งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Light Amplificati on by Stimulated Emission of Radiation LASER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Light Amplificati on by Stimulated Emission of Radiation LASER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Light Amplificati on by Stimulated Emission of Radiation LASER

2 1. มีความถี่เดียว ( monochrom aticity) 2. มีเฟสและ ทิศทางเดียวกัน (Coherent light) 3. มีความเข้มสูง (High intensity or brightness) ลักษณะ ของเลเซอร์

3 4. มีพลังงานสูง (High peak power) 5. สามารถที่จะ รวมลำ แสงให้ เป็นจุดเล็กได้ (Focusing capability)

4 องค์ประกอบของระบบ เลเซอร์โดยทั่วไป  1. สารเลเซอร์ มี คุณสมบัติพิเศษที่ สามาถทำ ให้เกิด ประชากรผกผัน (Population Inversion) ขึ้นภายใน เนื้อสาร  2. ระบบจ่ายกำลัง (Power Supply) ทำ หน้าที่จ่ายกำลังทาง ไฟฟ้าที่ศักดา สูง เพื่อ ไปทำการกระตุ้นสาร เลเซอร์หรือ เลเซอร์ มีเดียมให้เกิดมี ประชากรผกผันขึ้น

5 3. ออฟทิคัลเรโซเนเตอร์ (Optical resonator)  ระบบออฟทิคัลเรโซเน เตอร์ประกอบ ด้วยกระจกเคลือบไดอิ เล็กตริกหลายๆชั้น ปิด หัวและปิดท้าย เลเซอร์ มีเดียม กระจกเหล่านี้จะสมบัติ ในการสะท้อน ดั งนี้  R 1 = 100%  R 2 = 65% - 98% ที่ช่วงคลื่น ของ เลเซอร์

6  1. การแผ่รังสีโดย ปกต (Spontaneous Emission)  1. การแผ่รังสีโดย ปกติ (Spontaneous Emission) หลักการ ทำงาน

7 ที่เหมาะสมก็จะขึ้นไปอยู่บน ระดับชั้นที่มีพลังงานสูงกว่า ซึ่ง ไม่เสถียร หลังจากนั้นสักระยะ หนึ่งจากนั้นสักระยะหนึ่ง อิเลคตรอนก็จะกลับสู่ระดับ ชั้นปกติที่เคยอยู่เดิมพร้อมกับ ปลดปล่อยพลังงานที่รับไว้ ออกมาในรูปของ แสง E = hn ขบวนการปลอดปล่อยนี้ เรียกว่า Spontaneous Emission เมื่ออิเลคตรอนได้รับ พลังงาน

8 2. การแผ่รังสีจากการกระตุ้น (Stimulated Emission) แทนที่จะรอให้อิเลคตรอนกลับ สู่สภาวะปกติเองนั้น การกระตุ้น ซ้ ำเข้า ไปอีกครั้งหนึ่ง ก็สามารถ ที่จะทำ ให้อิเลคตรอนกลับสู่ สภาวะปกติได้เช่นกัน ซึ่งพลังงานที่ปล่อยออกมา ก็จะเป็นผลรวมของทั้งสองส่วน คือ ส่วนของ ตัวกระตุ้น และ ส่วนที่อิเลคตรอนปลดปล่ อย ออกมา

9 ข้อดีของ Stimulated Emission คือพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา ในรูปแสงนั้นจะมีเฟสเดียวกัน มีทิศทางเดียวกัน ความถี่เดียวกัน ? E = hn

10 12.1.2 ประเภทของ เลเซอร์  1 จัดแบ่งประเภทของ เลเซอร์ตาม สถานะ ของ สารเลเซอร ์  โซลิดสเตทเลเซอร์ (Solid State Laser)  เลเซอร์เหลว (Liquid Laser)  แก๊สเลเซอร์ (Gas Lasers)

11 2. การจัดแบ่งประเภท ของเลเซอร์ตาม สภาวะ ของสารเลเซอร์  อะตอมมิคเลเซอร์ (Atomic Laser)  โมเลคค ูลาร์เลเซอร์ (Molecular Laser)  ไอออนเลเซอร์ (Ion Laser)

12 3. การจัดแบ่งประเภท ของเลเซอร์ตาม การ รับประทาน ได้ (edible) และรับประทานไม่ได้ (non-edible)  ประเภทรับประทานได้ (Edible Laser)  ประเภทรับประทานไม่ได้ (Non edible Laser)

13 Hologr aphy เป็นการ บัน ทึก ภาพ ทั้ง แอมปลิจูด และ เฟส โดยใช้ แสงอาพันธ์ (coherent light) ที่มีความถี่เดียว (Monochromticity) และเมื่อนำฟิลม์ที่ได้มา ฉายด้วย แสงแบบเดิมก็จะได้ ภาพ 3 มิติ เกิด ขึ้น

14 1. การ บันทึก ภ าพ เป็นการ บันทึกการแทรกสอด ที่เกิดจาก - ลำ แสงอ้างอิง (Reference beam) กับ - ลำ แสงวัตถุ (Object beam) ซึ่งจะได้ภาพลักษณะที่เป็นแถบ การแทรกสอดเชิงซ้อน (Complex interference pattern)

15 2. การสร้างภาพ ใช้ลำ แสงชนิดและ ทิศทางเดียวกันกับ ตอนบันทึกภาพส่องไปยัง แผ่นฟิลม์ ก็จะได้ภาพ 3 มิติ เรียกว่าลำ แสงสร้าง (Reconstruction beam) ภาพที่เกิดขึ้นจะมี 2 แบบ ภาพจริง และภาพเสมือน ใช้ฉากรับได้ เกิดขึ้น ณ ตำ แหน่งที่ วางวัตถุไว้ เกิดขึ้น ลำ แสงที่ส่องไปนี้

16 Holography Interferometry 1. Real time holographic Interferometry 2. Double exposure holographic Interferometry 3. Time average holographic Interferometry ประโยชน์ใช้ใน อุตสาหกรรม ตรวจสอบความเรียบผิว และ สมบัติของวัสดุภายใต้การ สั่นสะเทือนที่ความถี่สูง


ดาวน์โหลด ppt Light Amplificati on by Stimulated Emission of Radiation LASER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google