งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 แสงและฟิสิกส์ควอนตัม ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 แสงและฟิสิกส์ควอนตัม ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 แสงและฟิสิกส์ควอนตัม ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ ฟิสิกส์ ควอนตัม 1 Thermal Radiation 2 Photoelectric Effect 3 Compton Effect

2 1 Thermal Radiation การที่จะอธิบายปรากฎการณนี้เชิงทฤษฎีให้สอดคล้องกับผลการทดลอง Planck ได้เสนอว่าระดับพลังงานที่เกี่ยวข้องในการแผ่รังสีจะเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องกันตามสมการ

3 n : Quantum number h : Planck constant : ความถี่

4 และการแผ่รังสีความร้อน

5 k : Boltzmann’s constant

6 ซึ่งสามารถอธิบาย ผลการทดลอง ได้สอดคล้องกับ

7 1.1 Stefan - Boltzman Law บอกความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของ
การแผ่รังสีต่อพื้นที่กับ อุณหภูมิของผิว วัตถุที่แผ่รังสี

8 1.2 Spectral Radiancy บอก ถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง การแปรเปลี่ยนของความเข้มของการแผ่รังสีกับความยาวคลื่น

9 1.3 The Wien displacement Law
บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างวามยาว คลื่นสูงสุด กับ ส่วนกลับ ของ อุณหภูมิ

10 2 Photoelectric Effect ความรู้ทางฟิสิกส์ในช่วงก่อนหน้าทฤษฎีควอนตัมไม่สามารถ อธิบายได้ว่า

11 ก. ทำไม พลังงานของอิเล็กตรอนที่ ได้จึงไม่ขึ้นกับความเข้มแสงที่ตกกระทบ
ข. ทำไมการเกิดปรากฎการณ์นี้จึงขึ้นกับความถี่ของแสง

12 ค. ทำไมปรากฎการณ์นี้ จึงเกิด ขึ้นทันที โดย ที่ไม่ต้องรอให้ พลังงานค่อย ๆ สะสมจนเพียงพอ แล้วจึงปล่อยอิเล็กตรอนออกมา

13 ซึ่งไอน์สไตน์ได้เสนอทฤษฎีขึ้นมาว่า แสงมีพฤติกรรมเป็น อนุภาค เรียกว่า โฟตอน มีพลังงาน

14 และอธิบายปรากฎการณ์ Photoelectric Effect ด้วยสมการ

15 work function ในการปลดปล่อยอิเล็กตรอน
พลังงานจลน์ที่ ของอิเล็กตรอน

16 stopping potential(Vo )

17 ถ้า เอา ค่า Vo คูณกับประจุ e เป็น eVo
ค่า eVo นี้จะมี ค่า เท่ากับ พลังงานจลน์ สูงสุด Kmax ของ อิเล็กตรอนที่หลุดจาก ผิว โลหะ

18 3. Compton Effect ยืนยัน ว่า แสงมีพฤติกรรมของ อนุภาคจริง เนื่องจากเมื่อใช้ X - rays ยิงไปยังเป้าที่ทำ ด้วย กราไฟต์ แ ล้ว จะเกิด การ กระเจิงขึ้น คล้ายกับผลของการชนกันของอนุภาคหรือ ลูกบิลเลียดชนกัน

19 นั่น คืออนุภาคของแสงหรือ X - rays ชน กับอิเล็กตรอน แล้วเกิดการถ่ายทอดพลังงานในระหว่างการชน ทำให้ l ที่ วัดได้จากการกระเจิงไม่ได้ มีค่า เดียว

20 ความยาวคลื่นของแสงที่เปลี่ยนไป จะขึ้นกับมุ ม ของการกระเจิง
m : มวลของ อิเล็กตรอน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 แสงและฟิสิกส์ควอนตัม ปรากฎการณ์ 3 อย่างที่ สนับสนุนแนวคิดของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google