งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร ต้องทำความเข้าใจในตัวสารที่จะถ่ายทอด มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนของสารประเมินผู้รับสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร ต้องทำความเข้าใจในตัวสารที่จะถ่ายทอด มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนของสารประเมินผู้รับสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร ต้องทำความเข้าใจในตัวสารที่จะถ่ายทอด มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนของสารประเมินผู้รับสาร คิดวิธีการถ่ายทอดและพยายามอธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจ สื่อสารต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา ผู้สื่อสารหากมีประเด็นไม่ชัดเจน ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม คิดเทคนิคในการสื่อสารให้ง่าย เช่น อธิบายเป็นภาพ ประเมินความเข้าใจผู้รับสารตลอดการดำเนินการ ผู้รับสาร ตั้งใจฟัง มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจชัดเจน มีการทดลองทำและสอบถามความถูกต้องตลอดเวลา ( สื่อสาร 2 ทาง ) เคารพความคิดเห็นผู้อื่น ตัวสาร มีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน ไม่เปลี่ยนแปลง คงที่ ไม่บิดเบือน

2 ประเด็นสื่อสาร : วิสัยทัศน์กรมฯ ปี 54-63 “ เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคม เชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจาก โรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทาง วิชาการภายในปี 63” กลุ่มเป้าหมาย : ยุคลากรของกรมฯทุกคน ทัศนคติ : ทั้งบวกและลบ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : นิยามคำสำคัญ ชี้แจงการ ถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้รับสารเข้าใจชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วนตรงกัน

3 อุปสรรค : การสื่อสารไม่ครบถ้วน ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย สิ่งสนับสนุน : ช่องทางมีหลายช่องทาง เช่น website อบรมและประชาสัมพันธ์ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ : กำหนดเป็นนโยบายและ ตัวชี้วัดทั้งระดับองค์กรและบุคคล มีการติดตามประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

4 การวางแผน เนื้อหาช่องทางระยะเวลาผู้ส่ง / ผู้รับ 1. วิสัยทัศน์กรม ปี 54-63 ประชุมชี้แจงและ ถ่ายทอด จัดทำสื่อ “ จำขึ้นใจ ” วิสัยทัศน์กรมฯ เพิ่ม เผยแพร่ เป็น สไลด์ 6 เดือนภายใน ตุลาคม 53 มิ. ย – ก. ย 53 ผู้ส่ง - กรมฯ ผู้รับ - หน่วยงานใน สังกัด 2. การร่วมงาน แผนปฏิบัติการสู่ วิสัยทัศน์ 3. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การประชุม / สัมมนา ประชุมชี้แจง แผน /website ม. ค.54 ต. ค.55 ผู้ส่ง - หน่วยงาน ผู้รับ - บุคลากร ผู้ส่ง - หน่วยงาน ผู้รับ - บุคลากร

5 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 2 ผู้ส่งสาร สื่อสารข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ชัดเจน สื่อสารข้อมูลเป็น key word มีการติดตามงานทำถูกหรือไม่ ผู้รับสาร ยอมรับฟังความคิดของเพื่อนร่วมทีม มีการทบทวนข้อมูลกับผู้สื่อสาร มีกระบวนการทำงานเป็นทีม อุปสรรค ใช้วิธีการสื่อสารโดยการพูดอย่างเดียว

6 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 3 มีเป้าหมายชัดเจน มีการวางแผน มีการถ่ายทอด ปรึกษาหารือ ลองผิดลองถูก รับฟังซึ่งกันและกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม มีการให้กำลังใจ บรรยากาศในทีม อุปสรรค เทคนิคในการถ่ายทอด ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับคำสั่งโดยตรง ผู้รับคำสั่งได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

7 การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 4 ผู้ส่งสาร ต้องทำความเข้าใจ ซักถาม วิเคราะห์หาหลักการให้พบ ติดตามผลงานเป็นระยะๆโดยสังเกตผลงานว่าตรงตามที่โจทย์กำหนดหรือไม่ หากไม่ตรงให้คำแนะนำ เพื่อให้มีการแก้ไข เป็นกำลังใจให้ทีมงานคอยบอกว่าใกล้ถึงจุดหมายหรือยัง ผู้รับสาร รับฟังโจทย์ / ทำความเข้าใจ / ซักถาม / จับหลักการให้ได้ว่าเข้าใจของเรื่องนี้คืออะไร วิเคราะห์งานอย่างละเอียด รับฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่ม คอยสื่อสาร ให้กำลังใจกัน เชื่อมั่นในตัวผู้รับสาร / ผู้นำ ซักถามผู้ส่งสารเป็นระยะๆหากไม่แน่ใจคอยซักถาม ผู้รับสารว่าถูกต้องหรือไม่ สาร / ข้อมูล ยิ่งมากยิ่งละเอียดจะทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้น

8 สรุป 1. ผู้รับข่าวสารต้องฟัง ทำความเข้าใจกับโจทย์ ถ้าไม่รู้ก็ซักถาม จับหลักการให้ได้ ว่าหัวใจคืออะไร 2. รับฟังโจทย์ ทำความเข้าใจ ซักถาม 3. ผู้ถ่ายทอดต้องคอยติดตามและหากไม่เป็นไปตามโจทย์ ถ้าจะให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข 4. ผู้ทำงานต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด รับฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่มคอยสื่อสาร ทำงานร่วมกัน ให้กำลังใจกัน 5. เชื่อมั่นในตัวผู้รับข่าวสาร / ผู้นำ สังเกตพิจารณาความเป็นไปได้ของข่าวสาร / โจทย์ 6. บรรลุเป้าหมาย / เป็นผลงานร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt การประสานงานและการสื่อสาร วันที่ 27 เมษายน 2553 กลุ่มที่ 1 ผู้ส่งสาร ต้องทำความเข้าใจในตัวสารที่จะถ่ายทอด มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนของสารประเมินผู้รับสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google