งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ ฟิสิกส์ ควอนตัม 1 Thermal Radiation 3 Compton Effect 2 Photoelectric Effect แสงและฟิสิกส์ ควอนตัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ ฟิสิกส์ ควอนตัม 1 Thermal Radiation 3 Compton Effect 2 Photoelectric Effect แสงและฟิสิกส์ ควอนตัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 13 ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ ฟิสิกส์ ควอนตัม 1 Thermal Radiation 3 Compton Effect 2 Photoelectric Effect แสงและฟิสิกส์ ควอนตัม

3 1 Thermal Radiation การที่จะอธิบายปรากฎกา รณนี้เชิงทฤษฎีให้ สอดคล้องกับผลการ ทดลอง Planck ได้เสนอ ว่าระดับพลังงานที่ เกี่ยวข้องในการแผ่รังสีจะ เป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ตามสมการ

4 n : Quantum number h : Planck constant : ความถี่

5 และการแผ่รังสีความร้อน

6 k : Boltzmann’s constant T : อุณหภูมิเป็นเคลวิน

7 ซึ่งสามารถอธิบาย ผล การทดลอง ได้ สอดคล้องกับ

8 1.1 Stefan - Boltzman Law บอกความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของ การแผ่รังสีต่อพื้นที่กับ อุณหภูมิของผิว วัตถุที่แผ่รังสี

9 1.2 Spectral Radiancy บอก ถึง ความสัมพันธ์ ระหว่าง การ แปรเปลี่ยนของความ เข้มของการแผ่รังสีกับ ความยาวคลื่น

10 1.3 The Wien displacement Law บอกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างวามยาว คลื่น สูงสุด กับ ส่วนกลับ ของ อุณหภูมิ

11 ความรู้ทางฟิสิกส์ ในช่วงก่อนหน้า ทฤษฎีควอนตัมไม่ สามารถ อธิบายได้ว่า 2 Photoelectric Effect

12 ก. ทำไม พลังงาน ของอิเล็กตรอนที่ ได้ จึงไม่ขึ้นกับความ เข้มแสงที่ตกกระทบ ข. ทำไมการ เกิดปรากฎการณ์นี้ จึงขึ้นกับความถี่ของ แสง

13 ค. ทำไม ปรากฎการณ์นี้ จึง เกิด ขึ้นทันที โดย ที่ ไม่ต้องรอให้ พลังงาน ค่อย ๆ สะสมจน เพียงพอ แล้วจึง ปล่อยอิเล็กตรอน ออกมา

14 ซึ่งไอน์สไตน์ได้เสนอ ทฤษฎีขึ้นมาว่า แสงมี พฤติกรรมเป็น อนุภาค เรียกว่า โฟตอน มี พลังงาน

15 และอธิบาย ปรากฎการณ์ Photoelectric Effect ด้วยสมการ

16 พลังงานจลน์ที่ ของอิเล็กตรอน work function ใน การปลดปล่อย อิเล็กตรอน

17 stopping potential(V o )  คือ ความ ต่างศักย์ ที่ ใส่ให้ แล้ว กระแส i จะหยุดไหล ( แต่จะต้องต่อวงจรกลับ ขั้ว )

18 ถ้า เอา ค่า V o คูณกับ ประจุ e เป็น eV o ค่า eV o นี้จะมี ค่า เท่ากับ พลังงานจลน์ สูงสุด K max ของ อิเล็กตรอนที่หลุด จาก ผิว โลหะ

19 3. Compton Effect ยืนยัน ว่า แสงมี พฤติกรรมของ อนุภาค จริง เนื่องจากเมื่อใช้ X - rays ยิงไปยังเป้าที่ ทำ ด้วย กราไฟต์ แ ล้ว จะเกิด การ กระเจิง ขึ้น คล้ายกับผลของ การชนกันของอนุภาค หรือ ลูกบิลเลียดชนกัน

20 นั่น คืออนุภาคของแสง หรือ X - rays ชน กับ อิเล็กตรอน แล้วเกิดการ ถ่ายทอดพลังงานใน ระหว่างการชน ทำให้ ที่ วัดได้จากการกระเจิง ไม่ได้ มีค่า เดียว

21 m : มวลของ อิเล็กตรอน ความยาวคลื่นของ แสงที่เปลี่ยนไป จะ ขึ้นกับมุ ม ของการ กระเจิง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ ฟิสิกส์ ควอนตัม 1 Thermal Radiation 3 Compton Effect 2 Photoelectric Effect แสงและฟิสิกส์ ควอนตัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google