สรุปจาการทดลอง ว่า ประจุบวกของ อะตอมจะรวมอยู่ตรง กลางและในส่วนที่ เรียกว่า นิวเคลียส ซึ่งเป็น แหล่งมวล ส่วนใหญ่ของอะตอม

4 2. คุณสมบัติของนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบ ด้วย - นิวตรอน (Neutron) - โปรตอน (Proton) ทั้งสองส่วน นี้รวมกันเรียก ว่า นิวคลีออน (Nucleon)

5 - สัญญลักษณ์แสดงนิวเคลียส เมื่อ X เป็นสัญญลักษณ์ของธาตุ Z เลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอน A เลขมวล = Z+N = จำนวนนิวคลีออน N จำนวนนิวตรอน

6 - ไอโซโทป (Isotope) เป็นธาตุ เดียวกัน ที่มีค่า Z เท่ากัน แต่ N ต่างกัน เช่น N=33 N=34

7 - ขนาดของนิวเคลียส (R รัศมีของทรงกลม ) เมื่อ A คือ เลขมวล R o = 1.2 fm = 1.2 x 10 -15 m.

8 - หน่วยของมวลอะตอม (atomic mass unit) 1 u = 1.661 x 10 -27 kg. เช่น 238 U มีมวลอะตอม = 238 U = 238 x 1.661 x 10 -27 = 3.95 x 10 -25 kg.

9 ตัวอย่างเบื้องต้น 1) จงหาจำนวนนิวตรอนของธาตุ ต่อไป นี้ 2) จงหาขนาดนิวเคลียสของธาตุ ต่อไป นี้ 3) จงหามวลเป็นกิโลกรัมของธาตุ ต่อไป นี้

10 3. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี เป็นการสลายตัวของ นิวเคลียส ที่ไม่เสถียร ไป เป็นนิวเคลียสอื่นที่เสถียร กว่า ซึ่งขบวนการ สลายตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับ การให้อนุภาคออกมา เช่น - อนุภาค แอลฟา - อนุภาค บีตา

11 4. การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา สมการการสลายตัว

12 1) ผลรวมเลขมวล (A) ด้านซ้าย เท่ากับด้านขวา 2) ผลรวมเลขอะตอม (Z) ด้านซ้าย เท่ากับด้านขวา เวลาเขียนสมการนิวเคลียร์ต้องคำนึงถึง

13 5. การสลายตัวให้อนุภาคบีตา สมการ การสลายตัว

14 : Neutrino : Antineutrino เมื่อ

15 สรุปสัญลักษณ์ โปรตอน นิวตรอน รังสีแอลฟา รังสี บีตา นิวตริโน

16 ตัวอย่างสมการนิวเคลียร์และการสลายตัว 7) จงหา ว่า X คืออะไร ในสมการต่อไปนี้

17 ตัวอย่างสมการนิวเคลียร์และการสลายตัว สลายตัวโดยให้ อนุภาคแอลฟา 1 ครั้ง และ อนุภาค บีตา 4 ครั้ง จงหาว่า ธาตุนี้สลายตัวเป็น ธาตุชนิดใหม่คือ อะไร

18 - สมการการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี (1)

19  = disintegration constant = จำนวนนิวเคลียสที่เหลือ N = จำนวนนิวเคลียสที่เริ่มต้น NoNo = อัตราการสลายตัว (curie) R

20 (2)

21 - ครึ่งชีวิต ช่วงเวลาที่ทำให้สาร กัมมันตรังสีสลายตัวเหลือ ครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม นั่นคือ

22 ตัวอย่างเกี่ยวกับการสลายตัวและครึ่งชีวิต 4) ธาตุมีครึ่งชีวิต 16 วัน ถ้ามี สารนี้ 10 กรัม ทิ้งไว้ 48 วันจะเหลือธาตุนี้ อยู่เท่าไร มีครึ่งชีวิต 16 วัน 5) ธาตุมีค่าครึ่งชีวิต 125 ปี จงหาค่าคงตัว ของธาตุนี้

23 6) ธาตุ เมื่อทิ้งไว้ 468 วัน จะเหลือสารอยู่ประมาณ ของ จำนวนเดิม จงหาครึ่งชีวิตของสารนี้

24 6) การคำนวณอายุวัตถุ โบราณโดยใช้สาร กัมมันตรังสี - ใช้หลักของครึ่งชีวิต - ในสิ่งไม่มีชีวิตมักจะตรวจสอบ - ในสิ่งมีชีวิต เราจะวัด ? ทำ ไม

25 การคำนวณ ให้ N o เป็นจำนวนสาร กัมมันตรังสี ตอนเริ่มต้น N เป็นจำนวนสาร กัมมันตรังสี ที่เหลืออยู่ N F เป็นสาร ที่เกิดจาก การสลายตัวของ สารกัมมันตรังสี โดยที่ N 0 =N + N F

26 จาก แทน ค่าและจะได้

27 ตัวอย่างเกี่ยวกับการหาอายุวัตถุ โบราณ 9) ปริมาณในกระดูกสัตว์ ชนิดหนึ่งมีเพียง ของปริมาณ ที่พบในสัตว์ชนิดเดียวกัน ที่ เพิ่งจะ เสียชีวิตถ้าครึ่ง ชีวิต ของเท่ากับ 5770 ปี กระดูกชิ้นนี้จะมีอายุ เท่า ไร

28 10) จากการทดสอบปริมาณธาตุ ในแร่ชนิดหนึ่งพบ ว่าอัตราส่วน ระหว่าง กับเป็น 7:3 โดย กำหนดให้ ครึ่งชีวิตของ คือ 4.5 x 10 9 y จง คำนวณหาอายุของหิน ชนิดนี้

29 7. การวัดปริมาณการแผ่รังสี * curie (Ci) บอกความแรง 1 Ci = 3.7 x 10 10 disintegr ation per second หรือเท่ากับ ค่าที่วัดได้จากธาตุ เรเดียม (Ra) หนัก 1 กรัม

30 * Roentgen (R) บอกความ สามารถในการทำให้ เกิดการ แตกตัวเป็น ไอออน 1R สามารถทำ ให้ เกิด 1.6 x 10 12 ion pairs ของอากาศ 1 กรัม

31 * rad (radiation absorbed dose) บอก ถึงปริมาณการถูกดูดกลืน กัมมันตภาพรังสี มีหน่วยเป็น พลังงานต่อมวลของวัตถุ 1 rad = 10 m J/kg.

32 แสดงถึงผลกระทบของปริมาณ * rem (roentgen equivalent in man) รังสีต่อมนุษย์ ได้มาจาก ปริมาณ รังสี (rad) คูณกับ ค่า Relative Biological Effectiveness (RBE)


ดาวน์โหลด ppt ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1. การค้นพบนิวเคลียส 2. คุณสมบัติของนิวเคลียส 3. การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 4. การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา 5. การสลายตัวให้อนุภาคบีตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google