งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ร้านก๋วยเตี๋ยว มาตรฐาน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ( ใ น พื้ น ที่ เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ร้านก๋วยเตี๋ยว มาตรฐาน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ( ใ น พื้ น ที่ เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ร้านก๋วยเตี๋ยว มาตรฐาน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ( ใ น พื้ น ที่ เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี )

2 ก๋วยเตี๋ยว อาหารยอดนิยม พบสารกันเสียในเส้น ก๋วยเตี๋ยว (30 ตย. ตกมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 50 ) พบสารตะกั่วปนเปื้อนใน น้ำจากหม้อต้ม

3 สารปนเปื้อนอื่นๆในวงจรก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น ( สารกันเสีย บอแร็กซ์ ) เนื้อสัตว์ ( สารเร่งเนื้อแดง ) ผักทุกประเภท เช่น ถั่วงอก ผักบุ้ง ( สาร ฟอกขาว ยาฆ่าแมลง ) เครื่องปรุงแต่ง เช่น ถั่วลิสง พริกป่น กระเทียมถุง ( อะฟลาทอกซิน ) แป้งสีเย็นตาโฟ ( สี ) ผงชูรส น้ำปลา น้ำส้มสายชู น้ำมะนาวเทียม ( กรด สังเคราะห์ ) น้ำ น้ำแข็งสำหรับบริโภค ( เชื้อ ปนเปื้อน จากการแช่ของสด )

4 ความสะอาดของภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ สุขลักษณะของสถานที่ สุขลักษณะของผู้ปรุง ผู้ เสริฟ

5 วัตถุประสงค์ ประชาชนจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีมีทางเลือก ในการบริโภคก๋วยเตี๋ยว อย่างปลอดภัย จากร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผ่าน การรับรองมาตรฐาน ตามเกณฑ์กำหนด

6 เกณฑ์มาตรฐาน 1) ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน (Food safety / อย./ แหล่ง จำหน่ายที่รับรอง 2) ผ่านการประเมิน CFGT 3) ใช้หม้อปลอดสารตะกั่ว 4) บุคลากรผ่านการประเมิน ความรู้ 1)

7 ภาพหม้อก๋วยเตี๋ยวที่มีรอยเชื่อมตะกั่ว

8

9

10 หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ตะกั่วเป็น ตัวประสานรอยเชื่อมต่อ

11 รอยเชื่อมที่ไม่ใช้ตะกั่ว ( เชื่อม แบบอาร์กอน หรือ TIG)

12

13 แผนงาน ประเมินรับรองมาตรฐาน ร้านที่เข้าร่วมโครงการ แถลงข่าวเปิดโครงการ (kick of campaign) (15 พฤษภาคม 2551) พิธีลงนามความร่วมมือ มอบป้ายมาตรฐาน ( เป้าหมาย 30 แห่ง ) สัมมนา นิทรรศการความรู้

14 แผนงาน ( เพื่อความ ยั่งยืน ) สร้างแรงจูงใจสำหรับร้าน ที่ผ่านมาตรฐาน Package ร้านก๋วยเตี๋ยว มาตรฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์สนับสนุน ด้านการตลาด บริการข้อมูลแหล่งซื้อ วัตถุดิบมาตรฐาน

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ การแก้ปัญหาสาร ปนเปื้อนในก๋วยเตี๋ยว อย่างมีประสิทธิภาพ โดย เลือกใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพจากแหล่ง จำหน่ายวัตถุดิบ ต้นทางที่ผ่านการ ตรวจสอบ

16 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดภาคีเครือข่ายความ ร่วมมือที่ใกล้ชิด ระหว่างภาครัฐ / องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น / สื่อมวลชน ผู้บริโภค / ผู้ประกอบการ

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเกิดความตื่นตัว ในการเลือกบริโภคอาหาร ยอดนิยมประเภทอื่นๆ เช่น ร้านอาหารอาหารทะเล ร้านอาหารอีสาน ร้านอาหาร ที่ต้องใช้น้ำมันทอดซ้ำ เกิดการขยายผล ปรับปรุงพัฒนาให้เกิด มาตรฐานสู่ความปลอดภัย

18 ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี

19 หน่วยงานสนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 5 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ชมรมผู้ประกอบการ ร้านอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ร้านก๋วยเตี๋ยว มาตรฐาน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ( ใ น พื้ น ที่ เ ข ต เ ท ศ บ า ล น ค ร สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google